Scroll To Top

Vikten av förankring av insats hos rektor

Rektorn är förskolans eller skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att undervisningen utvecklas . För att lyckas behöver rektorn  arbeta långsiktigt och systematiskt och utifrån sina prioriteringar och mål. För att kunna agera pedagogisk ledare behöver rektor ibland prioritera ner aktiviteter vars syfte inte ligger i linje med verksamhetens utvecklingsarbete, för att istället kunna prioritera insatser som bidrar till utvecklingen. Rektorer har en nyckelroll när det gäller att organisera och främja möjligheter till professionellt lärande.  Även när externa experter anlitas spelar rektor en avgörande roll för att skapa förutsättningar och sätta arbetet i ett relevant sammanhang.

Lärdomar:

 • Lektor har kunskaper om hur arbetet kan bedrivas men saknar mandat att driva utveckling i en verksamhet.
 • Rektor har kunskaper om varför aktiviteterna ska genomföras, vad aktiviteterna ska leda till, och har mandat att skapa förutsättningar för arbetet, men behöver ha tillit till lektors kunskaper att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.
 • Alla lektorsinsatser bör föregås av förberedande samtal med rektor.
 • I förberedelsearbetet bör syftet med insatsen vara tydligt både för rektor och lektor.
 • I planeringen behöver förutsättningar för aktivitetens genomförande diskuteras och tillskapas.

Framgångsfaktorer

Insatser som initieras av skolans ledning

 • Rektor har kunskaper om behov, organisation om verksamheten, dvs, varför aktiviteterna genomföras och vad aktiviteterna ska leda till, samt har mandat att skapa förutsättningar för arbetet.
 • Lektor har kunskaper om och ska bidra med upplägg och aktiviteter, dvs, hur arbetet kan bedrivas.

Insatser som förbereds iteratitv tillsammans med skolans ledning.

 • Delaktighet ger motivation, ansvarstagande och stärker ägarskap.
 • Ett iterativt förberedelsearbete möjliggör för rektor att forma syftet efter verksamhetens behov så som de identifierats via det systematiska kvalitetsarbetet.
 • Framförhållning och delaktighet i upplägg och genomförande möjliggör för rektor att informera om och förankra syfte och aktiviteter både hos de som ska delta i aktiviteten och deras kollegor.
 • När rektor äger insatsen, möjliggör det också för hen att skapa organisatoriska förutsättningar för genomförande och utvärdering av arbetet.
 • Det iterativa förhållningssättet skapar förutsättningar för att utforma aktiviteten utifrån den kontext som verksamheten utgör.
 • När rektor är ägare av en insats kan hen även skapa forum där lärare som ingår i en insats får möjlighet att dela erfarenheter med sina kollegor.

Riskfaktorer

Insatser som sker genom snabba beslut, tagna utanför verksamheten.

 • Rektor får en passiv roll som genomförare.
 • Erfarenheter visar att delaktighet hos både lärare och rektorer har en stark påverkan på insatsernas uthållighet och i effekterna de ger.

Färdiga planer och koncept utan anpassning till verksamhetens mål och behov.

 • Risken är att insatsen blir något som bara ska genomföras och att detta sker parallellt med annat pågående utvecklingsarbete på förskolan eller skolan.

Otydliga roller

 • Om lektor inte har ett tydligt och uttalat mandat att driva ett projekt/hålla i en aktivitet, är risken stor att tänkta effekter uppnås.
 • Om rektor inte visar tillit till lektors roll, att utforma aktiviteter och tillämpa metoder, tas inte lektors kapacitet tillvara, vilket kan försvåra lektors arbete, avsevärt.
Om gemensamma erfarenheter
Gemensamma erfarenheter i lektorsgruppen, syftar på erfarenheter i lektorernas arbete som tagits upp och delats i gruppen. Erfarenheterna har presenterats, diskuterats och utvärderats för att komma fram till slutsatser och lärdomar som medlemmar i gruppen gjort.

För att räknas till lektorsgruppens gemensamma erfarenheter har:

 • framgångs- och riskfaktorer dokumenterats
 • lektorsgruppen diskuterat och delat erfarenheterna i gruppen

Läs mer om lektorsgruppens praktik

Rektorn är förskolans eller skolans pedagogiska ledare och ansvarar för att undervisningen utvecklas . För att lyckas behöver rektorn  arbeta
Läs mer
Den didaktiska triangeln är en modell som illustrerar undervisningens komplexitet och visar på de komponenter som samspelar. De tre komponenterna
Läs mer
Ett mäklande förhållningssätt beskriver hur vi praktiskt arbetar för att vår undervisning och utbildning skall utgå från en vetenskaplig grund.
Läs mer
Praktisk yrkesteori är den enskildes föreställningar om praktiken och den samlade handlingsberedskapen för praktisk verksamhet (Lauvås & Handal). Den är både teoribaserad
Läs mer
Communities of practice är en beteckning på verksamhet där det råder en samstämmighet av grundläggande synsätt, attityder, värderingar, uppfattningar et
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala