Lärandets natur – forskningsresultat av betydelse för skolutveckling

Lärandets natur – forskningsresultat av betydelse för skolutveckling Bokomslag Lärandets natur – forskningsresultat av betydelse för skolutveckling
kommunförbundet Skåne
2013
39

En sammanfattning av en rapport utgiven av OECD: The Nature of  Learning: Using Research to Inspire Practice. Rapporten är en antologi där ett antal forskare och experter från Europa och Nordamerika inom skilda fält och i olika avsnitt summerat forskningsrön av betydelse för skolutveckling. OECD framhåller i rapporten att det idag runt om i världen finns ett starkt intresse av att med stöd av forskning utveckla barn och ungas lärande och skapa skolmiljöer där lärandet kan utvecklas på ett optimalt sätt. Många länder försöker ge prioritet åt att generera höga kunskapsnivåer, särskilt så kallade ”21st century skills”. Allt fler anser att traditionella metoder inte räcker för att nå dessa mål. Undervisningen behöver utvecklas. Omfattande reformer av utbildningssystemet och stora investeringar har skett i utbildning och ny utbildningsteknologi, men själva undervisningen och hur den påverkar lärandet har kvarstått som relativt outforskat.

Share Button