Scroll To Top

Lärande hela dagen – Ett fritidshem för att alla ska lyckas

När vi är färdiga:

 • har vi fördjupad förståelse för uppdraget utifrån läroplanen.
 • är fritidshemmets uppdrag synliggjort, känt och framträdande.
 • arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete.
 • är det fler barn som lyckas i skolan.
process
Processkarta. Klicka för att förstora

Att göra lokalt

Varje enhet arbetar med “lärande hela dagen – ett fritidshem för att alla ska lyckas”. Arbetet sker i form av kollegialt lärande utifrån lokala mål och behov. Rektor leder arbetet lokalt med stöd av nyckelpersoner som utsetts för satsningen.

Klicka för att förstora bilden
 • Samtliga enheter ska göra en analys och ta fram en målsättning för det lokala utvecklingsarbetet på fritidshemmet.
 • Samtliga enheter ska ta fram en utvecklingsplan med analys, målsättning, aktiviteter, uppföljning och utvärdering för arbetet.

Arbetsgång för lokal utvecklingsplan

Här följer en arbetsgång för framtagandet av en utvecklingsplan på varje enhet.

VAD

 1. Prioriterade mål fastslås av rektor:
  Vilka kunskaper och förmågor behöver våra elever utveckla?
 1. Nuläge beskrivs utifrån mål:
  Vilka kompetenser, färdigheter och förmågor uppvisar elever i den verksamhet de befinner sig i och vilka behöver vi utveckla?
  – Vilka faktorer i deras lärmiljö påverkar elevers kunnande?

VART

 1. Målbild för arbetet beskrivs utifrån prioriterat mål:
  Vilket förändrat kunnande förväntar vi att elever ska uppvisa efter genomförd process?
  – Vilken ny förmåga/kapacitet förväntar vi oss att verksamheten ska uppvisa efter genomförd process? 

HUR

 1. Kompetensbehov – Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver vi som pedagoger utveckla för att tillgodose elevers behov?
 1. Tillvägagångssätt – Hur fördjupar och förfinar vi våra professionella färdigheter, utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, så att elever får nya erfarenheter av lärande?

RESULTAT

 1. Delutvärdering – Vilket förändrat kunnande uppvisar elever i den verksamhet de befinner sig i? Behöver vi förändra något i vårt tillvägagångssätt?
 1. Resultat, analys, slutsatser – Vilken effekt har vårt agerande haft på våra elevers resultat?

 Utvecklingsplan för fritidshem

Att prioritera ett mål

Första steget i utvecklingsplanen handlar om att fastslå ett prioriterat mål för arbetet. Målet bör utgå ifrån förmågorna som beskrivs i Lgr11, kapitel 4 samt de lokala behov som verksamheten identifierar genom att besvara frågan:

”Vilken färdigheter eller förmågor behöver vi bli bättre på att utveckla hos våra elever för att fler elever ska lyckas efter genomgången utbildning?”

Formulera en prioriterad målsättning för fritidshemmets utvecklingsarbete – “Vi behöver bli bättre på att utveckla elevernas förmåga att….”  Det är rektor som fastslår prioriterat mål. Om ett prioriterat mål redan är identifierat för verksamheten kan detta också användas för fritidshemmets utvecklingsarbete.

Att identifiera ett behov

Utgå ifrån de förmågor som beskrivs i Lgr11, kap 4. För varje förmåga görs en bedömning av fritidshemmets förmåga att ge eleverna förutsättningar. Tänk på att identifiera brister och utvecklingsbehov i färdigheter och förmågor som är återkommande över tid.

 • Hälsa och välbefinnande
 • Relationer och förhållningssätt
 • Behov och balans
 • Kommunikation och språk
 • Estetiska uttrycksformer
 • Idéer och problem
 • Företeelser och samband

Stöd för att identifiera behov

 

Frågor att diskutera

 • Vad är elever bra på? Vad har de för kompetenser, kunskaper och färdigheter?
 • Vilken kompetens, kunskap,färdighet  är särskilt angeläget att utveckla hos elever för att skapa de största möjligheterna för elevers förbättrade kunskapsutveckling?
 • Vad ser vi för mönster i gällande elevers förmågor om man tittar på olika grupper, åldrar, genus och över tid?
 • Hur påverkas elevers förmågor av normer, värden, inflytande, trygghet, trivsel samt elevhälsa?

 

Att göra centralt

Centralt arbetar vi med att stödja arbetet med lärande hela dagen – ett fritidshem för att alla ska lyckas

Särskilt fokus på att stödja arbetet med målsättningen:

 • har vi fördjupad förståelse för uppdraget utifrån läroplanen
 • är fritidshemmets uppdrag synliggjort, känt och framträdande
Klicka för att förstora bilden

Lärande hela dagen – att synliggöra uppdraget

”Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. /…/ Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.”
– Lgr11, kapitel 2.5 Övergång och samverkan


Samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,”
– Lgr11, kapitel 2.8 Rektorns ansvar


Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Fritidshemmets uppdrag

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.
– Skolverket.se

AKTIVITET
En – par – alla

Fundera över följande frågor:

 • Hur ser du på fritidshemspersonalens uppdrag?
 • Vad innebär samverkan skola – fritidshem för dig?
 • Vad innebär fritidshemmets kompletterande uppdrag?
 • Fundera kring vad som menas med ”vad som menas  med andra kunskaper än de som normalt sker i skolan”.

En modell för att skapa samsyn

James Notttingham har presenterat en modell för att skapa samsyn kring en visionen som skulle kunna användas för att arbeta med begreppet Lärande hela dagen.

Visionen bör konkretiseras i mentala modeller. De mentala modellerna som utformas för att leda mot visionen blir ett sätt att synliggöra och möjliggöra samtal om vilka yttringar en vision kan ha. Till exempel kan vi formulera en vision där skolans och fritidshemmens uppdrag samverkar och kompletterar varandra med lärande hela dagen, men trots att vi alla arbetar med visionen kan tolkningarna som görs av denna vision bli helt olika. Hos en person kan visionen uppfattas som att ”eleverna ha undervisning i skolämnena hela dagen” och hos en annan som att ”om eleverna ska ha lärande hela dagen bör vi använda tiden på fritids för läxläsning”. Inte förrän vi sätter ord på våra mentala modeller kan vi få en gemensam syn på hur vi ska tolka visionen.

När vi väl är överens om vilka mentala modeller som ska gälla, bör dessa påverka våra system och strukturer så att de stödjer visionen. Organiserar vi oss för kollegialt arbete för att hjälpa varandra att komplettera elevernas lärande med olika kunskaper och förmågor eller organiserar vi oss så att arbetsuppgifter delas upp sinsemellan olika personalgrupper? Hur vi väljer att organisera och strukturera oss påverkar i sin tur våra beteendemönster. Nottingham påpekar att det är visionen som ska prägla våra system och beteenden och inte tvärtom.

Nyckelpersoners roll och uppdrag

 • Stödja rektorer i deras arbete med fritidssatsningen på skolorna.
 • Delaktiga i planering och genomförande både lokalt och centralt.
 • Följa den lokala processen och återkoppla den vid nyckelträffarna.

Kalendarium

VT18
6 feb  Nyckelträff
27 april Nyckelträff
22 maj Nyckelträff Utvecklingsplaner som stöd för SKA

HT17
15 sep Skolverkets konferens – förtydligade uppdraget
26 sep Nyckelträff – Utvecklingsplaner i fokus

VT17
6 feb Nyckelträff – opponering på utvecklingsplaner
27 apr Nyckelträff – BRUK och uppföljning

Nyckelträff den 6 feb
PROGRAM 8.30-10.30

 • Utveckllingsplanen som stöd för utvecklingsarbetet.  Vi går igenom vår mall för utvecklingsplaner och diskuterar hur vi kan göra för att ta oss an de olika delarna. Möjlighet att ställa frågor och ha diskussioner.
 • Enhetssamtal och åtaganden:
  – Vad tar vi med oss hem från dagens nyckelträff?
  – Vad avser vi att arbeta vidare med på hemmaplan?
  – Vad vill vi att vårens träffar ska ägnas åt?
 • Vi avslutar träffen med en runda där rektor (eller NP om rektor ej är på plats) redogör för åtaganden.
Nyckelträff den 26 sep
PROGRAM 8.30-10

LÄRANDE HELA DAGEN

Lå 16/17

 • Läsa och bli förtrogna med kapitel 4, Lgr11
 • Samverkan och tydliggörande av uppdraget
 • Att identifiera ett behov – spindelanalys
 • Vetenskaplig grund – forskningsöversikt
 • Att ta fram en plan – utvecklingsplan

Organisation

Annika Bruhn, rektor Klågerupskolan och processledare
Michael Rystad, strateg och processtödjare

Rektorer
Julia Dagerklint, rektor Baraskolan
Lena Fröbrant, rektor Kyrkskolan
Anna Tuvesson, rektor Marbäcksskolan
Sara Åberg, rektor Naverlönnskolan
Anna Olls, rektor Roslättsskolan
Marie Andreasson, rektor Röda skolan
Joel Trygg, rektor Spångholmsskolan

Nyckelpersoner
Jessica Jönsson, Baraskolan
Krister Stenberg, Baraskolan
Sandra Minnarén, Baraskolan
Pontus Blomberg, Klågerupskolan
Madeleine Bornhagen, Klågerupskolan
Anki Nilsson, Klågerupskolan
Malin Bergeryd, Kyrksskolan
Malin Hägg, Kyrksskolan
Tobias Bruhn (ledig), Marbäcksskolan
Emelie Lantz, Marbäcksskolan
Anders Olnert, Marbäcksskolan
Therese Andersson, Roslättsskolan
Kristina Gyllin, Roslättsskolan
Paulina Lindsiö, Roslättsskolan
Birgitta Billing, Röda skolan
Sara Andersson, Spångholmsskolan

SKOLVERKETS KONFERENS

PA par – alla
– Var tar vi med oss?

DET LOKALA UTVECKLINGSARBETET

– Ert lokala nuläge
– Vilka problemområden/utvecklingsbehov/mål har ni kommit fram till för satsningen lokalt?
– Er målbild för utvecklingsarbetet lokalt?
– Er plan för detta läsåret. Kompetensbehov? Tillvägagångssätt? Organisation?

Frågor att fundera kring:

 • Vad ser ni för orsaker och förklaringar till dessa behov?
 • Vilka variationer finns och varför?
 • Hur ska ni åstadkomma förändring i praktiken?
 • Vad förväntas insatserna leda till?
 • Hur ska alla bli delaktiga?
 • Hur ska arbetet följas upp?

ENHETSSAMTAL OCH ÅTAGANDEN

Varje enhet sammanfattar:
– Vad tar ni med er hem från dagens nyckelträff?
– Hur avser ni att arbeta vidare med på hemmaplan?
Vi avslutar träffen med en runda där rektor (eller NP om rektor ej är på plats) redogör för åtaganden.

NÄSTA NYCKELTRÄFF

Nyckelträff den 3 mars
PROGRAM 9-11

 Vad har hänt sedan vi sågs i december
– Februarimötet
– Rektorsmöte
– Lokalt mål
– Centralt fokus
– Projektledare i rektorsgruppen
– Arbete i SLG med uppdraget – lärande hela dagen

Praktikexempel – Klågerup
– Hur började vi?
– Hur involverar vi andra?
– Hur har vi tagit oss an arbetet med att finna vårt fokus?

Stöd för SKA
– Utvecklingsplan VAD VART HUR RESULTAT
– Att identifiera ett behov

Stöd för uppdrag och samverkan
– Synliggöra uppdraget
– Modell för att skapa samsyn

EPA En – par – alla
Hur har vi arbetat och hur skulle vi kunna arbeta lokalt för att:

 • fördjupa vår förståelse för uppdraget utifrån läroplanen
 • gör vi fritidshemmets uppdrag synligt, känt och framträdande?

Nästa nyckelträff
28 november

Nyckelträff den 19 maj
PROGRAM 9-11

Tvärgruppssamtal
Runda i tvärgrupper:
– Vad har hänt sedan vi sist sågs.
I helgrupp lyfter en person i varje tvärgrupp:
– Något positivt som hänt sedan sist.

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt
Natalie Lindgren presentera en forskningsöversikt för fritidshem och fritidspedagogik.

Praktikexempel – Kyrkskolan
Malin Hägg berättar om Kyrkskolans utvecklingsarbete med Ann S. Pihlgrens Fritidshemmet och skolan.

Utvecklingsplan för fritidshem
Michael Rystad presenterar Utvecklingsplan för fritidshem, ett stödmaterial att använda inför det kommande läsåret.

Enhetssamtal och åtaganden
Varje enhet sammanfattar:
– Vad tar ni med er hem från dagens nyckelträff?
– Hur avser ni att arbeta vidare på hemmaplan?
Vi avslutar träffen med en runda där rektor (eller NP om rektor ej är på plats) redogör för åtaganden.

 

Presentationer från träffarna

Presentationer från lokala träffar

Stödmaterial

 Utvecklingsplan för fritidshem

Övrigt material

Lästips

Filmtips

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala