Scroll To Top

Höga förväntningar

Strategi Svedala är en skolkommun med hög målsättning för våra verksamheter. Höga förväntningar utgår ifrån vetenskaplig grund och är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Höga förväntningar leder till goda resultat för barn, elever och medarbetare.

En gemensam övertygelse hos alla medarbetare om att de har förmåga att klara av utmaningar och mål, medför också att de gör skillnad. Vi är medvetna om att vi kommer att göra skillnad och vara avgörande för att alla ska lyckas!

Utbildning har höga förväntningar på alla som arbetar i organisationen. Ledare kommunicerar höga, men realistiska mål och förväntningar. Alla medarbetare har höga förväntningar på sig själva, varandra och organisationen. Verksamheten håller en god kvalitet och det finns en tydlig strävan efter att förbättra den utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Höga förväntningar

Läs mer om höga förväntningar

Svedalas strategi att alla ska äga övertygelsen att alla ska lyckas har stöd i forskning. En skicklig lärare gör skillnad men
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala