Scroll To Top

Analys som stöd för Fritidshem för att alla ska lyckas

Arbetsgång för analysarbetet

Syftet med upplägget är att fördjupa och skapa en gemensam förståelse för fritidshemmets utgångsläge och på det viset skapa goda förutsättningar för det kommande undersökande och kunskapsbildande arbetet.

Analysprocessen är inspirerad av Delfimetoden:

”Metoden går ut på att en panel av experter var för sig får ett antal frågor för bedömning. Svaren sammanställs och sänds ut till panelen igen, eventuellt med kompletterade frågor. Experterna har då möjlighet att ändra sina bedömningar efter vad som framkommit av de övrigas synpunkter. Avsikten är att komma fram till en gemensam ståndpunkt.”

Genom att låta fritidspedagogernas teser utmanas och omprövas hoppas vi att:
– analysen fördjupas
– utvecklingsarbetet blir välgrundat.
– att fritidspedagogerna blir delaktiga och äger en gemensam förståelse för fritidshemmets målsättning.

 

Steg 1 – prioriterad målsättning

Den första delen i analysarbetet handlar om att komma fram till ett prioriterat mål för fritidshemmets utvecklingsarbete och välja ett mål som vi bedömer kommer att ge stor utdelning på elevernas framtida resultat. Vid valet av mål gäller det att tänka strategiskt och våga prioritera.

I ARBETSLAGEN

Som stöd för denna första analys ska vi utgå ifrån och göra en bedömning av i vilken utsträckning eleverna utvecklar de färdigheter och förmågor som beskrivs i Lgr11, avsnitt 4 “Fritidshemmet: Syfte”. Vilka färdigheter och förmågor uppvisar eleverna ofta god förmåga och vilka fördigheter och förmågor uppvisar eleverna ofta brister i? Målet ska utgå från elevers behov och svara på frågan:

”Vilken färdigheter eller förmågor behöver vi bli bättre på att utveckla hos våra elever för att fler elever ska lyckas efter genomgången utbildning?”

Lgr11, kapitel 4 ”Fritidshemmet: Syfte”

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att :

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Att diskutera

 • Vad är eleverna bra på? Vad har de för kompetenser, kunskaper och färdigheter?
 • Vilken kompetens, kunskap,färdighet  är särskilt angeläget att utveckla hos eleverna för att skapa de största möjligheterna för elevernas förbättrade kunskapsutveckling?
 • Vad ser vi för mönster i gällande elevernas förmågor om man tittar på olika grupper, åldrar, kön och över tid?
 • Hur påverkas elevernas förmågor av normer, värden, inflytande, trygghet, trivsel samt elevhälsa?

Att göra

 • Identifiera brister och utvecklingsbehov i färdigheter och förmågor som är återkommande över tid.
 • Använd förmågorna i Lgr11, kapitel 4, som stöd för att komma fram till vilken färdighet eller förmåga vi behöver bli bättre på att utveckla hos våra elever för att fler elever ska lyckas efter genomgången utbildning.
 • Formulera en prioriterad målsättning för fritidshemmet utvecklingsarbete. ”Vi behöver bli bättre på att utveckla elevernas förmåga att…”
1 Prioriterat mål
Exempel på prioriterat mål

 

 

SKOLANS LEDNING

Skolans ledning använder sig av arbetslagens underlag för att besluta om prioriterat mål för verksamhetens professionella lärande. Vid valet av mål gäller det att tänka strategiskt och våga prioritera och välja ett mål som bedöms kunna ge stor utdelning för elevernas framtida resultat.

Steg 2 – fördjupad analys

”Ledare och lärare måste kunna samla in detaljerad diagnostisk information om kunskaper och färdigheter hos individer och grupper av elever, för att kunna avgöra vad som begränsar deras engagemang och lärande samt vad som kan vara den bidragande orsaken till att de missförstår saker.”

Huvudsyftet med professionellt lärande är att förbättra de elevresultat som betraktas som viktiga i samhället – resultat som har att göra med lärande, engagemang och välbefinnande./—/För många lärare, och även många ledare, handlar denna förändring om att inta ett helt nytt perspektiv på syftet med de analyser man gör, nämligen att genomföra en professionell undersökning snarare än att gruppera, sätta etikett på eller betygssätta elever.
– Helen Timperley, Det professionella lärandets inneboende kraft

I ARBETSLAGEN

I steg 1 har ledningen med stöd av arbetslagens förarbete valt ut ett prioriterat mål för fritidshemmets utvecklingsarbete.  Under den fördjupade analysen ska vi gå ett steg längre för att få en gemensam förståelse för bakomliggande orsaker till de förmågor som eleverna uppvisar/inte uppvisar kopplat till detta mål. Detta ger oss möjlighet att finna generella faktorer och förutsättningar för elevernas lärande som samtliga fritidspedagoger kan utveckla kunskaper kring och som i slutändan ska leda till att den förmåga som beskrivs i det prioriterade målet, utvecklas.

Klicka för att förstora bilden
Klicka för att förstora bilden

Bilden med isberget illustrerar att de brister på förmåga som vi ser hos våra elever kan ha underliggande orsaker som vi inte alltid tar oss tid att undersöka och förstå. Genom att öka vår förståelse och kunskap om dessa orsaker skapar vi bättre förutsättningar för att möjliggöra framsteg i vår undervisning.

Klicka här eller på textrutan nedan för att ta del av verktyg och begrepp som kan hjälpa oss att komma ”under ytan” kring förklaringar till varför elever på fritidshemmet behöver utveckla den förmåga som är prioriteradLäs stöd för den fördjupade analysen och diskutera sedan frågorna nedan.

Stöd för den fördjupade analysen

Klicka på bilden för att ta del av stödmaterialet som PDF
Klicka på bilden för att ta del av stödmaterialet som PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att diskutera

Utgå inte bara från nuvarande elevgrupper utan försök att identifiera orsaker och brister i färdigheter och förmågor som verkar vara återkommande på fritidshemmet:

 • Vad framkommer i Skolenkäten?
 • Vilka grundläggande förutsättningar för lärande bedömer vi är relevanta att utveckla på fritidshemmet?
 • Vilka självattribut tror vi kan ha stor påverkan på elevernas förmågor?
 • Vilka färdigheter och förmågor behöver våra elever för att utveckla den förmåga som är prioriterad?

Formulera en tes, dvs, en teori om varför elevernas förmåga kopplat till det prioriterade målet ser ut som den gör idag på fritidshemmet.

bakomorsakerfritids
Exempel på bakomliggande orsaker

 

 

SKOLANS LEDNING

Arbetslagens anteckningar, slutsatser och teser görs tillgängliga för alla.

Steg 3 – utmana och begränsa

Var är vi”En lärdom från en mängd utvecklingssatsningar är att det är viktigt att våga prioritera och att ta sikte på vissa mål tills de verkligen är uppnådda. Alla skolor har en gränslös mängd tänkbara utvecklingsområden som man skulle kunna arbeta med. Men att behålla fokus, att vara uthållig, är ett av de viktigaste men också kraftfullaste sätten att arbeta på. Skolor måste motstå frestelsen att göra många bra saker om man ska nå fram till ett djupt lärande och en verklig förändring. För att lyckas krävs enligt Timperley att man fokuserar på ett eller få mål som är mest angelägna för den verksamhet man befinner sig i och inte ‘springer på alla bollar”.
– ur Forskning för klassrummet

I ARBETSLAGEN

Nu har samtliga i arbetslagen genom fördjupad analys av bakomliggande orsaker dragit slutsatser om vad eleverna behöver för förutsättningar och förmågor för att utvecklas vidare utifrån det prioriterade målet. Nu är det viktigt att vi utmanar dessa slutsatser och säkerställer att vi fokuserar på det som är mest angeläget och som vi tror kommer att ge bäst effekter på elevernas resultat.

 1. Ta del av sammanställningen av arbetslagens slutsatser och identifierade förmågor/förutsättningar.
 2. Diskutera en slutsats eller identifierad förmåga/förutsättning i taget. Utgå från frågeställningen:
  ”Är det denna kunskap eller förmåga hos våra elever som skulle gagna dem mest för att lyckas bättre i sitt lärande kopplat till det prioriterade målet?”
 3. Sammanställ tankar kring var och en av de identifierade förmågorna/förutsättningarna.
 4. Rangordna de tre viktigaste förmågorna/förutsättningarna efter relevans. Utgå ifrån i vilken utsträckning de påverkar elevernas förutsättningar för att utvecklas utifrån prioriterat mål.
 5. Revidera er tes, dvs, er teori om varför elevernas förmåga kopplat till det prioriterade målet ser ut som den gör idag på fritidshemmet.

SKOLANS LEDNING

Anteckningarna ligger till grund för ledningens arbete med att ta fram fritidshemmet gemensamma tes och slutgiltiga sammanställning av relevanta faktorer och förutsättningar utifrån prioriterat mål. Den gemensamma tesen kommer sedan att ligga till grund för fritidshemmets utvecklingsarbetet framöver.

1 Gemensam tes
Exempel på gemensam tes

Steg 4 – pröva i praktiken

Var är viVi ska inte tala om eleverna i sig utan om hur de ska undervisas. Vi ska inte tala om undervisningen i sig utan hur den påverkade eleverna.”
– Helen Timperley

Nu har samtliga tagit del av och fått möjlighet att reagera på varandras slutsatser men också fått möjlighet att ompröva och utveckla den egna tesen om bakomliggande orsaker utifrån prioriterat mål. Underlaget från samtliga har sedan legat till grund för ledningens arbete med att ta fram en gemensam tes och slutgiltig sammanställning av relevanta faktorer och förutsättningar.

I ARBETSLAGEN

Den tredje och sista delen i analysfasen handlar om att pröva den gemensamma tesen i praktiken samtidigt som vi gör ett första försök att ta fram kriterier för att få syn på framsteg som vi kan använda i det undersökande arbetet framöver. Prövningen sker genom observationer där observatörer samlar bevis som både stödjer tesen men också bevis för att tesen inte stämmer och behöver revideras.

Att göra

 1. Planera en aktivitet som möjliggör för att tesen prövas i praktiken. Bestäm när aktiviteten ska genomföras och vem som ska genomföra och vem som ska observera den. Samtliga pedagoger ska antingen genomföra eller observera aktiviteter.
 2. Ta fram kriterier som kan fungera som stöd för observationen.
  – Hur kan vi få syn på det som beskrivs i tesen? Hur kan vi se om tesen inte stämmer?
1 kriterier
Exempel på kriterier som kan användas i det undersökande arbetet

Steg 5 – genomförande och observation

I ARBETSLAGEN

Genomför de planVar är vierade observationerna och använd de kriterier som tagits fram stöd för att samla bevis som stärker och utmanar tesen. Förbered er för att återkoppla era iakttagelser i arbetslagen.

Steg 6 – slutsatser och lärdomar

I ARBETSLAGEN

Var är viVar och en reflekterar kring erfarenheter, iakttagelser, funderingar och slutsatser utifrån prövningen av tesen:

 • Utgå från observationskriterierna. Vilka bevis fann vi som stödde tesen? Vilka bevis framkom som falsifierade tesen?
 • Vad får detta för konsekvenser för tesen? Hur behöver tesen revideras/kompletteras?
 • Hur fungerade observationskriterierna? Hur kan dessa revideras för att bättre stödja det undersökande arbetet som väntar.

Detta var den sista delen i analysfasen och framtagandet av den tes som ska ligga till grund för det kommande undersökande arbetet. Utifrån den prövade tesen kommer vi genom ett undersökande och kunskapsbildande arbete skapa de förutsättningar och beståndsdelar som krävs för att eleverna ska kunna utveckla de färdigheter eller kunskaper som anges i målet.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala