Scroll To Top

Positivt besked till Naverlönnskolan, Kyrkskolan och Roslättsskolan

Skolinspektionen har gjort en fördjupad tillsyn på tre av våra grundskolor: Kyrkskolan, Roslättskolan och Naverlönnskolan och beskeden har varit positiva – inga brister konstaterade!

Kyrkskolan
Lena Fröbrant – stolt rektor på Kyrkskolan och Roslättskolan

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Och i höst var det Svedala kommuns tur att granskas.

Skolinspektionen valde tre skolor som skulle genomgå en fördjupad tillsyn: Roslätt-, Kyrk och Naverlönnskolan och under augusti har inspektörer granskat enkäter och dokumentation, gjort lektionsbesök och intervjuat rektorer, lärare, annan personal och elever på skolorna. Och den senaste veckan har beskeden kommit. Först Naverlönn, sedan Kyrkskolan och idag även Roslättskolan – Inga brister konstaterade!

Stort grattis till alla elever, all personal och ledning på våra skolor! Riktigt bra jobbat!

Johan Lundgren, stolt utbildningschef

Ta del av Skolinspektionens beslut och rapporter.

Share Button

Professionellt lärande på Marbäcksskolan

I analysen av Marbäcksskolans resultat har det visat sig att elevernas förmåga att skriva texter med röd tråd och tydlig struktur, samt deras förmåga att producera texter bör vara prioriterade områden för att förbättra resultaten. Analysen visar också att det är pojkarna som uppvisar störst svårigheter kring dessa förmågor.

Arbetet sker i fyra faser varav den första är analysfasen.  Syftet med den inledande analysen är att fördjupa och utveckla en gemensam förståelse för skolans utgångsläge och på det viset skapa goda förutsättningar för det kommande undersökande och kunskapsbildande arbetet på skolan.

Ta del av upplägg för Marbäcksskolans inledande analys som ska ligga till grund för skolans kommande utvecklingsarbete.

Klicka för att förstora bilden.
Klicka för att förstora bilden.
Share Button

Nya kunskapskrav åk1 och nytt bedömningsstöd åk1-3

Skolverket har tagit fram en presentation som kan användas för att informera om de nya bestämmelserna om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1.

I presentationen beskrivs regeringens intention med de nya bestämmelserna, bedömningsstödens syfte samt de stöd och allmänna råd vi erbjuder för att underlätta huvudmannens, rektorns och lärarnas arbete.

Fortsätt läsa Nya kunskapskrav åk1 och nytt bedömningsstöd åk1-3

Share Button

Lärarforum på Kyrk- och Roslättskolan ht16

”I analysen av skolornas resultat blir det tydligt att vi behöver fortsätta vår kompetensutveckling för att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga samt stärka lärarnas kompetens gällande bedömning. /—/ En språkutvecklande undervisning i alla ämnen kommer att gynna alla våra elever att nå målen i större utsträckning än i dagsläget.”
ur Systematiskt kvalitetsarbete 15/16

kr

Under höstterminen genomförs sex lärarforum – Roslättskolans lärare tillsammans med Kyrskolans lärare.

Träffarna utgår ifrån Adrienne Gears Att skriva faktatexter och  är upplagda enligt lärmodulmodellen:

  1. inläsning,
  2. diskussion och planering,
  3. genomförande och observationer samt
  4. avstämning och slutsatser.

Klicka här för att ta del av materialet.

Share Button

Nya läroplanstexter om fritidshem och förskoleklass

Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna.

Fortsätt läsa Nya läroplanstexter om fritidshem och förskoleklass

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala