Scroll To Top

Didaktiska forum i förskolan

Didaktik kan definieras som vetenskapen om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll,  och sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras. Didaktik som ämne i lärarutbildning berör vad läraren skall tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt sambandet dem emellan.

Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik.

Mål och syfte

Långsiktigt syfte är att skapa en kommunövergripande organisation för didaktiska forum för förskollärare, där utbildning, undervisning och omsorg skapar en helhet, EDUCARE.

  • Att kvalificera det undersökande och kunskapsbildande arbetet som ska ske lokalt på förskolorna, så att det leder till utveckling av professionens förmåga att undervisa, utbilda och iscensätta lärmiljöer.
  • Att vara processtöd för kommunens förskollärare i att  utveckla didaktik i undervisningen.

Lektors uppdrag

Att stödja utveckling av didaktik på vetenskaplig grund i förskola.

Lektor ska fungera som ett stöd för rektorer och utvecklingsledare i frågor som handlar om didaktikutveckling.

Ansvar för planering, förankring och genomförande av utvecklingsledarmöten som stöd för didaktikutveckling utifrån uppdrag från FLG.

Leder arbetet på utvecklingsledarmötena genom att generalisera problem, insikter och dilemman som dyker upp i de lokala processerna. Den didaktiska triangeln ska användas som ett verktyg för detta arbete.

Dokumentera arbetet i utvecklingsledarmötena och göra det tillgängligt på Kvutis.se.

Rektors uppdrag

Rektor beslutar om VAD som är i fokus för den didaktiska utvecklingen på sin enhet i form av ett didaktiskt utvecklingsmål.

Rektor ansvarar för att SKA-plan tas fram.

Rektor utser utvecklingsledare.

Rektor skapar förutsättningar för utvecklingsarbetet lokalt.

Utvecklingsledares uppdrag

Utifrån rektors utvecklingsmål ska utvecklingsledare processleda utvecklingsarbetet på enheten.

Utvecklingsledare deltar i arbetande utvecklingsmöten en gång i månaden. Mellan mötena förväntas utvecklingsledare genomföra uppgifter t ex inläsning, kritisk granskning, undersökningar och tillämpningar.

Berörda forum

FLG – leda didaktikutveckling: rektorer, lektor

Lokalt – didaktikutveckling: Utvecklingsledare på uppdrag av rektor.

Utvecklingsledarmöten lektor, utvecklingsledare, vid behov bjuds andra aktörer in (specialpedagog, IKT-pedagog, psykolog e t c).

FLG leda didaktikutveckling

En gång per kvartal i slutet av en enhets period.

FLG diskuterar och beslutar kring: prioriteringar, omprioriteringar. Kan vi släppa en enhet? Kan vi lägga mer tid på en enhet? Vilka enheter står på tur?

Den rektor vars enhet är i fokus blir språkrör och har till uppgift att lyfta in frågor, insikter, diskussionspunkter och dilemman till FLG. Vad händer? Vilka problem uppstår? e t c. Rektor har möjlighet att använda lektor som bollplank inför avstämningen.

Lektor delar sina iakttagelser och berättar vad utvecklingsledarna arbetar med.

Didaktikutveckling lokalt

Ska utgå ifrån didaktiska utvecklingsmål och prioriteringar så som framkommit i rektors systematiska kvalitetsarbete.

Arbetet dokumenteras fortlöpande i SKA för lärare som ska vara tillgängligt för utvecklingsledare, lektor och rektorer.

Varje enhet är i fokus för utvecklingsledarmötena under tre månader, vilket gör att samtliga enheter varit i fokus efter 2.5 år.

Om utvecklingsledarmöten

Syftet med utvecklingsledarmötena är att fortbilda utvecklingsledare i att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund. Detta sker genom månatliga träffar och deltagarna är utvecklingsledare från samtliga förskolor.

På utvecklingsledarmötena arbetar utvecklingsledare, under ledning av lektor, med generaliserade didaktiska problem, insikter och dilemman som dykt upp i de lokala processerna. De får tillgång till teorier och verktyg för att utveckla förståelse och nya perspektiv på undervisning och utbildning på vetenskaplig grund.

Dokumentation

Vi behöver säkerställa att arbetet dokumenteras så att det går att beforska i efterhand. Ska bidra till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Rektorsnivå: Minnesanteckningar från FLG – leda didaktikutveckling samt SKA-dokumentation .

Lektorsnivå: Minnesanteckningar från utvecklingsledarmöten, bloggar och beskrivningar av arbetet på Kvutis.

Enhetsnivå: Dokumentation över de planer som görs, undervisning och processer, effekter i SKA för lärare-dokumenten.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala