Förstelärare bloggar vårterminen 2018

Förstelärare bloggar kan du följa Svedala kommuns förstelärare och deras tankar och reflektioner om utbildning och undervisning. På denna sida finner du en förteckning över samtliga blogginlägg som publicerats under våren 2018, sorterade efter skola och tema.

Baraskolan

Under våren har tre förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Baraskolan: Caroline Åkesson, Rickard Linde och Ulrika Larsson.

“Att lyssna, fördela ordet och låta alla elever komma till tals är en av lärarens uppgifter. Men att ta till vara på lektionstiden och hålla fokus på ämnet är också en lärares uppgift. På ett bra och respektfullt sätt gäller det att hitta en balans däremellan. Det är också ur en demokratisk synvinkel viktigt att vara medveten om vilka som alltid pratar och vilka som sällan gör det. Vad sägs? Och hur lyssnar man till varandra?”

– ur “Fördela ordet och begränsa samtalen” av Caroline Åkesson

Relationsbygge

Aktivera alla

Innehåll och metod

Foto: Richard Lindes “Vinsterna med att rita en rolig seriefigur”

Klågerupskolan

Under våren har fem förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Klågerupskolan: Bengt Christensson, Cristian Abrahamsson, Hanna Fred Åhlander,  Magnus Larsson och Malin Sjöberg.

“Jag ler när jag ser denna gula lapp. Nog avviker den från det övriga på skrivbordet. Två bokstäver och några siffror. En tävling mellan elev och lärare i vem som har lägst puls efter svensklektionerna i nian. Lägst av tio vinner./—/ Denna lapp får symbolisera ett av många relationsbyggen med elever som vi lärare gör varje dag.”

– ur “På mitt skrivbord” av Magnus Larsson

Läsår och bokslut

Engagemang

Processtänk och undersökande arbetssätt

Lärresurser för varandra

Begrepp

Bemötande

Skolutveckling

Foto: Bengt Christenssons “En skola skapar sig profil – från vision till verklighet”

 

Kyrkskolan

Under våren har tre förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Kyrkskolan: Anki Samuelson,  Åsa Nykvist och Veronica Ranebjer.

“Att arbeta normkritiskt innebär att du själv som lärare blir medveten om hur du återskapar normer genom ditt tal, dina perspektiv, vilka som synliggörs i undervisningen,  de frågor du väljer att lyfta fram, vilken stämning som råder i klassrummet . Det innebär också att granska material och metoder. Optimalt är att synliggöra och analysera normer och dess konsekvenser tillsammans med eleverna.”

– ur “Att göra det osynliga synligt” av Anki Samuelson

Normer och värden

IKT och digitalisering

Utmana och aktivera eleverna

Foto: Veronica Ranebjers “Programmering – ett steg i rätt riktning mot proaktiva medborgare”

 

Marbäcksskolan

Under våren har fem förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Marbäcksskolan: Frida Celander, Gustav Björk, Kristina Persson, Margareta Brönmark och Sofie Palm.

“De elever jag ibland uppfattar som omotiverade för sina arbetsuppgifter arbetar intensivt och vill gärna komma längre upp i matrisens nivåer. När arbetsuppgiften är klar ber de mig att göra en bedömning och ge respons på vad de kan förbättra vid nästa tillfälle, det har jag sällan upplevt att samtliga elever i årskurs tre har bett mig om.”

– ur “Förstår eleverna målet med undervisningen” av Margareta Brönmark

Strategier och stödstrukturer

Engagemang

Tydliga mål och synligt lärande

Foto: Sofie Palm “Bildstöd får elever engagerade i ny text”

Aktivera eleverna

  • Aktiva elever – aktivera eleverna, begrepp, elevinflytande, förmågor, lärresurser för varandra, motivation
  • Språket utvecklar matematiken – aktivera eleverna, förmågor, språkutvecklande arbetssätt, tydliga mål

 

Naverlönnskolan

Under våren har tre förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Naverlönnskolan: Cornelia Falkentoft, Rickard Hellstrand och Sandra Pilemalm.

“Sättet jag arbetat med nätprojekten och nätet i den vardagliga undervisningen faller in under socialt entreprenörskap. De pedagogiska vinsterna handlar om att elevernas motivation och engagemang höjs. De känner att lärandet är till nytta för någon annan och då blir det lättare och mer intressant att lära sig något nytt. Min erfarenhet är att  om eleverna upplever att deras arbeten är värdefulla för någon annan så inte bara höjs deras engagemang utan också deras resultat.”

– ur “Involve me and I learn” av Sandra Pilemalm

Trygghet, bekvämlighet och att våga

En inkluderande pedagogisk lärmiljö

Iväg från, efter eller utanför skolan

Klicka på bilden för att läsa artikel i Lokaltidningen

 

Nils Fredriksson Utbildning

Under våren har tre förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Nils Fredriksson Utbildning: Björn Persson, Kristin Adegran och Lilian Birath.

“Vi planerade så att det som ska observeras avtalas i förväg med den kollega som ska utföra observationen. Vi bestämde även i förväg hur observationen skulle dokumenteras och återkopplas. /–/ Efter genomförd observation sker en återkoppling där den observerade för anteckningar som sedan sammanställs och kopplas samman med en analys av hur det som framkom av observationen kan användas för att utveckla undervisningen.”

– ur “Lektionsobservationer och kollegialt lärande” av Lilian Birath

Undervisning

Betyg och bedömning

Samverkansinlärning

Kollegialt lärande

 

Roslättskolan

Håll utkik efter höstterminens inlägg! Läs tidigare inlägg från Roslättskolan här.

 

Röda skolan

Under våren har fyra förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Röda skolan: Andreas Ekblad, Joakim Nilsson, Johan Sander och Stina Landén.

“Till hösten kommer Röda skolan att flytta in i nybyggda Aggarpsskolan. Vi är väl medvetna om att nya fina lokaler inte räcker för att få en bra och välfungerande skola. Vi behöver ett gott klimat, ett varmt och professionellt pedagogiskt bemötande och främjande lärmiljöer. Arbetet med att få till allt detta är redan i full gång och studiedagens arbete kring lärmiljöer är en del av det.”

– ur “Olika är normen! Att skapa en inkluderande lärmiljö” av Stina Landén

Lärares reflektioner

Pedagogisk lärmiljö

Innehåll och förmågor

Spångholmsskolan

Under våren har tre förstelärare bloggat om undervisning och utbildning på Spångholmskolan: Annica Eld, Linda Sonesson och Mattias Dahlberg.

“I skrivande stund håller jag och mina kollegor utifrån enkätsvar och diskussioner på att formulera mål och hitta vägar fram till att lyckas med att eleverna i olika situationer ska större ansvar för sin undervisning. Jag tycker att vi vi har en bra grund att stå på genom att vi formulerat ett utvecklingsområde och ställt frågor till eleverna. Det är bra att kunna falla tillbaka på och hänvisa till när vi testar oss fram i undervisningssituationen.”

– ur “Elevernas eget ansvarstagande – vårt ansvar” av Mattias Dahlberg

Multimodalitet, bildstöd och vidgat textbegrepp

Ämnesintegrerat arbete

Kollegialt lärande

Tydliga förväntningar

Normer och värden

Fysisk aktivitet och social samvaro

Foto: Mattias Dahlbergs “Bilder som förtydligar instruktioner”

Översikter

Share Button