Scroll To Top

Lärande hela dagen – ett fritidshem där alla ska lyckas

Målsättning

Mål för satsningen

När vi är färdiga:

 • har vi fördjupad förståelse för uppdraget utifrån läroplanen.
 • är fritidshemmets uppdrag synliggjort, känt och framträdande.
 • arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete.
 • är det fler barn som lyckas i skolan.

Att göra lokalt

Klicka för att förstora bilden
 • Samtliga enheter ska göra en analys för och ta fram en målsättning för det lokala utvecklingsarbetet på fritidshemmet.
 • Samtliga enheter ska ta fram en utvecklingsplan med analys, målsättning, aktiviteter, uppföljning och utvärdering för arbetet synliggörs.
Klicka för att förstora bilden

Att göra centralt

Särskilt fokus på att stödja arbetet med målsättningen:

 • har vi fördjupad förståelse för uppdraget utifrån läroplanen
 • är fritidshemmets uppdrag synliggjort, känt och framträdande
Klicka för att förstora bilden

SLG den 16 februari 2017

“Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. /…/ Det ska även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnadshavare inför övergångar.”
– Lgr11, kapitel 2.5 Övergång och samverkan


Samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande,”
– Lgr11, kapitel 2.8 Rektorns ansvar


Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:
■ Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
■ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.
Fritidshemmets uppdrag

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.
– Skolverket.se

Mål för arbetet i SLG

Sätta ord på hur vi ser på fritidshemmets uppdrag och enas kring vad vi är överens om gällande vår förståelse av fritidshemmens uppdrag. Diskussionerna kan vi sedan använda som utgångspunkt i arbetet med satsningen på “lärande hela dagen – fritidshem för att alla ska lyckas”.

Steg 1 Diskutera hur vi ser på fritidshemmets uppdrag i våra verksamheter

Steg 2 Diskutera hur fritidshemmets kompetens och uppdrag bör fungera för skapa en verksamhet där alla ska lyckas

Aktivitet

En – par – alla

Fundera över följande frågor:

 • Hur ser du på fritidshemspersonalens uppdrag?
 • Vad innebär samverkan skola – fritidshem för dig?
 • Vad innebär fritidshemmets kompletterande uppdrag?
 • Fundera kring vad som menas med “vad som menas  med andra kunskaper än de som normalt sker i skolan”.

En modell för att skapa samsyn

James Notttingham har presenterat en modell för att skapa samsyn kring en visionen som skulle kunna användas för att arbeta med begreppet Lärande hela dagen.

Visionen bör konkretiseras i mentala modeller. De mentala modellerna som utformas för att leda mot visionen blir ett sätt att synliggöra och möjliggöra samtal om vilka yttringar en vision kan ha. Till exempel kan vi formulera en vision där skolans och fritidshemmens uppdrag samverkar och kompletterar varandra med lärande hela dagen, men trots att vi alla arbetar med visionen kan tolkningarna som görs av denna vision bli helt olika. Hos en person kan visionen uppfattas som att ”eleverna ha undervisning i skolämnena hela dagen” och hos en annan som att ”om eleverna ska ha lärande hela dagen bör vi använda tiden på fritids för läxläsning”. Inte förrän vi sätter ord på våra mentala modeller kan vi få en gemensam syn på hur vi ska tolka visionen.

När vi väl är överens om vilka mentala modeller som ska gälla, bör dessa påverka våra system och strukturer så att de stödjer visionen. Organiserar vi oss för kollegialt arbete för att hjälpa varandra att komplettera elevernas lärande med olika kunskaper och förmågor eller organiserar vi oss så att arbetsuppgifter delas upp sinsemellan olika personalgrupper? Hur vi väljer att organisera och strukturera oss påverkar i sin tur våra beteendemönster. Nottingham påpekar att det är visionen som ska prägla våra system och beteenden och inte tvärtom.

Nyckelträff den 3 mars

Syfte 

 • Syftet med just denna träff är att diskutera hur vi kan hjälpa varandra att komma igång med diskussioner fritidshem/skola kring Lärande hela dagen.

Tema

 • Lärande hela dagen
 • Fritidshemmens uppdrag

Program

 • Info om process kring lärande hela dagen
 • Praktikexempel genom inspel från nyckelpersoner. Nyckelpersoner från ett par skolor presenterar hur de arbetar med satsningen och gärna med fokus på hur de tagit sig an att få grepp om fritidshemmets uppdrag och hur diskussionerna skett lokalt
 • Tillsammans diskutera hur sätter vi igång process kring lärande hela dagen.

Var

 • Röda skolan 9-11.

Stödmaterial

 Utvecklingsplan för fritidshem

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala