Scroll To Top

“Aktivera eleverna som resurser för varandra” KvUtiS/KfSk

Hur kan eleverna stödja varandras lärande? När elever bedömer varandras arbete och ger återkoppling kan det bidra till att de blir mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvalitet ser ut. Deras förmåga att göra självbedömningar kan stärkas genom ett aktivt arbete med kamratbedömning.

Moment A - individuell förberedelse

Läs Forskning i korthet – Bedömning för lärande, kapitel 4, av Andreia Balan och Anders Jönsson.

Läs Kooperativt lärande på Förstelärare bloggar
Läs Two stars and a wish på Förstelärare bloggar
Läs Kamratbedömning på Förstelärare bloggar

Moment B - kollegialt arbete
Diskussion

 • Vilka erfarenheter finns av undervisning där elever stödjer varandras lärande?
 • Hur kan kamratbedömning användas som en resurs i er praktik?
 • En förutsättning för att kamratbedömning ska fungera är att elever visar respekt för varandras arbete. Hur kan man introducera kamratbedömning och skapa trygga förhållanden för denna?
 • Vilka möjligheter ser ni med att använda lärplattform/digitala verktyg för att stärka kamratbedömning?
 • Hur har er planering innehållit möjligheter till kamratbedömning?
 • Hur kan vi arbeta med frågor för att möjliggöra för elever att lära av varandra?
 • Hur kan vi arbeta med grupper/lag i undervisningen där elever stödjer varandra?
 • Vilket stöd/vilken hjälp behöver eleverna för att kunna stödja varandra?
 • Vad kan elever göra i undervisning som traditionellt sköts av läraren?
 • Vad kan elever klara av att göra om det struktureras och vägleds i detta?
 • Vad bör inte läggas över på eleverna?

Planera

Under en egen lektion ska ni arbeta med att aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Välj ut en eller flera metoder som ni vill implementera i er undervisning.

 • Kamratbedömning, låt eleverna ge varandra återkoppling genom t.ex. two stars and a wish, på varandras arbeten/prestationer
 • Låt eleverna undervisa varandra – t.ex. kan de elever som kommit längs få undervisa de elever som har störst problem, samtidigt som du själv ägnar dig åt resterande elever
 • Använd elevexempel för att visa på olika kvaliteter i arbetet
 • På turné dvs avbryt pågående arbete och uppmana eleverna att resa sig upp och cirkulera runt i klassrummet för att titta på/värdera/inspireras av de andra elevernas arbeten
 • Think, pair, share dvs börja med att låta eleverna reflektera/besvara en fråga individuellt. Därefter paras de ihop två och två och diskuterar med/ värderar/ ställer frågor till varandra för att slutligen antingen paras ihop med ytterligare ett par eller för att lyfta tankar/svar/frågor i helklass
 • Preflight checklist – använd checklistor för att stödja eleverna i kamratresponsen

Läs mer om undervisningstekniker.

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet
Genomför aktivitet och notera enligt plan.

Under lektionen gör ni noteringar och fokus ska ligga på att aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Du låter eleverna samtala, om vad som lärts i undervisningen
 • Du låter eleverna samtala, om arbetsprocesserna
 • Du ser till att eleverna har tydliga uppgifter och roller i gruppaktiviteter
 • Du skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska känna sig trygga
 • Du ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök – misstag ses som tillfällen till lärande
 • Du uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter med intresse, allvar och respekt
 • Du uppmuntrar eleverna att delta i samtal i grupp eller helklass
 • Du uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter
 • Du ingriper vid nedsättande uttryck mellan elever, negativa kommentarer, suckar, blickar etc.
Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva noterat

 • Berätta om klimatet i klassrummet. Hur gjorde ni för att alla elever skulle trivas och känna trygghet?
 • Beskriv gemensamma diskussioner eller redovisningar i klassrummet. Var alla elever aktiva, pratade och ställde frågor eller är det bara vissa? Beskriv hur ni agerade.
 • Berätta hur ni arbetade för att få med alla elever under lektionen. Hur agerade ni om ni såg elever som verkade var passiva eller oengagerade?
 • Berätta hur ni använde eleverna som lärresurser för att stödja de elever som har svårt att nå målen.
Share Button

En reaktion på ”“Aktivera eleverna som resurser för varandra” KvUtiS/KfSk”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala