Förstelärare i Svedala kommun

Förstelärare är det andra karriärsteget i det vetenskapliga spåret  för yrkesskickliga lärare i Svedala kommun och vänder sig till lärare som har ett särskilt intresse för att utveckla undervisning på vetenskaplig grund. Förstelärare är inte bara skickliga i, utan har också ett medvetet förhållningssätt till sin undervisning och vilka teorier den vilar på.

Vad krävs för att få söka?

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete. Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, vårdnadshavare och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Förstelärare förväntas också regelbundet blogga om sin undervisning på ”Förstelärare bloggar”. Bloggandet är en del av kommunens kvalitetssäkring och syftar till att synliggöra förstelärarens undervisning för kollegor, rektorer men även till att synliggöra Svedalas utvecklingsarbetet för utomstående.

Den som är förstelärare i Svedala:

 • visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
 • arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen
 • förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
 • vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
 • kan kommunicera och beskriva sitt arbete

Du ska arbeta för att alla elever ska lyckas och utifrån en vetenskaplig grund.

Skolverkets krav

För att bli aktuell för tjänst som förstelärare, måste du

 • vara legitimerad lärare.
 • genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
 • ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen

Hur blir du förstelärare?

“Prata med din rektor om du är intresserad av och tror att du har vad som krävs för en förstelärartjänst”

Rekrytering och fördelning Svedala kommun har sammanlagt 36 förstelärartjänster och ambitionen är att varje skola ska ha minst två förstelärare. Lärare har möjlighet att söka tillgängliga tjänster och gör det genom att anmäla sitt intresse till sin chef senast den 15 december varje läsår.  Rektor kan, om det finns tillgängliga tjänster, även rekrytera externt genom  annonsering.

Lokal prövning I januari och februari gör rektor en lokal prövning av de lärare som anmält intresse för förstelärartjänst, senast den 15 december. Prövningen består av två steg. Steg 2 görs endast om rektor bedömer att läraren uppfyller förväntningar och krav i steg 1.

  1. Rektor gör en första bedömning av lärarens förmåga att möta förväntningar och krav. Om din rektor anser att du har förstelärarkvaliteter kan du skriva en ansökan enligt den mall som finns för detta.
  2. Rektor läser din ansökan och genomför en lektionsobservation och ger dig sedan återkoppling på om du kan gå vidare till central prövning.

Central prövning Den centrala prövningen pågår under mars och april. Ansvariga för den centrala prövningen läser din ansökan och bokar in en eller flera observationer av din undervisning. Bedömningar av om du uppfyller kraven görs utifrån rektors vitsord, ansökan och observationer. I de fall du bedöms uppfylla kraven förordas ett förstelärarförordnande på tre år. I de fall då du bedöms uppfylla kraven till övervägande del är det upp till rektor med stöd av skolans ledningsgrupp (SLG) att avgöra huruvida du ska förordas för förstelärartjänst eller inte. I dessa fall är det endast aktuellt med förordanden på ett år. Utbildningschef fattar det formella beslutet som börjar gälla den 30 juni samma år.

I maj erbjuds återkoppling till lärare som deltagit i central prövningen.

Efter beslut Din rektor meddelar dig om beslutet.

Prövningsförfarande för lärare som vill bli förstelärare

Läs mer om intern respektive extern prövning.

Vad innebär olika förordnanden?

Förordnande på ett år: Du uppfyller till övervägande del de krav som finns för förstelärare i Svedala kommun. I dialog med rektor tas ett lokalt uppdrag för ditt förstelärararbete fram. Du förväntas delta i fortbildning för förstelärare, samt blogga på Förstelärer bloggar. Under förordnandet förväntas du, med stöd av rektor, utvecklas utifrån den återkoppling som du fått. Efter ett år sker en ny central prövning som kan leda till avslag, förlängning (max två år) eller ett förordnande på tre år.

Förordnande på tre år: Du uppfyller de krav som finns för förstelärare och förväntas fortsätta vara en förebild och att utveckla din och andras undervisning på vetenskaplig grund. I dialog med rektor tas ett lokalt uppdrag för ditt förstelärararbete fram. Du förväntas delta i fortbildning för förstelärare, samt blogga på Förstelärer bloggar. Varje år följer rektor upp ditt förstelärararbete genom observationer och medarbetarsamtal och om du inte lever upp till kraven får du återkoppling och en möjlighet att ta tag i det som behöver utvecklas. Om du uppfyller kraven efter tre år så kan rektor förlänga förordnandet.

Vad gör förstelärare?

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete.

En förstelärare i Svedala kommun förväntas:

 • arbeta mäklande till stöd för sin skolas didaktik- och undervisningsutveckling i enlighet med lokalt uppdrag, utformat och beslutat av skolans rektor,
 • delta i kommunens fortbildning för förstelärare för att utveckla ett mäklande förhållningssätt, och
 • blogga om undervisning på Förstelärare bloggar.

Varför bloggar förstelärare?

Alla förstelärare med förordnande från terminsstart förväntas publicera två inlägg per termin. Inläggen ska handla om förstelärarens undervisning eller om skolans arbete med att utveckla undervisning på vetenskaplig grund.

Community of practice Bloggandet är en del av en gemensam praktik  i ett karriärspår som fokuserar på undervisning på vetenskaplig grund. I Svedala kommun är det en självklar del av uppdraget att skriva om, utveckla och reflektera kring sin undervisning och om det kollegiala lärandet för att utveckla undervisning på skolan.

Uppföljning och kvalitetssäkring Bloggandet är en del av kommunens uppföljning av förstelärarnas arbete. Förstelärare ska uppvisa en medvetenhet och ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till sin undervisning och praktik.

Förebilder Bloggandet bidrar till att synliggöra förstelärares undervisning för kollegor och rektorer – och möjliggör för förstelärare att vara förebilder och sprida goda exempel.

Attraktiv kommun Bloggandet synliggör Svedala kommuns  utvecklingsarbetet för utomstående och visar att Svedala är en attraktiv kommun att leva och arbeta i.

Öppna Förstelärare bloggar.

Vilken fortbildning får förstelärare?

När förstelärartjänster infördes var uppdraget nytt och därmed också otydligt för många, men över åren har uppdraget utvecklats främst genom en pågående fortbildningsinsats som vi valt att kalla för Mind the gap.

Mind the gap-träffar anordnas två gånger per termin och leds av en kommunlektor. Namnet syftar på gapet som föreligger mellan forskning och praktik. Akademin kan forskning men behöver bli bättre på att bidra till skolutveckling och lärare och rektorer kan skola men behöver bli bättre på att använda forskning som stöd för utvecklingsarbetet. Och det är det sistnämnda som ligger i fokus för fortbildningen. Förstelärarna får lära sig om hur de kan finna relevant forskning som kan vara ett stöd för det utvecklingsarbete som sker på skolorna, hur de kan avgöra om forskningen är relevant eller inte och hur forskningen kan användas, tillämpas och bidra till att utveckla praktiken.

Läs mer om Mind the gap.

Share Button