flicka och robot

Att leda digitalisering – tillsammans!

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras. 2020 påbörjade Svedalas satsning – Leda i digitalisering, en satsning där huvudman tillsammans med rektorer och enhetschefer gemensamt arbetar för att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

En snirklig resa

Satsningen vänder sig till skolledare i förskola och skola, men också till enhetschefer inom Kultur- och fritid och vaktmästeri  och har inneburit allt ifrån kartläggningar av digital användning, utveckling av gemensamma mål, fortbildningsinsatser för chefer med fokus på förändringsledning, digital och analog logik, hjärnforskning, omvärldsspaning samt medveten användning av digitalisering i undervisning.

Målsättning

”det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten.”
– Nationella digitaliseringsstrategin 2017

mål nationellt kommunalt och verksamhet

Nationella mål i digitaliseringsstrategin 2017-2022

Digital kompetens för alla i skolväsendet
Mål: Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.
Delmål 1: Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens.
Delmål 2: Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.
Delmål 3: Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen.
Likvärdig tillgång och användning
Mål: Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten
Delmål 1: Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar.
Delmål 2: Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten.
Delmål 3: De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt.
Delmål 4: Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration.
Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
Mål: Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital kompetens.
Delmål 1: Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisningen och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.
Delmål 2: Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser.

VARFÖR DIGITALISERING?

Kärnan för digitaliseringsarbetet är att vi ska utbilda och bilda medborgare så att de kan verka i en digitaliserad värld

MÅL 1 DIGITALISERING I VERKSAMHET:
Den 30 juni 2025 är digitalisering norm i undervisning, utbildning och verksamhet. Rektorer och chefer skapar förutsättningar för, att samtliga lärare tar ansvar för och samtliga medarbetare bidrar till att alla barn och elever utvecklar adekvat digital kompetens.

Övriga fyra mål utgör mål som stödjer arbetet att uppnå det övergripande målet.

PEDAGOGISK KOMPETENS OCH OMVÄRLDSSPANING

I verksamheterna behöver det finnas pedagogisk kompetens som har goda och aktuella kunskaper i digitaliseringens möjligheter. Huvudmannen behöver bistå med stöd och kompetens för aktuella kunskaper och om digitaliseringens möjligheter

Mål 2 Pedagogisk kompetens i verksamheten: Den 30 juni 2025 finns pedagogisk kompetens på respektive enhet, som stödjer och utvecklar våra skolor och övriga verksamheter i digitalisering.

TEKNIK OCH SYSTEM

Verksamheterna behöver ha tillgång till relevanta system och verktyg.

Mål 3 Digital teknik: Den 30 juni 2025 finns tillgång till digital teknik på samtliga enheter. Digital teknik ska vara del av undervisning och utbildning i alla skolformer och årskurser. Digital teknik ska även underlätta och effektivisera medarbetarnas arbete.

NULÄGE OCH KOMPETENSBEHOV

Digitalisering behöver vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet och följas upp, analyseras och förbättras

Mål 4 Digitalisering i systematiskt kvalitetsarbete: Den 30 juni 2025 följs digitaliseringen upp i både huvudmannens och enheternas systematiska kvalitetsarbete och ligger till grund för förbättringar och åtgärder.

TEKNISK KOMPETENS

Verksamheterna behöver ha förmåga att hantera teknik på enheten

Mål 5 Hantera vanliga tekniska problem: Den 30 juni 2025 har samtliga enheter organiserat för att hantera vanliga tekniska problem som kan uppstå när man arbetar digitalt.

Utbildnings mål

Vårt gemensamma arbete

I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet. I den nationella handlingsplanen från mars 2019 föreslog SKR 18 initiativ och aktiviteter för att målen i strategin ska kunna realiseras. 2020 påbörjade Svedalas satsning – Leda i digitalisering, en satsning där huvudman tillsammans med rektorer och enhetschefer gemensamt arbetar för att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin.

Vår tidslinje

I december 2020 genomförde verksamhetsledningen på förvaltningsnivån en första kartläggning av Utbildnings måluppfyllelse i förhållande till delmålen i den nationella digitaliseringsstrategin. Varje verksamhetsområde – förskola, grundskola, gymnasium och kultur och fritid skattade sitt nuläge från bristfällig till god med möjlighet att även ange “okänd måluppfyllelse”.

kartläggning utifrån den nationella digitaliseringsstrategin

Verksamhetsledningen kunde identifiera “brister”, men också en hel del som hade “tillräcklig” och ibland även “god” måluppfyllelse. För lärar/medarbetarnivån var nuläget svårare att avgöra, vilket ledde till att en kartläggning för verksamhet togs fram och genomfördes.
Nuläge ht21Kartläggningen visade att Utbildning kommit längre när det gällde tillgång och infrastruktur än området digitala kompetens där utvecklingsbehov både hos elever, personal och ledning blev tydliga.

Kartläggning

Under våren 2021 arbetade IKT-samordnare och IKT-pedagog fram en kartläggning som sedan genomfördes i våra verksamheter, dvs, lärare och pedagogisk personal i förskola, skola, bibliotek, ungas fritid men även vaktmästeri och elevhälsa.

Huvudmannen arbetade fram sex mål för huvudmannens digitalisering – dessa utgick ifrån det som Skolverket lyfte fram som viktigt för huvudmannen i digitaliseringsarbetet.

Leda i digitalisering

Under hösten förberedde huvudmannen en större satsning där enhetschefer inom utbildning och kultur och fritid var målgrupp. Satsningen fick namnet Leda i digitalisering och startskottet för arbetet skedde under två dagar i oktober med inspel av Troed Troedsson som föreläste om analog och digital logik och bjöd på framtidsspaningar om samhällsutvecklingen.

Under våren genomfördes fyra träffar, tre halvdagar och en heldag, där chefer fick ta del av fyra områden kopplat till förändringsledning med digitalisering som objekt:

  • Organisation för förändring
  • Planering av förändring
  • Kultur för en lärande organisation
  • Kommunikation för att leda och organisera förändring

Mellan träffarna skulle cheferna undersöka sin egen verksamhet. utifrån det fokus som träffen haft. Träffarna gav en gemensam teoretisk grund och ett gemensamt språk där bland annat begrepp som första, andra och tredje ledningsordningen, organisationsdesign, delad förståelse och horisontell och vertikal kommunikation introducerades. Utbildnings mål för huvudmannens arbete, bearbetades på träffarna vilket medförde att sex mål omvandlades till ett huvudmål och fyra delmål.

förändringsledning

En digitaliseringsplan arbetades fram och antogs av utbildningsnämnden. I denna beskrevs uppdrag, historik, utbildnings mål, nuläge och kommande arbete.

Parallellt med fortbildningen arbetade IKT-utbildning fram en digital plattform Digitala möjligheter som stöd för verksamhet och medarbetare i digitaliseringsarbetet.

digitala möjligheter

Digitalisering i det systematiska kvalitetsarbetet

Ett av målen för satsningen var att digitaliseringen skulle bli en integrerad del av det systematiska kvalitetsarbetet, men att dessa ska utgå ifrån respektive verksamhets behov. Samtliga verksamheter fick i uppgift att ta fram mål i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån sina kartläggningar och behov. Målet kunde antingen integreras i andra mål för verksamheten eller lyftas ut och stå för sig själva.

Hösten 2022 var det dags för genomförande i verksamheterna, samtidigt som det gemensamma arbetet på chefsnivå fortsatte, nu med fokus på två av Utbildnings mål – att utveckla teknisk respektive pedagogisk support i våra verksamheter. Cheferna fick lära sig mer om den analoga hjärnan i ett digitaliserat samhälle, om effekterna av skärmläsning, om AI-utvecklingen och om T-pac-modellen, en modell som stödjer medveten användning av digitalisering i undervisning.

t-pac in situ

En ny reviderad kartläggning genomfördes i verksamheterna. Den första kartläggningen hade varit för trubbig och behövde förändras för att i högre grad kunna användas som stöd för verksamheternas uppföljning. Den nya kartläggningen utgick ifrån de frågor som Skolverket själva använde i sin uppföljning av nationella digitaliseringsstrategin. Resultatet av kartläggningen återkopplades till rektorer och lärare i Utbildnings IKT-referens-grupper för att stödja rektorer och lärare att använda kartläggningen för att se mönster och behov i sina verksamheter.

Då den nya nationella digitaliseringsstrategin drogs tillbaka och den nationella skoldebatten fått ett alltmer kritiskt förhållningssätt till digitalisering beslutas om ett nytt mål för verksamheternas digitalisering, nämligen att implementera ett T-pac-förhållningssätt i våra verksamheter. T-pac-modellen innebär i korthet att all användning av digitala verktyg i undervisning ska ske medvetet och endast för att stärka de pedagogiska strategier som lärare använder i undervisningen och för att stödja det innehåll som finns i läroplansmålen.

Innovation och samverkan

Ett av målen för Utbildnings digitalisering handlade om att omvärldsspana och utveckla kompetens hos personal och ledare i verksamheten, vilket försvårades under pandemin. Stora förändringar skedde på IT-området där bland annat artificiell intelligens gjort sitt intåg. En delegation bestående av lärare från några av våra förskolor och skolor tillsammans med IKT-samordnare och IKT-pedagog deltog på SETT 2023 i Stockholm för att fånga upp de senaste inom digitaliseringen.

Hösten 2023 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan Utbildning och IT-enheten. Syftet med projektet var att skapa en delad förståelse mellan Utbildning och IT-enheten och möjliggöra för innovativa förbättringar för verksamheten. Arbetet utgick ifrån SKR:s rapport om framgångsrikt stöd för pedagogisk och teknisk support.SKRs framgångsfaktorer för pedagogisk och teknisk support

Totalt arbetades sex olika projektförslag fram varav två valdes ut för fortsatt arbete, nämligen att utveckla mikrolektioner som koncept  för fortbildning i adekvat digital kompetens samt att digitalisera schemaläggningen av förskolan.

Våren 2024 fortsätter vår digitaliseringsresa och en delegation bestående av rektorer för förskolan och skolan tillsammans med IKT-utbildning och verksamhetsledning, åker till  BETT-mässan i London. Syftet är att följa upp det senaste i digitaliseringen utifrån verksamhetens behov och för att fortsätta vårt arbete med att kunna arbeta innovativt och effektfullt med stöd av digitalisering.

Share Button