Scroll To Top

Forskning och utveckling

Lektorer i Svedala kommun har ett generellt mäklande uppdrag. Arbetet leds av utvecklingsstrateg och handlar om att utifrån verksamheternas behov stödja förskolor, skolor, ledning och förvaltning i arbetet att utveckla utbildning och undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom att:

  • vara en brygga mellan kommun och högskola
  • genom SKA koppla praktikens frågor och problem till forskningsresultat
  • bidra med praktiknära forskningsmetoder för att analysera, pröva och utveckla praktiska yrkesteorier i verksamheten
  • stödja och fortbilda andra i ett praktiknära vetenskapligt förhållningssätt

Varje lektor har:

  • omvärldsuppdrag, där de deltar i projekt och nätverk utanför kommunen, till exempel ULF eller forskarnätverk
  • huvudansvar för vissa frågor till exempel Mind the gap eller didaktikutveckling.
  • tidsbestämda projekt och uppdrag till exempel att ta fram en språkguide, utvärdera en satsning, stödja en ledningsgrupp etc.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala