Kategoriarkiv: Spår 4

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt

Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker.

I det fjärde spåret är språk och språkutvecklande arbete i fokus. Passet inleds med ett exempel på hur vi kan arbeta med begreppsförståelsen så att matematiken blir begriplig och förbättrar måluppfyllelsen. Därefter följer två exempel på  hur verksamheter utveckla undervisning genom kollegialt lärande.  I det första exemplet är modersmål det gemensamma ämnet och didaktik och utmanande undervisning det som ska utvecklas. I det andra exemplet är ämnena olika men förmågan att skriva faktatexter den gemensamma nämnaren för utvecklingsarbetet. I den tredje presentationen introduceras språklig sårbarhet som begrepp, och som stöd för ett relationellt förhållningssätt. Passet avslutas med ett tredje exempel på utvecklingsarbete med syfte att utveckla språkutvecklande undervisning på en skola. Kort sagt ett spår där språk, språkutvecklande arbetssätt och kollegialt lärande är i fokus.

“Det finns mycket forskning som pekar på att språket är vårt främsta redskap för lärande i alla ämnen. Det är till exempel genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Det är också genom språket som vi visar vad vi har förstått och vad vi kanske behöver stöd för att komma vidare med.” – Skolverket

Program för spår 4

10.30 Språkutvecklande matematik på Kyrkskolan
10.50 Utmanande modersmålsundervisning
11.05 Att skriva faktatexter på Roslätt- och Kyrkskolan
11.25 Språklig sårbarhet på Naverlönnskolan
11.40 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på NFU

Moderatorer:
Annika Bruhn, rektor på Klågerupskolan F-5
Marie Andreasson, rektor på Röda skolan 1-6
Ulrika Wulffsberg, tf biträdande rektor på Naverlönnskolan.

Språkutvecklande undervisning i matematik

Niclas Wellsten och Robert Calmstedt

Hur kan vi arbeta med begreppsförståelsen så att matematiken blir begriplig och förbättrar måluppfyllelsen? Robert och Niclas berättar om hur de arbetar med språkutvecklande undervisning i matematik för ökad förståelse, om gruppmatematik som tränar den muntliga och resonerande förmågan och hur de valt att arbeta utan läroböcker för ökat lärande.

Robert Calmstedt, är förstelärare och undervisar i matematik, engelska, NO/Tk och historia på Kyrkskolan.
Niclas Wellsten, är lärare i svenska och engelska samt IT-pedagog på Roslättsskolan.

 

 

Modersmål, viktigt utmanande och frivilligt

Lisette Blacquiere och David Bowles

Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla. Det är grunden för barnets förmåga till inlärning och barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare om modersmålet utvecklas. Sedan en tid tillbaka pågår ett kollegialt lärande för modersmålslärare i Svedala kommun. Lisette och David berättar om hur modersmålslärarna har arbetat med pedagogisk utveckling för att utveckla utmanande modersmålsundervisning.

Lisette Blacquiere är arbetslagledare och modersmålslärare.
David Bowles är arbetslagledare och modersmålslärare.

 

 

 

 

 

 

 

Att skriva faktatexter på Roslätt- och Kyrkskolan

Åsa Nykvist och Marie Carlsson

Vi ber alla våra elever att skriva olika faktatexter vid olika tillfällen i vår undervisning. Vi har en tanke kring önskat innehåll i våra elevers texter men hur ofta reflekterar vi kring dess syfte och struktur? Därför bestämde vi oss på Kyrkskolan och Roslättsskolan att utveckla ett medvetet arbetssätt med att undervisa våra elever i att skriva olika faktatexter.

Följ med oss när vi berättar var och hur vi började vår resa och var vi är idag. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter med ett aktivt arbete med att skriva faktatexter med stöd av Pauline Gibbons cirkelmodell, Adrienne Gears bok ”Att skriva faktatexter”och observationsbesök.

Marie Carlsson är lärare på Kyrkskolan och undervisar i matematik, svenska, engelska, teknik, SO och NO.
Åsa Nykvist är förstelärare och undervisar i svenska, SO, matematik, och engelska på Kyrkskolan.

 

 

 

 

 

 

Språklig sårbarhet på Naverlönnskolan

Marie Åkerlund

Marie Åkerlund är specialpedagog på Naverlönnskolan med
inriktning på tal-och språk-, läs- och skrivutveckling.

Det är i miljön svårigheter uppstår, det är där den språkliga sårbarheten blir märkbar. Ett relationellt förhållningssätt bejakar detta utan att se eleven som ett problem. Genom att öka medvetenheten kring vilket förhållningssätt som präglar verksamheten kan lärandet bli effektivare då fokus istället läggs på miljön och vilka förändringar som kan ske där istället för att eleven ska ändra sig.

 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt på NFU

Kristin Adegran, Lilian Birath och Per-Stefan Karlsson

Elevers språkliga behärskning varierar. Det är ingen nyhet. Vi är många som på daglig basis kämpar med att möta de olika nivåerna av språklig förmåga i våra klassrum. De senaste åren har även antalet flerspråkiga elever i den svenska skolan ökat men vi tror att det är viktigt att förstå att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar alla elever, oavsett modersmål och språklig nivå. Det är alltså inte enbart en fråga för svenskläraren.

Kristin Adegran är förstelärare och undervisar i biologi, kemi, naturkunskap och naturvetenskaplig specialisering på Nils Fredriksson Utbildning.
Lilian Birath förstelärare och undervisar svenska och religion på Nils Fredriksson Utbildning.
Per-Stefan Karlsson är lärare och undervisar matematik på Nils Fredriksson Utbildning.