Scroll To Top

Förstelärartillsättning vid extern rekrytering

Extern rekrytering avser rekrytering av lärare som inte arbetar i kommunen då observation av undervisning ej är möjlig att genomföra.

Extern prövning kan ske året runt. En rektor som har ett behov av en extern rekrytering, lägger fram det i skolans ledningsgrupp (SLG), och kan efter överenskommelse där genomföra rekryteringen.

Vid extern prövning för förstelärartjänst används följande underlag:

 • Vitsord från tidigare arbetsgivare utifrån Skolverkets krav (fyra års väl vitsordat arbete, visat särskilt god förmåga etc)
 • Skriftlig ansökan
 • Presentation av undervisning.

Skolverkets krav

För att bli aktuell för tjänst som förstelärare, måste du

 • vara legitimerad lärare.
 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Förstelärare i Svedalas kommun

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.

Ansökningsförfarande

Steg 1 Formella krav samt vitsord från tidigare arbetsgivare

Skicka följande underlag till din blivande rektor samt till ansvarig för processen, Michael Rystad.

 • legitimation
 • vitsord från tidigare arbetsgivare som styrker att du uppvisat fyra års väl vitsordat arbete med undervisning
 • vitsord från tidigare arbetsgivare som styrker att du uppvisat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

Steg 2 Skriftligt ansökan

Du ska skriva en ansökan där du dels beskriver din syn på rollen som förstelärare (1) och dels besvarar sex frågor (2):

 1. Beskriv hur du ser på rollen som förstelärare (max 400 ord):
 2. Vi vill att du beskriver hur följande kommer till uttryck i din arbetsutövning:
  – Jag har gedigna kunskaper i det ämne eller ämnesområde, som jag undervisar i.
  – Jag ser alla elevers behov och får alla elever att anstränga sig för att lära sig mer så att elevernas resultat förbättras.
  – Jag har visat mig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt, som leder till förbättrade elevresultat,
  – Jag kan kommunicera och samarbeta med såväl elever, föräldrar och kollegor,
  – Jag är intresserad av att utveckla min egen professionalism,
  – Jag kan anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpa jag en mångfald av metoder och arbetssätt i syfte att förbättra elevernas studieresultat

Din skriftliga ansökan skickas till din blivande rektor samt till ansvarig för processen, Michael Rystad.

Steg 3 Presentation av undervisning

Du ska förbereda en presentation av din undervisning som klargör hur du tänker kring undervisning och hur detta kommer till uttryck i din praktik.

I presentationen vill vi

 • att du berör olika delar av undervisningssituationen, med några fördjupningar kring det du anser är särskilt viktigt.
 • ta del av filmklipp från din undervisning som stöd för din presentation.

Presentationen förväntas ta 45 minuter och följs därefter av 15-20 minuters frågestund. Vid presentationen kommer representanter från förvaltning samt rektorer från andra skolor att närvara.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala