Scroll To Top

Följa upp

Uppföljning innebär innebär att fortlöpande samla in saklig information om övergripande mål för skolans verksamhet. Den kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ information för att skapa underlag för analys och utvecklingsarbete.

Klicka för att förstora

Uppföljningen av målområdena ger rektorn en indikation på vilka:

 • målområden som uppfylls
 • målområden som behöver undersökas vidare
 • utvecklingsbehov som föreligger för verksamheten

Skolan arbetar kontinuerligt med samtliga målområden genom det dagliga arbetet och driften.  De målområden som i uppföljningen har identifierats som behöver undersökas vidare och utvecklingsbehov föreligger blir föremål för utvecklingsorganisationens arbete och behöver analyseras. Analysen ligger sedan till grund för rektors prioriteringar, beslut kring prioriterade mål och för planering av det utvecklingsarbete som behöver ske.

Normer och värden

 • Demokratiska värderingar
 • Normer och värden
 • Kränkande behandling

Skola och hem

 • Forum för samråd
 • Rutiner för samverkan
 • Fortlöpande dialog

Rektorns ansvar

 • Pedagogisk ledare mot nationella mål
 • Ansvar för skolans resultat och att verksamheten systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och utvecklas

Kunskap

 • Kunskaper varje elev ska utveckla
 • Riktlinjer som gäller för arbetet

Elevers ansvar och inflytande

 • Mål och rutiner för ansvar och inflytande
 • Forum för samråd och elevföreträdare

Övergång och samverkan

 • Samarbete mellan skolformerna

Skolan och omvärlden

 • Vägledning inför framtida val

Bedömning och betyg

 • Information om betyg, mål och kunskapskrav

Uppföljningsfrågor

Exempel på uppföljningsfrågor som ger en övergripande nulägesbild av verksamhetens resultat inom varje område:

 • vilken bild ger egna undersökningar av området? (t.ex. enkäter, observationer, intervjuer, samtal med personal, elever etc)
 • vilken bild ger andra källor av den egna verksamheten inom området (bl.a. Siris, Skolinspektionens tillsyn och granskning)?
 • vilka mönster kan urskiljas vad gäller t.ex. målområden, ämnen, årskurser, klasser eller grupper?
 • vilka trender kan urskiljas i relation till tidigare år?

Förutsättningar som kan påverka:

Förutsättningar som måste finnas för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs finns i styrdokumenten. Syftet är att barn och elever ska kunna lära och utvecklas i enlighet med de nationella målen. Här följer exempel på frågeställningar kopplat till förutsättningar:

 • hur är styrning, ledning och ansvarsfördelning organiserat?
 • hur har resurser fördelats och använts?
 • hur ser gruppers storlek och sammansättning ut?
 • hur ser personaltäthet och personalsammansättning ut?
 • hur ser kompetens och behörighet ut för att kunna se vilka behov av utveckling som finns?
 • hur har lokaler, utrustning och miljö använts?
 • vilka verktyg, system och rutiner finns för dokumentation och utvärdering?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala