Bedömning för lärande – en vägledning utifrån aktuell forskning

Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning Bokomslag Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning
Forskning i korthet
Andreia Balan, Anders Jönsson
Kommunförbundet Skåne
2014
36

I detta nummer av Forskning i korthet riktar vi fokus mot bedömning för lärande. Området är knappast obekant inom skolvärlden. Bedömning för lärande, eller formativ bedömning som det också benämns av många, lyfts ofta fram som ett centralt utvecklingsområde. En översiktlig vägledning har samtidigt efterfrågats om vad det egentligen innebär och kräver. Vad kan underlätta respek- tive försvåra arbetet med bedömning för lärande? Vad säger forskningen inom området?

Huvudförfattare till denna kunskapsöversikt är fil dr Andreia Balan, lektor på Skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Medförfattare är Anders Jönsson, biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad.

Share Button