Scroll To Top

Kvalitetssäkring och uppföljning av förstelärare

Rektor ansvarar för att kontinuerligt följa upp och kvalitetssäkra att förstelärarna lever upp till de förväntningar som finns på att de utvecklas som lärare och de krav som finns i uppdraget som förstelärare i Svedala.

Uppföljning sker utifrån den uppdragsbeskrivning som finns för förstelärare i Svedala.

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens utvecklingsarbete.

Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Förstelärare förväntas också regelbundet blogga om sin undervisning på ”Förstelärare bloggar”. Bloggandet är en del av kommunens kvalitetssäkring och syftar till att synliggöra förstelärarens undervisning för kollegor, rektorer men även till att synliggöra Svedalas utvecklingsarbetet för utomstående.

Den som är förstelärare i Svedala:

 • visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
 • arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen
 • förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
 • vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
 • kan kommunicera och beskriva sitt arbete

Försteläraren ska arbeta för att alla elever ska lyckas och utifrån en vetenskaplig grund.

Kriterier som stöd för uppföljning av förstelärare

Rektor följer kontinuerligt upp förstelärarnas arbete genom observationer, medarbetarsamtal och genom att ta del av förstelärarens bloggar. Inför medarbetarsamtal ska rektor genomföra minst en lektionsobservation utifrån Skolinspektionens observationsschema.

Uppföljningen görs utifrån tre områden:

 • Kultur och ledarskap Lärarens förmåga att verka som en positiv förebild för kollegor och genom sitt förhållningssätt främja en kultur som stödjer ledningens arbete.
 • Undervisningsskicklighet Lärarens förmåga att undervisa elever och skapa lärandesituationer.
 • Pedagogisk skicklighet Lärarens förmåga att systematiskt utveckla sin undervisning.
Förstelärare i Svedala Kriterier/kännetecken
Kultur och ledarskap
Lärarens förmåga att verka som en positiv förebild för kollegor och genom sitt förhållningssätt främja en kultur som stödjer ledningens arbete.
• Bidrar aktivt till att främja en positiv kultur som stödjer skolans ledning och utveckling.
• Vågar vara och är en positiv förebild för kollegor.
• Har ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.
Undervisningsskicklighet
Lärarens förmåga att undervisa elever och skapa lärandesituationer.
• Didaktisk medvetenhet som bygger på forskning och som är synlig i klassrummet.
• Leder tydligt arbetet i klassrummet.
• Utmanar alla elever i deras proximala utvecklingszon – aktiverar, utmanar och stödjer alla elever i klassrummet.
• Förbättrar sina resultat genom ett formativt förhållningssätt.
Pedagogisk skicklighet
Lärarens förmåga att systematiskt utveckla sin undervisning.
•  Följer med i skolforskning och utvecklar sin undervisning med stöd i vetenskaplig grund.
•  Sprider kunskap om forskning och undervisning och är aktiv i det kollegiala samtalet.
•  Har ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik.
•  Kan kommunicera och beskriva sitt arbete.

Exempel på underlag som kan användas för uppföljning

 • Observationer av undervisning, av kollegiala möten och möten med elever och vårdnadshavare.
 • Förstelärarens blogginlägg.
 • Rektors vitsord som låg till grund för beslut om förordnandet som förstelärare.
 • Lärarens försteläraransökan från rekryteringstillfället.
 • Resultatunderlag.

Observation av undervisning

Lektionen ska vara representativ för den undervisning som läraren bedriver. En vecka innan lektionen ska läraren information om:

 • Årskurs, ämne, sal för lektionen
 • Aktuell pedagogisk planering för arbetsområdet som ska behandlas under lektionen, samt eventuell lektionsplanering
 • Antal elever i klassen/gruppen
 • Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven.
 • Antal elever med åtgärdsprogram i ämnet.

Underlag

Klicka här för att ta del av Skolinspektionens observationsschema.

blankett-for-uppfoljning-av-forstelarare
Blankett: Uppföljning av förstelärare

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala