Scroll To Top

“Implementera kommunens värdeord” KvUtiS

Nu när värdeorden är framtagna är det dags att förankra dem i er verksamhet. Hur ska ni få värdeorden att bli levande och vara till nytta för er verksamhet?

I Svedala kommun har vi under ett halvår arbetat med våra gemensamma värdeord. Målet har varit att ta fram 3–4 ord som ska vara vägledande för oss. Orden ska kunna användas för att beskriva vad vi i Svedala kommun står för och vad vi kan erbjuda. Orden ska också vara vägledande när vi styr och utvecklar vår verksamhet. Alla våra verksamheter får härmed en gemensam grund att stå på. Samtliga medarbetare har haft möjlighet att tycka till om vilka värdeord som Svedala kommun ska stå för genom en enkät som skickades ut våren 2013.

Förslag på implementeringsplan

 1. Kännedom –  Information för all personal. Alla ska känna till orden och känna till processen för hur de tagits fram.
 2. Goda exempel  – Diskussioner och övningar  t.ex. genom  speeddating eller  brainstorming,  för att gemensamt komma fram till exempel på goda beteenden.
 3. Agerande – Komma överens om hur man ska agera om någon inte följer värdeorden.
 4. Pröva – Applicera de goda exemplena samt överenskommelse om hur man ska agera på case och fallexempel. Revidera dessa så att de kan tillämpas i praktiken.
 5. Värdeorden i praktiken – Återkommande koppling varje uppstart, t ex värderingsövningar, fallexempel i medarbetaresamtal, samt i samverkansgruppen.
Hur bemöter vi nedanstående utifrån värdeorden?

Vårdnadshavare som ifrågasätter kollegas betygsättning

Vid ett utvecklingssamtal börjar en av vårdnadshavarna diskutera och ifrågasätta din kollegas betygssättning och undervisning. De säger att betyget är orättvist och att informationen om prov och bedömning varit bristfällig. Hur hanterar du situationen?

Vårdnadshavare som inte upplever att dess barn får rätt stöd

På ett föräldrarmöte lyfter några föräldrar att barnen inte får det stöd som de behöver. Du vet att ni gjort extra anpassningar i undervisningen, men föräldrarna efterfrågar annat stöd. Hur hanterar du situationen?

En kollega som talar illa om elever

Du upplever att din kollega ofta pratar nedsättande om barn/elever i personalrummet. Denna gång handlar det om en elev som “är precis som sin bror” och “inte fattar lätta instruktioner”. Folk är vana vid beteendet så därför är det ingen som säger emot. Hur hanterar du situationen?

Krångel med tekniken

Du behöver komma in i förskolan/skolan innan verksamheten sätter igång, men av någon anledning fungerar inte din tagg. Det är inte första gången det händer och uppenbarligen var föregående lösning inte tillräcklig. När du väl får tag på någon som kan hjälpa dig så tycker du att du inte får ett positivt bemötande. Hur hanterar du situationen?

Vårdnadshavare som ger sig in i konflikter

Två elever bråkar på en rast. Den ena eleven ringer sin pappa som arbetar i närheten. Pappan dyker upp på skolan och letar efter den andre eleven. Pappan är fly förbannad, svär och är hotfull. Hur hanterar du situationen?

Stöd för implementeringsarbetet

Moment A - individuell förberedelse

MomentA
Vad är ett värdeord?

Ett värdeord är ett ord som beskriver vad som finns i kommunen och vilka värden som uppskattas. Ett värdeord kan också fungera som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden ska med sina förklaringar vara vägledande för hur arbetet ska utföras i relation till kommuninvånare, förtroendevalda, medarbetare och andra samarbetspartners. Oavsett var i kommunen arbetet utförs ska värdeorden hjälpa medarbetarna att på bästa sätt hantera olika situationer i vardagen för att nå uppsatta mål.

Värdeord är:

 1. Uttryck för värdegrund – värdeorden ska reflektera de grundläggande värderingar organisationen har.
 2. Uttryck för människovärde – handlingar och val styr hur vi värderar människor, hur du värderar människor styr hur människor värderar dig.
 3. Uttryck för tjänstevärde – hur du värderas styr tjänstens värde, tjänstens värde = vårt varumärke.*

* Detta innebär följande: Den uppfattning jag får av dig och din service påverkar i sin tur hur jag upplever den tjänst som du levererar. Tjänstens värde styrs med andra ord lika mycket av mjuka värden som av hårda värden. Mottagarens uppfattning av ditt sätt att utföra tjänsten bidrar till hur ditt varumärke uppfattas.

Nästa steg

Värdeorden har tagits fram genom en omfattande process där kommunens samtliga medarbetare varit delaktiga. Nu ska värdegrunden kommuniceras på en rad olika sätt internt.

 • Under hösten 2013 har värdeorden kommunicerats med kommunens samtliga chefer genom ett antal aktiviteter.
 • Under 2014 kommer de antagna värdeorden återföras till arbetsplatserna och samtliga medarbetare för att göras levande i den dagliga verksamheten.
 • Därefter kommer vi att se till så att värdeorden genomsyrar vår kommunikation även externt – till medborgare, företag och andra målgrupper som kommer i kontakt med oss.

Vi är alla med och skapar bilden av Svedala kommun!

Varför värdeord?

 • De skapar trygghet, samhörighet och en gemensam identitet för hela Svedala kommun.
 • De hjälper oss att veta hur vi ska bete oss i olika situationer.
 • De ger oss underlag för att fatta beslut och hjälper oss att prioritera.
 • De hjälper oss att bemöta varandra och de människor vi möter i vår yrkesroll.
 • De hjälper oss att nå våra mål.

Hållbarhet

I Svedala kommun finns förutsättningar för ett gott liv, oavsett ålder. Därför är det viktigt för oss att förvalta och ta ansvar för våra verksamheter men också för naturen, kulturen och miljön. Naturen möjliggör upplevelser för medborgarna på fritiden och i vår verksamhet. Vi använder våra resurser klokt, i det stora och i det lilla, för att nå långsiktig hållbarhet för våra medborgare och medarbetare.

Öppenhet

Vi skapar värde för våra medborgare, medarbetare, politiker och för samhället genom att öppet presentera förslag till utveckling. Med god kommunikation internt bygger vi ett starkt Svedala kommun. Att vara öppna skapar förtroende. Svedala kommun vill vara en öppen, kommunikativ och tillgänglig organisation. Hos oss ska den som behöver information ha flera möjliga kanaler att välja mellan. I kontakterna med oss ska man känna sig respektfullt bemött vad frågan än gäller.

Engagemang

I Svedala kommun tar alla ansvar för att genom ett gott samarbete se till medborgarens och verksamhetens bästa. Vi samarbetar och delar med oss till varandra av vår kunskap för att leverera så hög service som möjligt. Resultatet ger en hög kvalitet till medborgaren och verksamheterna. Vi tar oss an vårt arbete med entusiasm, lust och vilja att göra det där lilla extra. Att vilja mycket och satsa hela vägen, även när det dyker upp motstånd, är det engagemang som krävs för att kunna vända ett problem till en möjlighet.

Mod

Vi vet att nya vägar och idéer bidrar till framgång. Därför värdesätter vi varandras förslag och tar vara på nya arbetssätt. Om den nya idén måste omprövas, tas lärdomen till vara på ett positivt sätt. När vi och våra medborgare lyckas känner vi stolthet – vi vågar tänka nytt. Genom att sätta höga mål skapar vi förutsättningar för verksamheter av högsta klass.

Moment B - kollegialt arbete

MomentB

 

KOMMUNICERA VÄRDEORD

Icebreaker

Nu när värdeorden är framtagna är det dags att förankra dem i er verksamhet. Hur ska ni få värdeorden att bli levande och vara till nytta för er verksamhet?

SPEED DATING
Ställ er i två ringar mitt emot varandra, jämna par.
Prata i 2 minuter med varandra om: En Chef är modig när….

ANTECKNA på blädderblock vad som framkommit.

Inre ringen flyttar ett steg medsols och diskuterar i 2 minuter med nästa person: En chef är engagerad när…

ANTECKNA på blädderblock.

Fortsätt på samma sätt med övriga exempel på Chef och Medarbetare.

Exemplifiera med situationer från din vardag på din arbetsplats.

   1. En chef är modig när …
   2. En chef är engagerad när …
   3. En chef är öppen när …
   4. En chef har ett hållbart arbetssätt när …
   1. En medarbetare är modig när …
   2. En medarbetare är engagerad när …
   3. En medarbetare är öppen när …
   4. En medarbetare har ett hållbart arbetssätt när …

ANSVAR FÖR VÄRDEORDEN
Hjälpmedel:
post-it lappar, penna, checklista med förklaring på värdeorden.
Förslag: Här övar vi på att ge exempel från den egna verksamheten. Hur vi arbetar i linje med värdeorden.

A. Var och en funderar individuellt på följande: hur kan du agera i olika situationer i ditt arbete som går i linje med värdeorden? Ge minst ett exempel per värdeord.

B. Dela in deltagarna i mindre grupper om 3–4 personer. Ge exempel på hur ni kan agera så att er verksamhet bedrivs i linje med värdeorden. Kom överens i gruppen om hur ni skulle vilja ha det. (Tvärgrupper*)

C. Sätt er tillsammans i storgrupp och dela med er av era gruppers resultat. Nu ska ni tillsammans komma överens om hur ni ska agera och vad som ska förknippas med er arbetsplats.

*Tvärgrupper är till för att användas när man har flera olika yrkeskategorier inom ett och samma arbetslag – exempelvis elevhälsa och lärare, då är det bra att blanda över yrkeskategorierna för att få ett bredare perspektiv

ÖNSKVÄRDA BETEENDE
Här definierar vi vilka beteenden som är i linje med våra värdeord. Fortsätt arbeta i smågrupper.

A. Utifrån värdeorden: Vilka exempel finns på goda beteenden och handlingar på vår arbetsplats idag?

B. Hur kan goda beteenden och handlingar förstärkas, hur ser vi till att uppmuntra det som är bra?

C. Om någon inte beter sig i enlighet med er värdegrund:

   • Vad kan du göra?
   • Hur kan du påminna om det ni har enats om?
   • Om du känner att du inte vill/kan ta upp det med din kollega. Vem bör du då prata med?

Varje grupp skriver ner svaren och redovisar för övriga grupper. Alla får lägga till och ställa frågor så att ni gemensamt är överens om vad som ska gälla.

PLANERA

Aktivitet och handlingplan

Nu har vi kommit så lång i vårt arbete med värdeorden att vi är överens om hur vi vill agera i vår verksamhet för att värdeorden ska genomsyra det vi gör. Nu är det dags att bygga på detta arbete med fortsatta aktiviteter för att göra värdeorden till en del av vårt dagliga arbete.

Sätt er i grupper och brainstorma kring vilka aktiviteter som ni ska genomföra för att säkerställa att värdeorden blir en del av ert dagliga arbete.

Exempel på aktiviteter: APT med värdeord som tema – exempelvis hur vill vi bli uppfattade, föreläsning, värderingsövningar med mera.

Placera gärna ut aktiviteterna på en tidslinje – låt grupperna komma överens om vad som är viktigast att genomföra först. Vill ni ha hjälp med att prioritera – fundera utifrån begreppen – vad kommer ha hög respektive låg effekt på er verksamhet, vad är lättare respektive svårare att genomföra? Vad ger kortsiktiga respektive långsiktiga effekter?

Nu är halva jobbet gjort, ni har tänkt, samtalat och diskuterat. Dags att gå från ord till handling. Du som chef har ett särskilt ansvar för din verksamhets värdeordsarbete, ta hjälp av dina medarbetare och applicera det ni har kommit fram till i en handlingsplan. Ni har alltid nytta av en handlingsplan när ni ska sjösätta något nytt, då kan vi alla vara överens om vart vi är på väg och vad vårt mål är.

 • Vad behöver vi göra?
 • Vem eller vilka ansvarar för att det blir gjort?
 • När ska det vara gjort?
 • Hur ska det göras?

Övningar baserade på de fyra värdeorden:

 1. Börja med att enskilt svara på frågorna i rutorna.
 2. Gå samman i mindre grupper och gå igenom och sammanställ era svar.
 3. Rita upp rutorna på ett blädderblock eller en whiteboard.
 4. Grupperna väljer ut de två viktigaste punkterna från varje ruta och sätter upp på blädderblocket eller tavlan.
 5. Gå igenom svaren och se vad ni tycker.
 6. Använd svaren från blädderblocket eller tavlan och låt grupperna svara på de tre områdena under ”Detta ska vi …” för att efterleva våra värdeord.

värdeordsrutor

 

Detta ska vi ….

…börja med: …fortsätta med: …sluta med:

 

TA STÄLLNING
Detta är en värderingsövning, läs upp påståendena och föreställ er sedan en linje som går genom rummet – alla medarbetare får ställa sig på linjen utifrån om de håller med om påståendet till fullo alternativt håller inte alls med (se det som en skala från 1–10, du behöver alltså inte endast välja två alternativ).

Syftet med övningen är att skapa diskussion. Det finns inget rätt och fel. Det är inte svart eller vitt. Dela med sig av hur man tänker när man ställer sig på ett visst ställe. Vi behöver inte tycka exakt lika men vi behöver bestämma oss för våra gemensamma grunder.

   1. Hållbarhet är att ha tydliga mål att arbeta efter.
   2. Engagerade medarbetare trivs på sitt arbete.
   3. Modiga medarbetare får mer i lön.
   4. Öppenhet skapar oro i gruppen.
   5. Tydliga mål gör det lättare att förstå sitt arbete.
   6. Hållbarhet för mig är att sopsortera.
   7. Det är modigt att säga vad jag tycker.
   8. Ett högt arbetstempo skapar ett hållbart arbetsliv.
   9. Öppenhet är att berätta allt om sitt privatliv.
   10. Engagerade medborgare får bättre service.
   11. En öppen chef är en tillgänglig chef.
   12. Öppenhet innebär att alla ska tillgång till all information.
   13. Att vara öppen skapar förtroende.
   14. Vi är alltid engagerade oavsett vem vi möter.

FALLEXEMPEL
Hur bemöter vi nedanstående utifrån värdeorden?

   • Den som är missnöjd med en kollega.
   • Den som ifrågasätter en betygsättning.
   • Den som upplever att ens barn inte får rätt stöd i skolan.
   • Den som upplever att skolmiljön är ett problem.
   • Den som upplever att schema/busstider inte är tillräckligt bra.
Moment C - aktivitet

MomentC

 

 

 

Genomför aktiviteter så som planerat.

Moment D - gemensam uppföljning

MomentD

 

 

Gemensam uppföljning

Hur har det gått?
– Vad är genomfört och vad är inte genomfört?
– Vilka effekter har aktiviteter och åtgärder haft på ert förhållningssätt? (bemötande mot brukare, kollegor, chef-medarbetare, andra medarbetare i kommunen)
– Vad gör vi bra, som vi ska fortsätta med?
– Vad gör vi mindre bra, som vi behöver utveckla?
– Hur kan vi arbeta med våra utvecklingsbehov?
– Hur kan vi hjälpa varandra? 

Sammanfatta

Diskutera och sammanfatta de viktigaste erfarenheterna ni gjort.

Share Button

En reaktion på ”“Implementera kommunens värdeord” KvUtiS”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala