Scroll To Top

Huvudmannens analys

Enheterna analyserar sin verksamhet utifrån de centrala målen för verksamheten, och drar slutsatser som kan kopplas till förutsättningar så som god miljö för lärande, personalens insikter, kompetens och kompetensutveckling, organisation och prioritering av resurser. Huvudmannens analys tar sin utgångspunkt i förutsättningarna och vilken påverkan de har för enheternas arbete med de centrala målen.

Arbetsgång

 1. Identifiera målområden som uppvisar goda resultat, god likvärdighet och håller hög kvalitet.
 2. Identifiera målområden som uppvisar resultat som behöver förbättras, som uppvisar stora olikheter mellan skolor eller som håller låg kvalitet.

Målområden

 • Normer och värden
 • Kunskaper
 • Elevernas ansvar och inflytande
 • Skola och hem
 • Övergång och samverkan
 • Skolan, omvärlden och utbildningsval
 • Betyg och bedömning
 • Rektorns ansvar

3. Analysera den fysiska miljöns påverkan på de centrala målen:
a) identifiera gynnande respektive missgynnande faktorer
b) dra slutsatser om vilka förutsättningar som behöver utvecklas och prioriteras framgent

4. Analysera hur personalen insikter och kompetens påverkar de centrala målen:
a) identifiera gynnande respektive missgynnande faktorer
b) dra slutsatser om vilka förutsättningar som behöver utvecklas och prioriteras framgent

5.  Analysera organisationens påverkan på de centrala målen
a) identifiera gynnande respektive missgynnande faktorer
b) dra slutsatser om vilka förutsättningar som behöver utvecklas och prioriteras framgent

6. Analysera resurstilldelningens påverkan på de centrala målen:
a) identifiera gynnande respektive missgynnande faktorer
b) dra slutsatser om vilka förutsättningar som behöver utvecklas och prioriteras framgent

Analys av miljö för lärande

Nyckelord: kompenserar för olika förutsättningar, alla elever utmanas, fysisk lärmiljö, likvärdighet, lokalplanering proaktiv, bibliotek, funktionalitet, innemiljö, utemiljö, trygghet, studiero, styrning, uppföljning, långsiktighet

Utgå ifrån underlagen och gör en analys av:

 • vad i lärmiljöerna fungerar gynnande för de målområden som har goda resultat?
 • vad i de fysiska miljöerna förklarar resultaten för de målområden som behöver förbättras?
Underlag

 • Sammanställning av skolenkäten.
 • Sammanställningar av resultat.
 • Andel barn per pedagog i fritidshemmen.
 • Sammanställning av enheternas bedömningar av målområdena.
 • Central elevhälsas uppföljning av ger oss en bild av huruvida elevhälsan främst arbetar förebyggande.

Slutsatser

Frågor som analysen ska besvara:

 • är verksamheten i fritidshem utformad på ett sådant sätt att elever tillförsäkras en säker, trygg och i övrigt en god miljö?
 • har elevgrupperna i fritidshemmet en lämplig storlek och sammansättning?
 • är utbildningen utformad på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero?
 • är elevhälsan främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål?

Vilka förutsättningar och faktorer behöver utvecklas och prioriteras framgent?

Analys av personal

Insikt, kompetens, kompetensutveckling

Nyckelord: behörighet, kompetensutveckling, forskning och vetenskaplig grund, rektorsutbildning, nära ledarskap, pedagogiskt ledarskap, tolka uppdraget, samsyn, individuella tolkningar, olikheter, likvärdighet, personalomsättning, specialistkompetenser, sjukfrånvaro, vikarier, andel förstelärare, kultur, incitament/drivkrafter, normer

Underlag

 • Sammanställning av skolenkäten.
 • Sammanställningar av resultat.
 • Andel barn per pedagog i fritidshemmen.
 • Sammanställning av enheternas bedömningar av målområdena.
 • Central elevhälsas uppföljning av ger oss en bild av huruvida elevhälsan främst arbetar förebyggande.

Slutsatser

Frågor som analysen ska besvara:

 • har rektorer, lärare och annan personal vid skolenheterna nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet, kopplat till målområdet?
 • uppfyller rektor, lärare och fritidspedagoger gällande behörighetskrav? Hur påverkar det målområdet?
 • finns tillgång till personal med sådan kompetens så att elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser kan tillgodoses? Hur påverkar det målområdet?
 • finns tillgång till personal med sådan kompetens så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses?  Hur påverkar det målområdet?
 • ges personalen vid skolenheterna möjlighet till en sådan kompetensutveckling att verksamheten kan uppfylla de nationella målen? Hur påverkar det målområdet?

Vilka förutsättningar och faktorer behöver utvecklas och prioriteras framgent?

Analys av organisation

Nyckelord: lednings- och stödorganisation, långsiktigt hållbar, samarbete och lärande mellan verksamheter, kollegialt lärande, likvärdighet, tidig uppföljning, arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare, behållningsrekrytering, åtgärdande, främjande, struktur, rutiner, dokumentation, kultur, funktionalitet, behovsstyrd, arbets- och utvecklingsorganisation, lokalt och centralt

Underlag

 • Sammanställning av skolenkäten.
 • Sammanställningar av resultat.
 • Andel barn per pedagog i fritidshemmen.
 • Sammanställning av enheternas bedömningar av målområdena.
 • Central elevhälsas uppföljning av ger oss en bild av huruvida elevhälsan främst arbetar förebyggande.

Slutsatser

Frågor som analysen ska besvara:

 • har personalen de förutsättningar som krävs för att genomföra utbildningen enligt de nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer?
 • finns de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

Vilka förutsättningar och faktorer behöver utvecklas och prioriteras framgent?

Analys av resurstilldelning

Nyckelord: prioriteringar, struktur, lärartäthet, elevhälsans kompetenser, stöd till kärnverksamhet

Underlag:

 • Resultat jämfört med likvärdighetsindex.

Slutsatser

Frågor som analysen ska besvara:

 • har varje enhet tillräckliga resurser för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

Vilka förutsättningar och faktorer behöver utvecklas och prioriteras framgent?

Sammanfattning

 • Vilken är den största blockeraren? Vad ska bort?
 • Vilken är den största möjliggöraren? Vad måste till?
 • Var finns flaskhalsen idag? Vad begränsar?
 • Vad måste på plats nu?

Vilka förutsättningar och faktorer behöver utvecklas och prioriteras framgent?

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala