Scroll To Top

“Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev” KvUtiS

Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev handlar om att respektera elevernas bakgrund och kultur samt ha förmåga att lyssna, känna empati, ge värme och uppmärksamhet. Elevens förtroende för läraren skapar trygghet i studiesituationen och leder till goda studieresultat.

Hattie poängterar vikten av relationell tilltro, dvs. betydelsen av ömsesidig respekt, hänsynstagande, integritetsrespekt och omsorg samt positiv atmosfär. För att öka tydligheten måste eleverna känna till de regler som gäller i klassrumet samt konsekvenserna av överskridandet av de interna gränserna. Elever kommer till skolan med skilda förutsättningar, självbilder, syn på skolan och olika motivation. Läraren måste skapa en lärandemiljö där eleverna förlitar sig på sin inre förmåga, ser svåra uppgifter som utmaningar snarare än hinder, ser skolan som en plats dit de vill komma snarare än en otrygg och fientlig miljö.

Lärandet sker bäst genom samarbete i grupp och i dialogiska lärandemiljöer. Kamrateffekten och den sociala miljön är avgörande för undervisningens framgång. Det handlar om att skapa förutsättningar för trygghet, ömsesidig hjälp, stöd inom gruppen, konflikthantering och handledning, vänskapsrelationer, positiv syn på skolan och lärande samt regelbunden återkoppling. Skolan och klassrummet måste vara en plats där eleverna känner sig trygga och där de önskar tillbringa stora delar av dagen.
(ur Undervisning inte skolans huvuduppdrag)

Moment A - individuell förberedelse

Att lärarna skapar förtroendefulla relationer med sina elever ger eleverna möjligheter att lära sig det avsedda innehållet. Då de blivit mottagna och sedda av läraren tycks det bli lättare att koncentrera sig på skolarbetet. Förutom att lärarna bryr sig om eleverna och lyssnar på dem sätter de gränser och möter elevernas motstånd som exempel på arbetet med förtroendefulla relationer. I sådana situationer prövas förtroendet, men även de tillfällena visar sig ha betydelse för elevernas möjligheter att lära. Just denna aspekt av skolans verksamhet får sällan utrymme i diskussionen om skolan.
– Annika Lilja, Göteborgs Universitet

Läs Forskning.se – Bra lärande vid gott förtroende lärare – elev
Läs Pedagog Malmö – Att skapa relationer och lita på elevernas förmågor

Moment B - kollegialt arbete

Arbetet i klassrummet påverkas av mer eller mindre uttalade överenskommelser och regler kring hur man beter sig gentemot varandra, vilka roller lärare och elever har, vad som är aktiviteter som är förknippade med ämnet och så vidare. Dessa normer påverkas av vilka förväntningar, uppfattningar och kunskaper, i stort som smått, som lärare och elever har som individer. Men det är också tvärtom – de normer som finns för arbetet med ämnet i klassrummet påverkar hur förväntningar och uppfattningar utvecklas. Det är ingen större idé att fråga sig om det är lärarens och elevernas individuella föreställningar som avgör vilka klassrumsnormer som finns eller om det är tvärtom. De utvecklas i ett dynamiskt samspel.

Diskussion

 • Vad kännetecknar ett bra klassrumsledarskap och hur skapas ett sådant?
 • Vad kan ni lära er av de kollegor som är särskilt duktiga på att skapa goda relationer med eleverna?
 • Hur kan ni arbeta för att skapa tillit?
 • Hur kan ni arbeta för att skapa en positiv atmosfär i klassrummet?
 • Vad finns det för klassrumsnormer i era klassrum – uttalade och outtalade?
 • Hur kan ni lyfta och synliggöra elever som normalt har en tillbakadragen roll?
 • Hur kan ni stödja trygghet och goda relationer i undervisningen?
 • Under arbete i smågrupper, hur kan ni få alla att delta, bidra och bli lyssnade till?

Planera

Fundera gemensamt på hur ni som lärare kan förändra några av normerna i klassrummet och hur ni kan arbeta för att skapa tillit och bygga förtroendefulla relationer? Hur kan till exempel elevernas olika lösningar av samma problem lyftas fram? Hur kan undervisningen vara upplagd för att få eleverna att diskutera på hur många olika sätt problemet kan lösas på istället för att fundera på vad som är det rätta svaret? Under en egen lektion ska ni göra noteringar. Fokus ska ligga på spelet i klassrummet, relationer och outtalade förväntningar på dig och på kamrater. Fundera över:

 • Talar du till eleverna på ett positivt sätt?
 • Visar du värme och empati mot alla elever?
 • Skapar du ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska känna sig trygga?
 • Ser du till att eleverna vågar ta risker och göra försök – misstag ses som tillfällen till lärande ?
 • Lyssnar du på vad eleverna har att säga?
 • Låter du eleverna tala till punkt?
 • Bemöter du elevernas åsikter med intresse, allvar och respekt?
 • Uppmuntrar du eleverna till att lyssna på varandras åsikter med intresse, allvar och respekt?

Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara “observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet
 • Genomför lektionen och notera enligt era diskussioner.
 • Vilka möjligheter/svårigheter upptäcker du under elevernas arbete? Hur reagerar du på dessa?
 • Vilka frågor och reaktioner vill du diskutera med dina kollegor i moment D?
Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

 • Vilka outtalade förväntningar tror ni rent generellt att era elever har på sig själva, sina kamrater, er som lärare och lektioner? Vilka förväntningar har ni?
 • Jämför och diskutera era reflektioner kring svårigheter ni stött på under lektionerna i och hur de kan förklaras med klassrumsnormer och outtalade förväntningar.
 • Kan ni se tecken på att önskvärda klassrumsnormer börjat etableras och vad kan ni göra för att stödja dessa processer?
 • Hur tänker ni kring åtgärder som läraren kan göra för att alla elever ska kunna delta, men inte nödvändigtvis på samma sätt, i alla lektionens faser?
 • Vilka klassrumsnormer har du uppmärksammat ditt klassrum (och i det observerade klassrummet)?
 • Hur kan man utveckla lektionen utifrån era diskussioner och erfarenheter?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala