Scroll To Top

Ett mäklande förhållningssätt

Ett mäklande förhållningssätt beskriver hur vi praktiskt arbetar för att vår undervisning och utbildning skall utgå från en vetenskaplig grund. Kunskap från relevanta forskningsresultat skall ligga till grund för utbildning, både till innehåll och form. Verksamheten får inte stå i strid med vetenskap och det gäller all verksamhet och alla skolformer som omfattas av skollagen (Skolverket).

Det mäklande förhållningssättet börjar med en fråga: vilket behov har vår verksamhet?

Genom att finna, värdera och tillämpa forskning försäkrar man sig om att utveckling av undervisning och utbildning sker på vetenskaplig grund.

Finna värdera tillämpa

Forskningslitteracitet

En skola som bygger på vetenskaplig grund och väl beprövade erfarenheter förutsätter att lärare och skolledare besitter forskningslitteracitet, det vill säga att man har användarkompetens när det gäller forskning och skola. Det betyder att man vet var man kan hitta forskning, hur man bedöma dess relevans och hur man systematiskt kan implementera kunskaper från forskning i den egna verksamheten (Adamsson).

Forskningslitteracitet kan därför sägas bestå av tre delar som beskrivas genom det mäklande uppdraget:

Finna

Hur man hittar forskningskanaler som har skolverksamhet som tänkt mottagare.

Viktiga källor är Skolforskningsinstitutet som producerar forskningsöversikter med skolverksamhet som mottagare och Skolverket som samlar aktuell forskning.

Värdera

Hur man med en kritisk blick kan bedöma om forskning är relevant för verksamhetens behov.

Att värdera forskning handlar inte om att avgöra om den är korrekt, det görs redan genom forskningssamhällets granskning (peer reviewed). Det handlar istället om att kunna skilja kunskap från granskad forskning från andra typer av antaganden och kunna bedöma hur relevant forskningen är för den egna verksamheten. Det kan man till exempel göra genom att undersöka hur omfattande empiri som forskningen bygger på, i vilken kontext den är tillämplig och i vilken grad den bygger på annan etablerad forskning.

Tillämpa

Hur forskningens metoder, resultat och slutsatser kan omsättas i den egna praktiken.

När man tillämpar forskning i verksamheten innebär det att man omsätter forskningsresultat i praktiken men det innebär också att man anammar ett vetenskapligt förhållningsätt där man anpassar metoder till frågeställningar, systematisk prövar, utvärderar och slutligen dokumenterar och kommunicerar erfarenheter.

Källor

Adamson, Lena (2019). Skolan, lärarna och forskningen. Hämtad från Lena Adamson: Skolan, lärarna och forskningen 201109

Skolverket (2020). Att ställa frågor och söka svar – Samarbete för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Hämtad från Att ställa frågor och söka svar 201109

Läs mer om vetenskaplig grund

Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar undervisningens komplexitet och visar på de komponenter som samspelar. De tre komponenterna
Läs mer
Ett mäklande förhållningssätt beskriver hur vi praktiskt arbetar för att vår undervisning och utbildning skall utgå från en vetenskaplig grund.
Läs mer
Praktisk yrkesteori är den enskildes föreställningar om praktiken och den samlade handlingsberedskapen för praktisk verksamhet (Lauvås & Handal). Den är både teoribaserad
Läs mer
Communities of practice är en beteckning på verksamhet där det råder en samstämmighet av grundläggande synsätt, attityder, värderingar, uppfattningar et
Läs mer
Skollagen (2010:800) lyder att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Michael Rystad, utvecklingsstrateg i Svedala kommun, svarar
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala