Scroll To Top

Stöd för utveckling

Förskolor och skolor i Svedala kommun kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas att prestera efter sin bästa förmåga.

Lärmoduler om höga förväntningar – betyg, bedömning och måluppfyllelse

En lärmodul är ett ”utvecklingspaket” där artiklar, filmer och annat material sätts i ett sammanhang, diskuteras och prövas.  Varje lärmodul består av fyra moment:

Moment A – individuell förberedelse
Moment B – kollegialt arbete
Moment C – aktivitet
Moment D – gemensam uppföljning

Att ge alla elever förutsättningar och möjlighet att nå goda resultat är en stor utmaning för skolan. /---/ I forskningen definieras framgångsrika skolor bland annat som skolor där eleverna gör större framsteg än andra skolor med liknande socioekeonomiska förhållanden. Den
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Ämnesplanen i undervisningen Syftet är att stödja diskussioner kring hur innehållet i ämnesplanen kan kopplas till den egna undervisningen. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Arbetsplatsförlagt lärande Alla elever ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats som arbetsplatsförlagt lärande. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl
Gå till lärmodul
Barn som anhöriga Många fler elever än man hittills trott har allvarliga svårigheter hemma. Enligt forskningen påverkar detta skolresultaten. Materialet är ett stöd i arbetet med att ge dem likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Webbaserad kurs om bedömning och betygssättning (Skolverket) En webbkurs som du kan arbeta med på egen hand. Varje steg inkluderar frågor, reflektioner och självvärderingar. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
En läsande klass åk6 (www.enlasandeklass.se) Ett stödmaterial, som kan hjälpa dig och dina kollegor att tillsammans närma er, pröva och undervisa utifrån studiehandledningen ”En läsande klass” Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Examensmålet  Syftet med utvecklingspaketet är att arbetslaget ska skapa en gemensam grund för hur man kan använda examensmålet i undervisningen i en klass eller grupp. Denna lärmodul är
Gå till lärmodul
Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Studiepaket till Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Gymnasiearbetet Utvecklingspaketet syftar både till att stödja rektor i sin planering av gymnasiearbetet på skolan samt till att ge lärarna stöd i att planera, genomföra och utvärdera elevernas
Gå till lärmodul
I Svedalas granskning av styrning och ledning (SKL:s PISA2015) kan vi i kartläggningen av Höga förväntningar, läsa att vi har ett "stort fokus på att alla ska nå målen, vilket gör att vi inte alltid har tillräckligt höga förväntningar på de
Gå till lärmodul
Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna. Fritidshemmet Den nya läroplanstexten är direkt
Gå till lärmodul
Likvärdig bedömning En lärmodul i bedömning – 2 (Annika Sjödahl,  Marianne Modigh) Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Syftet är att ni ska få en överblick över vad forskningen lyfter fram som framgångsrik undervisning och att få syn på effekterna av detta på elevernas kunnande och: Lära oss om mindset och motivation Planera en lektion som engagerar alla
Gå till lärmodul
I de kommande TLC-samtalen  under rubriken ”Mindset och höga förväntningar” är syftet att ni ska ta del av forskning kring höga förväntningar,  mindset och vilken påverkan beröm, utmaningar och etiketter kan ha på eleverna. Klicka för att ta del av lärmodulen.
Gå till lärmodul
Har ni nyanlända elever på er skola? Se nya filmer och hitta inspiration för hur ni kan arbeta för elevernas skolframgång. Lyssna på forskare och hör hur olika skolor arbetar. Nyanlända elevers lärande - del 1: Visar lärande exempel med
Gå till lärmodul
Forskning om nyanlända elever lyfter fram betydelsen av att mottagning och inkludering av elever inte ska skiljas från övrig verksamhet i kommunen. Om nyanlända undervisas i egna lokaler under längre tid utan kontakt med andra elever i det omgivande samhället
Gå till lärmodul
Planering och samplanering En lärmodul i bedömning – 1 (Annika Sjödahl,  Marianne Modigh) Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Skoljuridik för lärare Utvecklingspaketet ska öka lärares kompetens när det gäller i första hand skollagen som började tillämpas från den 1 juli 2011. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Små barns matematik (Nationellt center för matematikutbildning) En studiecirkelhandledning till böckerna Små barns matematik och Matematik i förskolan. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Språk i alla ämnen (NTI-gymnasiet) I materialet i denna modul bygger på forskning som visar hur språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Språk i alla ämnen I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i
Gå till lärmodul
Språkutvecklande arbetssätt och arbetsgång (Skolverket) I utvecklingspaketet får ni arbeta med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Studie- och yrkesvägledning Syftet är att visa vi kan arbeta tillsammans för att få syn på vilka kompetenser man har och hur man kan använda dem gemensamt i undervisningen för att hjälpa eleverna att göra väl underbyggda val inför framtiden.
Gå till lärmodul
Skolverkets inspirationsmaterial som stöd för lärande och utveckling av gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Studie- och yrkesvägledning Syftet är att visa vi kan arbeta tillsammans för att få syn på vilka kompetenser man har och hur man kan använda dem gemensamt i
Gå till lärmodul
SYV på lektionen (7-9) I läroplanen för grundskolan poängteras att all personal i skolan har ett ansvar för studie- och yrkesvägledningen. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
Skapa lärprocesser och samverkansformer tillsammans med omvärlden och närsamhället i undervisningen för att utveckla elevernas kunskaper om olika utbildningsvägar, deras förståelse och erfarenheter från arbets- och samhällslivet. Denna lärmodul är extern.
Gå till lärmodul
På Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare, och deras tankar och reflektioner om undervisning. Varje blogg avslutas med 3-5 diskussionsfrågor så att bloggtexten på ett enkelt sätt ska kunna diskuteras i ett lärlag nära dig. Klicka här för att
Gå till lärmodul
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (SPSM) Studiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra
Gå till lärmodul
Den 1 juli införs nya avsnitt om förskoleklassen och fritidshemmet i läroplanen. Texterna som förtydligar förskoleklassens och fritidshemmets syfte och centrala innehåll ska bidra till att öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i verksamheterna.
Gå till lärmodul

Annat stödmaterial

 

Share Button

2 reaktioner på ”Stöd för utveckling”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala