Scroll To Top

Kvalitet och utveckling i Svedala

Kvalitet och utveckling är en avdelning inom verksamhetsområde Utbildning. Avdelningens primära uppdrag är att fungera som ett stöd för att alla ska lyckas.

Kvalitet och utveckling erbjuder följande stöd till rektorer i Svedala:

KONSULTERA - Stöd och bollplank

Utvecklingsfrågor

 • Framgångsfaktorer utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
 • Omvärldsbevakning
 • Processledarskap, upplägg och innehåll i kompetensutveckling och målstyrt utvecklingsarbete.
 • Modeller för skolutveckling, kollegialt lärande och strukturerad undervisning.
 • Läroplaner, kursplaner, betyg, bedömning

Kvalitetsfrågor

 • Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete
 • Analysmodeller
 • Uppföljning och sammanställning – enkätundersökningar, betygsstatistik, nationella prov et cetera
 • Statistik (SCB)
 • Befolkningsprognoser
 • Stöd i arbetet med lokalförsörjningsplan och lokalprogram

Myndighets- och skolförfattningsfrågor 

 • Stöd för tolkning och tillämpning av skolförfattningar, andra författningar och styrdokument, som berör verksamheterna.
 • Stöd vi kontakt med andra myndigheter och förvaltningar.
 • Stöd vid hantering av kränkningar och klagomål.
 • Stöd med processer, riktlinjer och rutiner etc. inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
 • Stöd vid tolkning och tillämpning av politiska beslut.
 • Stöd vid utredningar inom olika områden.

IKT-frågor

 • Fortbildning i digital kompetens och IKT
 • Framtidsspaning och bevakning inom  IKT
 • Samordning av IKT –  pedagogiska verktyg, 1till1-satsning och gemensam fortbildning
 • Upphandling av  gemensamma system och gemensam hård- och mjukvara
 • Digitala plattformar, webbverktyg och system
FORTBILDNING - Erbjuder och genomför fortbildning

Fortbildningen erbjuds om efterfrågan finns och anpassas efter deltagarnas behov.

FORTBILDNINGSMATERIAL - Erbjuder och tar fram material

Lärmoduler för arbete med ledarskap, kollegialt lärande, lektionsobservationer, medarbetarskap och kommunens värdeord.

Lärmoduler för arbete med skolforskning, höga förväntningar, betyg och bedömning, likvärdig bedömning, planering och samplanering, språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen, lässtrategier, matematikundervisning.

Lärmoduler för arbete med digitalt lärande, lesson study, tydliggöra mål, alignment, the big five, skapa aktivieteter som synliggör lärande, återkoppling som för lärande framåt, elever som lärresurser för varandra, elever som ägare av sin egen lärprocess.

Lärmoduler för arbete med att utveckla förtroendefulla relationer och inkluderande förhållningssätt, elevinflytande och läxläsning.

STÖDMATERIAL - Stödmaterial för utveckling av undervisning
Material för att utveckla undervisning inom följande områden:

 • Likvärdig bedömning av lärande
 • Bedömning för lärande
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Inkluderande förhållningssätt
 • IKT i undervisningen
 • Läraraktiv och elevaktiv strukturerad undervisning
 • Matematikundervisning
STÖD FÖR SKA-ARBETE - Framgångsfaktorer, analysfrågor, underlag

Framgångsfaktorer och fördjupningsmaterial för:

 • Pedagogiskt ledarskap, IKT, inkludering och formativ bedömning
 • Kompetens, behörighet, organisation, utveckling och kollegialt lärande
 • Resultat, höga förväntningar, likvärdig bedömning, språkutvecklande arbetssätt, matematik och förskolans betydelse
 • Behov av stöd
 • Beprövad erfarenhet, förskola och skola på vetenskaplig grund, undervisning synligt lärande, bedömning för lärande.
 • Inkludering, trygghet, inflytande och delaktighet och tillgänglighet.

Analysfrågor, underlag och enkäter för:

 • Pedagogiskt ledarskap
 • Kompetens, behörighet, organisation
 • Resultat
 • Behov av stöd
 • Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och undervisning
 • Trygghet, inflytande och delaktighet
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala