Scroll To Top

Analys av Förstå och använda tal samt ALP

I Svedala kommuns handlingsplan för matematik hänvisas till två materiel för screening av elevernas kunskaper (Förstå och använda tal samt ALP Analys av läsförståelse i problemlösning). Syftet med dessa är att ge lärare, ledning och förvaltning information om elevernas kunskaper (främst på gruppnivå) och värdefull kunskap om hur undervisningen bör bedrivas och utvecklas.

I handlingsplanen står det:

Testen från “Förstå och använda tal” samt “ALP” är inte avsett att användas som ett sätt att visa elevernas kunskapsnivåer eller jämföra skolor ur ett summativt perspektiv. Därför bör analysen av resultaten ske ute på skolorna och användas till att ge information om elevers svagheter och behov av insatser inom speciella områden av matematiken. Resultatet kan också användas som planeringsstöd inför den fortsatta undervisningen och hur den skall vara organiserad. Analysen bör bli en del av skolans kvalitetsredovisning.

Individuella resultat kan användas till skriftliga omdömen IUP, åtgärdsprogram och följer eleven vid överlämningar eller skolbyten. Formulär för att dokumentera resultat finns i materielen ”Förstå och använda tal” samt ALP

Lärarnivå

Som hjälp för att utföra analysen av elevernas resultat kan man använda mallen som presenteras på denna sida.

Förstå och använda tal

1. Fyll i resultatbladet som finns på DVD-skiva (i årskurs 2 kommer resultatbladet som excelfil i mail från Annika Johansson) enligt instruktionerna. I exemplet nedan heter eleverna A, B, C etc

FoTanalys1

 

2. Identifiera vilka uppgifter som har fått få korrekta svar. (T ex rödmarkera de uppgifter med färre än hälften rätta svar).

FoTanalys2

 

3. Markera vilka kapitel som behandlar innehållet i de markerade uppgifterna.

FoTanalys3

 

4. Lista berörda kapitel och anteckna innehållet i de rödmarkerade uppgifterna (se exempel nedan)

 • Kapitel 4: Tal i bråkform
  Multiplikation av bråk, förlängning av bråk, bråk på tallinje.
 • Kapitel 6: Tal i bråkform, decimalform, procentform
  Förståelse för procent som andel, beräkna ökning uttryckt i procent
 • Kapitel 8: Uppskattning och överslagsberäkning
  Överslagsberäkning med multiplikation
 • Kapitel 11: Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1
  Samband multiplikation-division (multiplicera med en femtedel lika med att med dividera med 5), division med nämnare mindre än 1.

 

5. Använd ”Förstå och använda tal” för att hitta aspekter på undervisningen som behöver utvecklas

I exemplet var bråk ett område som eleverna hade svårt för och där behöver undervisningen ses över. I ”Förstå och använda tal”, kapitel 4 – Tal i bråkform hittar man bland annat:

 • Grundläggande aspekter av bråk eleven måste förstå
 • Kända svårigheter och missuppfattningar med exempel
 •  Förslag till hur man kan utveckla undervisningen så att eleverna får de grundläggande aspekterna samt undviker de kända svårigheterna.

 

ALP

1. Fyll i resultatbladet (excelfil i mail från Annika Johansson) enligt instruktionerna. I exemplet nedan heter eleverna A, B, C etc

Alpanalys1

 

2. Identifiera vilka uppgifter som har fått få korrekta svar. Uppmärksamma särskilt uppgifter där eleverna inte svarat rätt på a-nivå.

Alpanalys2

 

3. Använd ”Ord och uttryck i ALP” som finns i häftet och plocka ut de begrepp som hör till de uppgifter som haft få korrekta svar. Se exempel nedan:

Fråga 2: lika många, del av (bråkform), procent,
Fråga 3: per liter, kr, liter
Fråga 4: hg/gram, procent
Fråga 5: m/km kvadratmeter
Fråga 6: bråk, tredjedel, rymmer, liter
Fråga 9: per liter, kr,

 

4. Leta efter begrepp som oftare förekommer i de uppgifterna med få korrekta svar. I exemplet ser man att bråk, per liter och procent förekommer på fler ställer. Jämför det med vad uppgifterna handlade om.

5. Diskutera vilka begrepp och formuleringar samt vilket matematiskt innehåll som inneburit svårigheter för eleverna.

Sammanfatta

Sammanfatta punkt 5  från båda analyserna och gör en plan för undervisningen utifrån punkterna nedan. Planen skall ligga till grund för fortsatt undervisning.  Dela sammanfattning och plan med rektor.

 • Organisation (t ex gruppsammansättning, lektionslängd, personal, spec mm)
 • Undervisning (t ex centralt innehåll som inte behandlats, förmågor som inte tränas tillräckligt, nya infallsvinklar/sätt att undervisa, formativ bedömning mm). Här bör man använda sina kunskaper och erfarenheter från matematiklyftet och den frågeställning som är central för matematiklyftets syfte:Varför undervisar jag om just detta matematiska innehåll för just dessa elever vid just denna tidpunkt på just detta sätt
 • Kunskapskrav och måluppfyllelse. Andelen elever med provbetyg F/E skall halveras, andelen elever med provbetyg C/A skall öka
 • Övrigt (t ex använda skolverkets bedömarstöd, kommunens handlingsplan i matematik mm)

 

Share Button

En reaktion på ”Analys av Förstå och använda tal samt ALP”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala