Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling

Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling – med fokus på samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll Bokomslag Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling – med fokus på samverkan, organisation samt undervisningens utformning och innehåll
Skolverket
2012
81

Uppmärksamhet behöver riktas mot skolans förmåga att möta den heterogena gruppen nyanlända elever och erbjuda dem undervisning av hög kvalitet och en väg till delaktighet i skolans gemenskap. Elever som invandrat under skolgången uppnår betydligt sämre genomsnittliga resultat än elever som gått hela skoltiden i Sverige. Skolhuvudmännens sätt att hantera nyanländas skolgång är mycket olika och de nyanlända eleverna får inte alltid den undervisning de har rätt till, visar flera rapporter från Skolverket och Skolinspektionen.

Detta stödmaterial vänder sig främst till rektorer, tjänstemän inom utbildningsförvaltningen och lärare. Det är tänkt att bidra med inspiration till skollagens krav på att alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Även elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans, för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Materialet består av reportage där fem olika verksamheter lyfter fram hur de arbetar för att främja nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling. J

Share Button