En resa mot ökad läslust och högre måluppfyllelse

En reflekterande blogg av Lise-lott Nilsson,  områdeschefen för grundskolorna, gymnasiet och vuxenutbildningen i Svedala kommun.

Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare. Skolbiblioteket kan stärka elevers utbildning och bidra till att kompensera för elevers olika förutsättningar. De har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers lärande. Hur ser det ut hos oss i Svedala i dessa frågor?

Jag har förmånen att arbeta med frågor som rör utbildning och bildning. Jag leder rektorernas arbete och arbetar för att ge dem förutsättningar att kunna göra ett bra jobb som rektor och jag försöker inspirera och utmana i syfte att göra våra skolor ännu bättre än de redan är. Jag tycker det är viktigt att fira framgång men jag stannar oftast inte så länge i den känslan utan tankarna far iväg om hur vi kan bli bättre.

Hur kan vi då bli bättre och i vad? Vad ska vi prioritera? Skolans uppdrag är stort och mångfacetterat. För att klara av det så krävs ett samarbete mellan olika aktörer, samarbete både inom en skola och utanför skolan. Jag tänker fokusera på vikten av det interna samarbetet mellan olika professioner i skolan i denna blogg. Närmare bestämt skolpersonal och skolbibliotekarier.

Skolan har ett stort och viktigt uppdrag och det är att ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt de kan utifrån sina förutsättningar. Vi ska kompensera för olika faktorer som kan påverka elevernas skolgång. Vi kan läsa om att läsförmågan går ner, färre föräldrar läser för sina barn och frågan är hur skolan då kan kompensera för detta och hur vi i arbetet med läsning och samarbetar tillsammans för att öka läslusten och öka elevernas läsförståelse.

Forskning visar att skolbiblioteket kan utgöra en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande. Några förutsättningar är särskilt viktiga för att skolbiblioteket ska kunna bidra till att utveckla exempelvis elevernas språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens. Dessa förutsättningar är att det finns tillgång till skolbibliotekarie, att samverkan sker mellan skolbibliotekarie och lärare, samt att skolbiblioteket har legitimitet i skolan och stöd från skolledningen. Skolbibliotekens uppdrag är skolans uppdrag!

I Svedala kommun valde vi att göra en omorganisation vad gäller våra skol – och folkbibliotek 2020. Det fanns flera syften men ett av de viktigaste var att stärka skolbibliotekens roll i kommunen samt skapa likvärdighet som en strategi för att uppnå vår verksamhetsidé – Alla ska lyckas. Vi ser idag att vi har stärkt skolbibliotekens roll i skolan och vi har skapat en större likvärdighet vilket betyder att vi har kommit en bra bit på vägen men vi är ännu inte nöjda. Skolbiblioteken är en viktig resurs i elevernas lärande men den är fortfarande inte en självklar del av hela skolans övriga verksamheter. Detta vill jag ändra på. Som ett led i arbetet åkte en grupp på 21 personer bestående av lärare, skolbibliotekarier, kultur- och bibliotekschef, rektorer och områdeschef iväg på en konferens där fokus var just skolbibliotek. Vi blev inspirerade genom att höra andra kommuners arbetssätt och förhållningsätt kring samarbete i frågor som berörde medie- och informationskunskap och läslust hos eleverna.

Svedala tar nu nästa steg i vår utvecklingsresa. Vi vill bryta normer om ”så har har vi alltid gjort/arbetat”. Vi vill visa på att mycket är möjligt om vi gör det tillsammans. Vi har alltid eleven i fokus och vi ska arbeta för att våra skolbibliotek ska bli en självklar del av hela den pedagogiska verksamheten. Tänk vilken kraft som finns och som kan frigörs om vi lyckas skapa engagemang hos alla i skolan vad gäller skolbibliotek. Vi ska flytta fokus från eleverna till vad undervisningens kvalitet leder till för elevernas lärande. Fokus på det vi kan förändra och förbättra!

Att diskutera i er verksamhet:

  • Hur arbetar ni idag tillsammans skola och skolbibliotek som en pedagogisk resurs som bidrar till elevernas lärande? Vad behöver ni göra i hela skolan och i alla verksamheter för att bli ännu bättre och effektivare?

Share Button