Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg

Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Bokomslag Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg
(red) Anders Eklöf, Thomas Småberg
tankesmedjan.nu
2013
96

Tankesmedjans arbete har legat till grund för den enkät - med fokus på bedömning för lärande, som årligen genomförs i Svedala kommun.

Tankesmedjan ”Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg” startade i januari 2012. Representanter från Lund, Svedala, Örkelljunga och Kristianstads kommuner har under ett års tid träffats regelbundet för att diskutera och reflektera runt frågor om bedömning som ett pedagogiskt verktyg för lärande. Ämnet är högst aktuellt i såväl skolans nya styrdokument, som inom forskning och den pedagogiska debatten.

Tankesmedjan har haft forskare knutna till sig vilka bidragit till att diskussionerna fördjupats. Från Högskolan i Kristianstad har Alli Klapp och Pia Thornberg deltagit och från Malmö högskola Lisbeth Amhag. Som gemensam utgångspunkt har vi använt Christian Lundahls ”Bedömning för lärande”, Anders Jönssons ”Lärande bedömning”, samt Skolverkets publikation ” Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter”. Efter en trevande inledning avgränsade vi ett område att arbeta med: hur barn, elever och lärare i undervisning/verksamhet kan arbeta med bedömning för att synliggöra lärandet.

I augusti 2012 höll vi ett mittseminarium på Högskolan i Kristianstad där vi presenterade Tankesmedjan och en enkät att använda för kartläggning av hur barn och elever ser på sitt lärande. Vi gjorde även en enkät med samma inriktning för lärare och skolledare. Både på mittseminariet och slutseminariet hölls en workshop med aktuella diskussionspunkter där deltagarna fick välja tema efter intresse. Det som framkom under dessa diskussioner använde vi sedan som underlag i vårt fortsatta arbete. Det filmades och ljudinspelningar gjordes vid båda dessa tillfällen. Dessa finns att tillgå på www.tankesmedjan.nu.

Under hösten 2012 och våren 2013 har Tankesmedjan haft fördjupade diskussioner och reflektioner om bedömning för lärande (bfl) samt dokumenterat arbetet. Vår slutrapport är ett resultat av våra möten, erfarenheter från mittseminariet samt slutseminariet. Det arbetet har gett oss fördjupade insikter i hur viktigt ett professionellt förhållningssätt till bedömning är, och vilka möjligheter som erbjuds i styrdokumenten.

Tanken är att denna slutrapport ska kunna användas som en utgångspunkt för diskussion och utvecklingsarbete på enskilda skolor, oavsett skolform.

Deltagare Kommun/Högskola
Anders Eklöf, Högskolan Kristianstad
Alli Klapp, Högskolan Kristianstad
Pia Thornberg, Högskolan Kristianstad
Joakim Sahlin, Kristianstad
Jessica Johansson Måsbäck, Lund
Marie Nilsson, Lund
Johan Krantz (sekr .), Lund
Paulina Nyhlén (ordf .), Lund
Lisbeth Amhag, Malmö högskola
Thomas Småberg, Malmö högskola
Michael Rystad, Svedala
Björn Persson, Svedala
Jenny Andersson, Svedala
Lars-Ola Olsson, Örkelljunga

Share Button