Kategoriarkiv: Språk

Ordförrådet i fokus

Nu fortsätter Språkteamets nya men spännande resa i bloggens värld! I Svedala kommuns SKA-arbete arbetar vi med fokus på tillgänglig lärmiljö  och i Resursenheten gör vi det delvis utifrån att erbjuda workshops till skolans personal. Under vårterminen 2020 höll Språkteamets logopeder en workshop och uppmärksammade där ämnet ordförråd. Vi tänkte att vi nu skulle ge er inblick i denna workshop och detta otroligt viktiga och intressanta ämne!

Fortsätt läsa Ordförrådet i fokus

Nya språket lyfter!

Nya språket lyfter!
Skolverket
2016

Nya Språket lyfter! är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Nya Språket lyfter! utgör en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt prov- och bedömningsmaterial med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och bedömningsmaterialet Språket på väg för årskurs 7–9, allt med fokus på elevernas språkutveckling.

Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i områdena tala, samtala, läsa och skriva. Varje område utmynnar i sex avstämningar A–F där avstämning C samspelar med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3 och avstämning F med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för betygssteget E i årskurs 6.

Till materialet finns också en studiehandledning som kan användas i lärargrupper av olika slag. Syftet med handledningen är att vara en ingång till och fördjupning av materialet, samt ett underlag för diskussioner om innehåll och arbetssätt i en undervisning som stödjer elevens språkliga utveckling.

Språket på väg

Språket på väg Bokomslag Språket på väg
Skolverket
2011
40 + 52

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna.

Materialet består av två delar, ett lärarhäfte och
matriser för bedömning. Lärarhäftet är ett bakgrundsmaterial
som tydliggör de tankar och teorier som ligger
till grund för materialet. Den andra delen innehåller
matriser som stöd för att beskriva elevers språkutveckling.
Matriserna beskriver utveckling stegvis inom
områdena samtala, tala, skriva och läsa: läsarorienterad
läsning och textorienterad läsning. För varje område
finns två versioner: en lärarmatris och en elevmatris.
Matriserna beskriver också fyra utvecklingssteg. Dessa
steg ska inte förväxlas med de olika kunskapskraven för
betygen E–A i årskurs 9 utan är tänkta att åskådliggöra
en progression i elevernas språkutveckling