Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt

Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt Bokomslag Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt
Kommunförbundet Skåne FoU Skola
2016
71

Fritidshemmet är en frivillig verksamhet inom skolsystemet, vars uppdrag är att bidra till skolans sociala och demokratiska uppdrag, men också till dess kunskapsuppdrag.

Enligt 2011 års skollag ska fritidshemmets verksamhet vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna forskningsöversikt har tagits fram i syfte att tillgängliggöra forskning om fritidshemmets verksamhet och därigenom understödja ett vetenskapligt förhållningssätt. Den riktar sig till alla som arbetar med fritidshem, det vill säga såväl personal som beslutsfattare.

Forskningsöversikten har författats av fil dr Carin Falkner och fil dr Ann Ludvigsson, båda universitetslektorer vid Högskolan i Borås. De presenterar de frågor om fritidshem som forskare i de nordiska länderna huvudsakligen har intresserat sig för gällande fritidshemmens verksamhet och pedagogik och forskningsresultaten. Resultaten kompletteras med en beskrivning av fritidshemsverksamhetens historiska framväxt och förutsättningar.

Forskning om fritidshem är ännu ett forskningsfält i sin linda. Översikten visar på forskning som finns, men ger även exempel på forskningsfrågor som skulle behöva belysas. I forskningsöversikten synliggörs den potential som fritidshemmet har att bidra till skolans verksamhet. Den visar också på en mängd dilemman som de som arbetar i verksamheten ställs inför och som behöver medvetandegöras för att utveckla verksamheten vidare.

Share Button