Scroll To Top

Förstelärartillsättning vid intern rekrytering

Intern rekrytering avser rekrytering inom kommunen då observation av undervisning är möjlig att genomföra.

Vid intern prövning för förstelärartjänst används följande underlag:

 • Vitsord från rektor/rektorer utifrån Skolverkets krav (fyra års väl vitsordat arbete, visat särskilt god förmåga etc)
 • Skriftlig ansökan
 • Observation av undervisning

Skolverkets krav

För att bli aktuell för tjänst som förstelärare, måste du

 • vara legitimerad lärare.
 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Svedalas kriterier

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.

Den som är förstelärare i Svedala:

 • visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
 • arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen
 • förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
 • vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
 • kan kommunicera och beskriva sitt arbete

Du ska arbeta för att alla elever ska lyckas och utifrån en vetenskaplig grund.

Ansökningsförfarande

Steg 1 Lokal prövning

(15 december, januari och februari)

 1. Lärare anmäler intresse för förstelärartjänst till sin rektor. Detta ska ske senast den 15 december varje läsår.
 2. Om rektor gör bedömningen att läraren kan uppfylla förväntningar och krav för förstelärartjänst i Svedala kommun uppmanas läraren att skriva en försteläraransökan (se blankett Lärarens underlag för uppdrag som förstelärare). Ansökan lämnas till rektor som en del av den lokala prövningen.
 3. Rektor genomför undervisningsobservation med stöd av Skolinspektionens observationsschema.
 4. Med stöd av iakttagelser under observation och genom läsning av ansökan gör rektor en bedömning av huruvida läraren lever upp till de förväntningar och krav som finns på uppdraget som förstelärare nationellt och i Svedala. Rektor använder blanketten Rektors vitsord för uppdrag som förstelärare för att dokumentera beslutet.
 5. Efter rektors bedömning genomförs ett återkopplande samtal där läraren informeras om rektors bedömning om huruvida läraren uppfyller de krav som ställs på förstelärare i Svedala kommun.

Steg 2 Central prövning

(mars och april)

 1. Om rektor beslutar att låta läraren gå vidare med sin ansökan skickas lärarens ansökan, lärarens schema samt rektors vitsord till ansvarig på förvaltningen.
 2. Ansvariga för den centrala prövningen, utvecklingsstrateg samt en representant på rektorsnivå, bokar tid för genomföra observation av lärarens undervisning.
 3. Läraren skickar underlag inför observation till observatörerna.
 4. Observation genomförs.
 5. Ansvariga för den centrala prövningen gör en bedömning av lärarens kvalifikationer utifrån vitsord, ansökan samt observation.  Det finns tre kvalitetsnivåer för bedömningen:
  uppfyller inte krav för förstelärare i Svedala kommun. Ansökan avslås.
  uppfyller till övervägande delar  de krav som finns för förstelärare i Svedala kommun.  Ansökan går vidare till skolans ledning (SLG) för diskussion och stöd för beslut om förordnande på ett år. Ett ettårsförordnande kan endast förlängas en gång och genom ny central prövning.
  uppfyller krav för förstelärare i Svedala kommun.  Läraren förordas ett förordnande på tre år, som kan förlängas av rektor.
 6. Slutlig bedömningen och underlag läggs fram som en rekommendation till beslut för utbildningschef. Utbildningschef beslutar och rektor informeras om beslut. Förordnandena gäller från den 30 juni.
 7. Rektor informerar läraren om beslut och om erbjudande om återkopplingssamtal med ansvariga för den centrala prövningen.
 8. Läraren erhåller återkopplingssamtal med ansvariga för den centrala prövningen.

Förordnande på ett år respektive tre år

Uppfyller till övervägande del

Vid kvalitetsnivån – uppfyller till övervägande del, sammanställer de ansvariga för central prövning ett underlag för skolans ledningsgrupp (SLG). Utifrån underlaget diskuterar SLG hur de ser på lärarens möjlighet att bli förstelärare och ger en rekommendation till rektor. Rektor kan antingen förorda ett 1-års-förordnande med en  handlingsplan för läraren, eller ge avslag.

Om rektor förordar och utbildningschef beslutar om ett 1-årsförordnande, kan förlängning efter ett år endast ske genom en ny central prövning. Om läraren då uppnår kvalitetsnivån – uppfyller till övervägande del, kan förordnandet förlängas ytterligare ett år (max två år). Efter en central prövning efter lärarens andra år avslutas förordnandet om läraren inte bedöms uppfylla kraven.

Uppfyller krav

Vid kvalitetsnivån – uppfyller krav, rekommenderar ansvariga för central prövning, rektor att besluta om ett 3-årsförordnande. 

Underlag

Rektors vitsord för uppdrag som förstelärareikon

Lärarens underlag för uppdrag som förstelärareikon

Blankett: Lärarens underlag för uppdrag som förstelärare
rektorsunderlag
Blankett: Rektors vitsord för uppdrag som förstelärare
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala