Scroll To Top

“Ett inkluderande synsätt på undervisning” KvUtiS

Skolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång. Sverige har dessutom skrivit på internationella styrdokument där vi förbinder oss att verka för utvecklingen av en inkluderande skola.
– Kerstin Göransson, ur artikel Inkluderande skola, Skolverket.se


Moment A - individuell förberedelse

Inkludering har varit ett ledord i kommunen sedan 2007 och innebär att ha utgångspunkten att alla barn kan fungera och utvecklas i skolan och nå alla mål, och att det är skolans uppgift att se till att de gör det. Alla barn har rätt till en bra skolgång, oavsett vad de kan ha för slags bekymmer. När det uppstår problem är det vi som organisation, och inte barnet, som ska ställa oss frågan om på vilket sätt vi måste förändras. Ett inkluderande synsätt gagnar hela skolmiljön. Inkludering behöver inte handla om att alla barn befinner sig i en specifik klass och i samma klassrum hela tiden, utan att alla barn och elever ska känna tillhörighet och att man ingår i ett sammanhang. Det inkluderande synsättet handlar om att skapa goda lärmiljöer som erbjuder möjligheter för lärande genom att möta, stödja och utmana alla elever i deras lust att lära.

Läs Skolverkets – Forskning för klassrummet, kapitel 5, om Inkluderande arbetssätt
Läs MåliMuns Vem planerar du för?
Läs SpecialpedagogensGenerellt åtgärdsprogram för lärare som vill arbeta inkluderande och bejaka lustfyllt lärande

Moment B - kollegialt arbete

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Diskussion

 • Vad kännetecknar undervisning som är inkluderande?
 • Hur kan vi skapa ett tillåtande klimat där alla elever kan känna sig trygga?
 • Vilka styrkor och svagheter har ni idag om ni stämmer av mot Specialpedagogens “checklista för lärare som vill arbeta inkluderande”?
   • Jag har exempel på hur uppgiften kan lösas att visa eleverna.
   • Jag har förutom en längre instruktion en checklista som eleverna kan bocka av.
   • Jag har planerat för hur jag kan ha en dialog med eleverna, både muntligt och skriftligt.
   • Jag har planerat för hur jag kan ge feedback ofta.
 • Hur skulle en lektion kunna se ut där hänsyn tas till samtliga elevers behov när det gäller?
   • Strukturer – uppstart – arbete – avslut
   • Anteckningar
   • Instruktion
   • Arbetssätt
   • Modellering
   • Alternativ till att läsa texter själv
   • Möjligheter att arbeta ostört
   • Att inte begränsas av tid
 • Sammanfatta vad ni kommit fram till i en checklista

Planera

Planera upp en lektion utifrån den checklista som ni tagit fram. Under genomförandet av lektionen ska ni göra noteringar. Fokus ska ligga på effekterna som ni kan se av era anpassningar. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Skapar du ett tillåtande klimat där eleverna känner sig trygga?
 • Ger du eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass?
 • Värdesätter och visar du respekt för alla elevers arbetsinsatser?
 • Uppmärksammar du på ett konstruktivt sätt elever som förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter?
 • Ser du till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att störas av kamrater?
 • Ger du eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig?
 • Anpassar du arbetsformer efter elevernas behov och intressen?
 • Ser du till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar?
 • Ser du till att eleverna får hjälp med sitt arbete under lektionen?
 • Ger du eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver?
 • Sammanfattar du olika moment och gör klart för dig att alla elever förstår?
 • Använder du olika hjälpmedel och/eller exempel från vardagslivet för att förtydliga?
 • Gör du ett tydligt sammanfattande lektionsslut?

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet

Genomför lektionen och notera enligt era diskussioner.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

 • Vilka effekter såg ni av undervisningen?
 • Ta åter fram checklistan som ni gjorde under moment B och utvärdera era lektioner utifrån den. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad behöver du arbeta vidare med? Vilka anpassningar kan du göra i din dagliga undervisning som gör din undervisning mer inkluderande?
 • På vilket sätt kan de fem strategierna för bedömning för lärande hjälpa er i arbetet med en inkluderande undervisning?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala