Lektorernas arbete 2020

I detta inlägg vill vi sammanfatta lektorernas arbete under året som varit. 2020 har varit speciellt på många sätt!  Men trots pandemi, omställningar och utmaningar arbetar vi vidare för vårt mål att alla ska lyckas!

Hösten 2019 påbörjade tre lärare, Cristian Abrahamsson, Rebecka Lindberg och Vilma Zela, sina uppdrag som lektorer i Svedala kommun. Lektor är en ny och viktig roll och en del i Utbildnings strategi om utbildning på vetenskaplig grund. Lektorerna ska utifrån verksamheternas behov stödja förskolor och skolor i arbetet att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Cristian Vilma Rebecka
Utbildnings kommunlektorer

Varje lektor har ett huvudansvar för satsningar, nätverk och projekt i kommunen samt omvärldsuppdrag, där de deltar i projekt och nätverk utanför kommunen. Utöver dessa uppdrag kan rektorer och chefer ta hjälp av lektorerna för konsultationer, tidsbestämda projekt och uppdrag. Lektorerna arbetar även tillsammans för att skaffa sig en gemensam praktik, med gemensamma teorier, verktyg och modeller som kan bidra till lektorernas huvuduppdrag att driva utveckling av undervisning och utbildning på vetenskaplig grund.

Satsningar på undervisning på vetenskaplig grund

Under 2020 ledde lektorerna tre satsningar i sina kommunövergripande uppdrag:

Mind the gap

Sedan ett par år tillbaka leder Cristian Abrahamsson fortbildning i forskningslitteracitet och ett mäklande förhållningssätt för rektorer och förstelärare i kommunen. Fortbildningen går under namnet Mind the gap. Under 2020 har träffarna bland annat handlat om att finna och värdera forskning, spaced learning samt lärar- och elevcentrerad undervisning.

mindthegap

Didaktiska forum i förskolan

Med början januari 2020 tog förskolor i Svedala kommun ett samlat grepp för didaktikutveckling i förskolan. I denna satsning ansvarar Rebecka Lindberg för fortbildning av förskolornas utvecklingsledare genom utvecklingsledarmöten, där olika didaktiska dilemman varvas med teori och diskussion. Rebecka ansvarar också för att koordinera kommunsatsningen med externa experter som stöttar förskolorna i arbetet.

lärare innehåll barn
Didaktiska triangeln

Modeller för didaktikutveckling i skolan

Även lärarna i våra skolor behöver stöd för att utveckla didaktik på vetenskaplig grund. Vilma Zela ansvarar för framtagande och utveckling av modeller för ämnesanalys och ämnesdidaktisk fortbildning i skolan. 2020 satte arbetet igång i form av  försöksverksamhet på Aggarpsskolan. Under vårterminen planerade och förankrades arbetet med skolledningen och under hösten genomfördes analys och arbetet med ämneslärarna påbörjades.

forskning och praktik

Nätverk och projekt med aktörer utanför kommunen

Utöver sina huvudansvar deltar lektorerna i olika nätverk och projekt med aktörer utanför kommunen:

Utveckling lärande forskning (ULF)

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen 2017 – 2021. Syftet är att utveckla och pröva nya samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, verksamhetsutveckling och lärarutbildning. Tanken är att modellerna som utvecklas ska medverka till att stärka de ingående verksamheternas vetenskapliga grund.

Svedala kommun deltar i tre nätverk som en del av försöksverksamheterna inom ULF:

ULF Förvaltningsnivåns unika utmaningar är ett nätverk för personer i förvaltningsledningen vars funktioner är kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet på förvaltningsnivå. Cristian Abrahamsson är en av Svedala kommuns representanter i nätverket. Syftet är att utveckla förvaltningens praktik och ett systematiskt kvalitetsarbete på vetenskaplig grund.

ULF didaktiska nätverk: Malmö universitet (MAU) tillsammans med fem skolhuvudmän från regionen startar upp tre didaktiska nätverk i vilka yrkesverksamma grundskollärare, gymnasielärare, forskare och lärare från Mau regelbundet möts under två läsår. Idén är att deltagarna tillsammans ska definiera och utveckla kunskap om specifika undervisningsnära, didaktiska problem och dilemman inom ett gemensamt intresseområde.  Två skolor från Svedala kommun deltar i två av dessa nätverk som koordineras och vid behov kan få stöd av en Vilma Zela: Proportionella resonemang i matematik, Nils Fredriksson Utbildning och Språk- och kunskapsutveckling i ämnesundervisning, Aggarpsskolan.

lärarnas skolutvecklingskonferens

Lärarnas skolutvecklingskonferens

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare. Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa sina kunskaper och frågeställningar. Vilma Zela deltar i FoU skolas, (Skånes kommuner),  arbetsgrupp för konferensen, och ansvarar för att stödja Svedala kommuns förskolor och skolor i information, förberedelser och skrivande.

Måluppfyllelse och kvalitet i förskolan

FoU skolas (Skånes kommuner) samordnade en konferens om måluppfyllelse och kvalitet i förskolan för Skånes kommuner. Konferensen var först planerad i mars i Ängelholm, men som mycket annat i pandemitider blev konferensen digital och flyttades till september. Rebecka Lindberg deltog i arbetsgruppens förberedelser inför konferensen och som samtalsledare under konferensen.

Andra projekt och uppdrag

Under året har lektorerna även hunnit med en del andra projekt och uppdrag, bland annat att ta fram en språkutvecklingsguide om interkulturalitet och flerspråkighet i förskolan, stöttat upp i mål- och analysarbete,  haft föreläsningar om naturvetenskap i förskolan,  engagemang i undervisningen och vilka konsekvenser kognitionsforskning bör få på vår undervisning samt sammanställt forskning kring nyanländas lärande.

Satsningen på lektorer är igång, och nästa år tar vi nya kliv för att stödja våra verksamheter i arbetet med att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi ser fram emot 2021!

God jul och gott nytt år
Michael Rystad
Utvecklingsstrateg

Share Button