Scroll To Top

“Dina digitala verktyg” KvUtiS

Lärmodulen syftar till att ge dig en introduktion i arbetet med digitalt lärande i Svedala. Du kommer att få använda och bli förtrogen med dator, projektor och några olika digitala verktyg. I denna fortbildningsmodul ligger fokus främst på verktyg som du kan använda själv samt verktyg som du kan använda med en projektor i undervisningen.

Moment A - individuell förberedelse

Digital kompetens såväl som förmågan att lära sig att lära är två av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen. Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi utvecklar arbetssätt för att öka elevernas lärande.

Europas åtta nyckelkompetenser

Nyckelkompetenserna för livslångt lärande är en kombination av kunskaper, färdigheter och rätt attityd till olika sammanhang. Dessa är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning, aktivt medborgarskap och anställning.

Nyckelkompetenser är nödvändiga i ett kunskapssamhälle och gör arbetskraften mer flexibel, vilket leder till att den snabbare kan anpassa sig efter en snabbt föränderlig och tätt sammanlänkad värld. De är även mycket viktiga för innovation, produktivitet och konkurrenskraftighet och bidrar till att motivera arbetarna och öka arbetsglädjen och arbetskvaliteten.

Nyckelkompetenser bör förvärvas av

 • unga människor som just håller på att avsluta sin grundskoleutbildning, för att utrusta dem för vuxenlivet och i synnerhet för arbetslivet samtidigt som det bildar en grund för fortsatt lärande,
 • vuxna genom hela livet, genom en process för utveckling och uppdatering av färdigheter.

Tillgodogörandet av nyckelkompetenser passar in på jämlikhetsprincipen om principen om lika tillgång för alla. Denna referensram gäller även i synnerhet utsatta grupper vars utbildningspotential kräver stödinsatser. Exempel på sådana grupper kan vara personer med bristande grundkunskaper, personer som avbrutit sin skolgång, långtidsarbetslösa, funktionshindrade, personer som flyttat runt etc.

Åtta nyckelkompetenser

Denna referensram definierar åtta nyckelkompetenser och beskriver de viktigaste kunskaperna, färdigheterna och attityderna för var och en av dessa. Nyckelkompetenserna är

 • kommunikation på modersmålet
 • kommunikation på främmande språk
 • matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens
 • digital kompetens
 • lära att lära
 • social och medborgerlig kompetens
 • initiativförmåga och företagaranda
 • kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer

Dessa nyckelkompetenser är alla beroende av varandra och tonvikten för allihop ligger på kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor.

Europa.eu

De flesta forskare är överens om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men att detta inte sker per automatik i takt med teknikens utveckling. Det handlar om på vilket sätt man för in den i undervisningen. Faror av att använda IKT i undervisningen kan vara om det endast blir teknik för teknikens egen skull, utan ett klart syfte, och att tekniken inte tas in i undervisningen på ett naturligt sätt.

Pedagogiken är oerhört viktig och därför är målet för dessa satsningar att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi finner nya vägar för att synliggöra lärande och arbeta med Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för att öka elevernas lärande.

I arbetet med digitala verktyg och IKT i undervisning finns det fem frågor som du bör ställa:

 1. Vad ska eleverna lära sig? – Hur kan jag använda IKT för att göra mål och kriterier för framgång tydligt för eleverna?
 2. Vad kan de redan? – Hur kan jag använda IKT för att få syn på elevernas lärande?
 3. Hur ska eleven göra för att komma vidare? – Hur kan jag använda IKT för att ge återkoppling?
 4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? – Hur kan jag använda IKT för att aktivera eleverna som lärresurser för varandra?
 5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? – Hur kan jag använda IKT för att aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande?

Titta på filmklippet Vad är Creative Commons? (8:30)
Titta på En introduktion i SAMR-modellen av Ola Henningsson (8:06)
Titta på Lärares professionella lärande och utveckling – Helen Timperley (8:49)
Ta del av powerpoint Digitalt lärande i Svedala i ett sammanhang

Ta del av digitala presentationsverktyg

Moment B - kollegialt arbete

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna.

Diskussion 

 • Hur väl speglar filmen era elevers verklighet?
 • Hur brukar vi förhålla oss till den verklighet som vi möter i filmen?
 • Vad är skillnaden på informellt och formellt lärande?
 • Vad får den verklighet som vi möter i filmen för konsekvenser för oss som lärare?
 • Hur kan vi ta tillvara på de möjligheter för lärande som erbjuds?

Dela ett GoogleDoc med alla deltagare där de presentationsverktyg som undersöktes i moment A, är listade. Under 15 minuter skriver deltagarna tillsammans i dokumentet under de olika rubrikerna/ verktygen.

– Vad är syftet med verktyget?
– Vad kan man göra med verktyget?
– Hur svårt är det att komma igång med verktyget?
– Vem ligger bakom verktyget?
PMI-analys: vad var bra, vad var mindre bra och vad var intressant med verktyget.

Efter samskrivandet:
– Hur var det att arbeta med GoogleDocs?
– Vad var bekant och vad var annorlunda?
– Vad var bra, vad var mindre bra och vad var intressant med GoogleDocs?

Planera

 1. Dela in er i grupper. Varje grupp ska enas om och välja ett av presentationsverktygen från Moment A.
 2. Med hjälp av verktyget ska gruppen tillsammans göra en presentation av hur man kommer igång med valt verktyg.
 3. Efter cirka 40 minuters arbete presenteras presentationerna i storgrupp. Varje grupp får 5 minuter.

Till nästa gång ska var och en av deltagarna använda det av gruppen valda och presenterade verktyget, för att presentera något för sina elever. T.ex. kan verktyget användas för att tydliggöra lektionens mål, för att presentera exempel på lösningar eller för att presentera påståenden som eleverna kan diskutera och som synliggör elevernas tänkande – se förslag.

Under förberedelser av och genomförandet av presentationen för eleverna görs kortfattade noteringar som tas med till nästa gemensamma träff.

Frågor som stöd för notering
– Hur gick det att förbereda presentationen i verktyget?
– Vad ser du för fördelar med verktyget?
– Vad ser du för begränsningar med verktyget?
– Vad tyckte dina elever om presentationen?
– Hur kan verktyget användas för att synliggöra lärandet?

Moment C - aktivitet

Förbered och genomför presentationen med hjälp av valt verktyg och notera med stöd i frågorna i moment B och enligt checklistan nedan.

Checklista för digitalt lärande i undervisning

 • Digitala verktyg användas för att tankemässigt utmana eleverna och/eller få eleverna att tankemässigt utmana varandra.
 • Digitala verktyg användas för att anpassa undervisningen efter eleverna i gruppen.
 • Digitala verktyg användas för att skapa variation i undervisningen samtidigt som den möjliggör utveckling av de förmågor som undervisningen syftar till att utveckla.
 • Digitala verktyg användas för att kontrollera att eleverna förstått.
 • Digitala verktyg användas för uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet.
 • Digitala verktyg användas för att aktivera alla elever i klassrummet.
 • Digitala verktyg användas för att sudda ut gränsen mellan informellt och formellt lärande.

Gradera enligt följande:

1 ) I mycket låg grad eller inte alls (inget medvetet fokus)
2) I ganska låg grad (fokuserar sporadiskt)
3) I ganska hög grad (fokuserar ofta)
4) I mycket hög grad (hög medvetenhet och stort fokus)

Moment D - gemensam uppföljning

Berätta kort om era presentationer.

Diskutera, utifrån era noteringar och checklistan för digitalt lärande (Moment C).

 • Vilka hinder har du mött och hanterat i Moment C? Hur gör du nästa gång?
 • Hur kan presentationsprogram i allmänhet och det presentationsverktyg som du provat i synnerhet användas för att stärka och stödja elevernas lärande?
 • Vilka möjligheter ser du i de digitala verktyg som du kommit i kontakt med för att synliggöra lärandet?

Exempel på digitala verktyg som används i kursen Lära känna dina verktyg)
– GoogleApps (Classroom, Docs, Form, Presentation)
– Random Name Generator (SuperTeacherTools)
– AnswerGarden
– Kahoot.It

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

2 reaktioner på ”“Dina digitala verktyg” KvUtiS”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala