Alla inlägg av Michael Rystad

SKA – Systematiskt kvalitetsarbete i Svedala

För att kunna driva ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete är det av stor vikt att arbetet är systematiskt och sammanhängande. I Svedala arbetar vi efter en modell som vi kallar för SKA (systematiskt kvalitetsarbete).  Med utgångspunkt i det övergripande syftet med verksamheten att alla ska lyckas och Utbildnings  verksamhetsidé följs fyra så kallade SKA-områden upp genom samtal och dokumentation med respektive förskolechef/rektor:
 • Ledarskap
 • Alla ska lyckas
 • Synligt lärande
 • Inkludering

SKA

SKA-samtal

 • Samtalen genomförs fyra gånger om året (sep, nov, feb, apr) och sammanställas i juni.
 • Dokumentationen inför samtalen ska innehålla förskolechef/rektors analys och förskolechef/rektors åtgärder
 • Resultat och pedagogiskt ledarskap kommer att följas upp vid alla samtal. Övriga uppföljningsområden väljer förskolechef/rektor när han/hon vill att de ska följas upp
 • I november och april ska en nulägesanalys göras vad gäller måluppfyllelsen i samtliga årskurser
 • Huvudmannen servar med de resultat som ska analyseras och som finns att hämta centralt. Övriga resultat tar förskolechef/rektor fram
 • Senast den 30 juni ska en sammanfattning av årets kvalitetsarbete ha sparats i mappen av förskolechef/rektor
 • Mallar för dokumentation inför SKA-samtalen och sammanfattning av kvalitetsarbetet finns i mapp på lager.

SKA

SKA-dokumentation

 • Dokumentet gäller läsårsvis och redigering sker löpande i ett och samma dokument.
 • I september påbörjas nytt dokument, med föregående läsårs definierade mål för den egna skolan som utgångspunkt.
 • Inför SKA-samtal uppdateras dokumentets resultat av kvalitets- och utvecklinsavdelningen och sparas ner under:L:UtbildningArbetsmapp ledning-stab-chefer1 SKA-dokumentation
 • Förskolechef/rektor sparar ner sin version, uppdaterar/fyller på informationen, och skickar till kvalitetstrateg senast 5 arbetsdagar innan planerat SKA-samtal.
 • Vid slutet av läsåret summeras dokumentet och nya mål för kommande läsår definieras.

SKA

Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg

Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Bokomslag Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg
(red) Anders Eklöf, Thomas Småberg
tankesmedjan.nu
2013
96

Tankesmedjans arbete har legat till grund för den enkät - med fokus på bedömning för lärande, som årligen genomförs i Svedala kommun.

Tankesmedjan ”Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg” startade i januari 2012. Representanter från Lund, Svedala, Örkelljunga och Kristianstads kommuner har under ett års tid träffats regelbundet för att diskutera och reflektera runt frågor om bedömning som ett pedagogiskt verktyg för lärande. Ämnet är högst aktuellt i såväl skolans nya styrdokument, som inom forskning och den pedagogiska debatten.

Tankesmedjan har haft forskare knutna till sig vilka bidragit till att diskussionerna fördjupats. Från Högskolan i Kristianstad har Alli Klapp och Pia Thornberg deltagit och från Malmö högskola Lisbeth Amhag. Som gemensam utgångspunkt har vi använt Christian Lundahls ”Bedömning för lärande”, Anders Jönssons ”Lärande bedömning”, samt Skolverkets publikation ” Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter”. Efter en trevande inledning avgränsade vi ett område att arbeta med: hur barn, elever och lärare i undervisning/verksamhet kan arbeta med bedömning för att synliggöra lärandet.

I augusti 2012 höll vi ett mittseminarium på Högskolan i Kristianstad där vi presenterade Tankesmedjan och en enkät att använda för kartläggning av hur barn och elever ser på sitt lärande. Vi gjorde även en enkät med samma inriktning för lärare och skolledare. Både på mittseminariet och slutseminariet hölls en workshop med aktuella diskussionspunkter där deltagarna fick välja tema efter intresse. Det som framkom under dessa diskussioner använde vi sedan som underlag i vårt fortsatta arbete. Det filmades och ljudinspelningar gjordes vid båda dessa tillfällen. Dessa finns att tillgå på www.tankesmedjan.nu.

Under hösten 2012 och våren 2013 har Tankesmedjan haft fördjupade diskussioner och reflektioner om bedömning för lärande (bfl) samt dokumenterat arbetet. Vår slutrapport är ett resultat av våra möten, erfarenheter från mittseminariet samt slutseminariet. Det arbetet har gett oss fördjupade insikter i hur viktigt ett professionellt förhållningssätt till bedömning är, och vilka möjligheter som erbjuds i styrdokumenten.

Tanken är att denna slutrapport ska kunna användas som en utgångspunkt för diskussion och utvecklingsarbete på enskilda skolor, oavsett skolform.

Deltagare Kommun/Högskola
Anders Eklöf, Högskolan Kristianstad
Alli Klapp, Högskolan Kristianstad
Pia Thornberg, Högskolan Kristianstad
Joakim Sahlin, Kristianstad
Jessica Johansson Måsbäck, Lund
Marie Nilsson, Lund
Johan Krantz (sekr .), Lund
Paulina Nyhlén (ordf .), Lund
Lisbeth Amhag, Malmö högskola
Thomas Småberg, Malmö högskola
Michael Rystad, Svedala
Björn Persson, Svedala
Jenny Andersson, Svedala
Lars-Ola Olsson, Örkelljunga

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5

En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta.

Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet. Varje kväll när solen gått ner samlades de vid vattenhålet för att lyssna till elefantens berättelser och dela med sig av vad de varit med om under dagen. Det var ofta elefanten som ledde samtalen och han diskuterade och argumenterade med sina vänner i timmar. Fortsätt läsa ”Kvällarna på savannen” – En saga om The Big 5