Scroll To Top

“Tydliggöra mål och kriterier för framgång” KvUtiS

Problemet med att inte kommunicera några förväntningar på förhand, är att eleverna är helt utlämnade till lärarens godtycke. De kan aldrig själva ta ansvar för sitt lärande om de inte får ta del av Den hemliga koden, utan är helt beroende av läraren som i ensamt majestät kan avgöra vad som är bra och inte.
Anders Jönsson vid Malmö högskola, ur artikel Tydlighet med målen en balansgång, Skolverket.se

Moment A - individuell förberedelse

I de svenska kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska utveckla och som finns uppräknade under rubriken Syfte. Målen för elevens kunskapsutveckling motsvaras av kunskapskraven.

Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i detta. Målen måste vara tydliga och begripliga för eleverna och de bör få möjligheter att lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Detta kan ske genom att elever och lärare diskuterar och värderar exempel på arbetsprestationer av olika kvalitet eller att bedömningsexempel arbetas fram tillsammans med eleverna. Ur Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan.

Läs SkolverketsTydlighet med målen en balansgång

Moment B - kollegialt arbete

Diskussion

 • På vilka olika sätt kan läraren förmedla positiva förväntningar på eleverna? Finns det sätt som ni inte har prövat?
 • I vilken grad överensstämmer er undervisning och bedömning med ämnets syfte och kunskapskrav?
 • Tror ni att alla era elever kan uppfylla alla delar av kunskapskraven? Vad kan hjälpa dem?
 • Hur vet ni att eleverna har förstått vad de ska lära sig?
 • Hur vet era elever vad ni lägger vikt vid när ni bedömer deras uppgifter eller prestationer?
 • I vilken omfattning har vi en praktik som säkrar att alla elever, oavsett lärare, vet vad de ska lära?
 • I vilken omfattning diskuterar vi hur lärares bedömningspraktik kan hjälpa eleverna att uppfylla alla delar av kunskapskraven?
 • Hur kan vi använda exempel för att tydliggöra kriterier för framgång?
 • Hur kan läroplanens och kursplanernas mål tydliggöras för elever och föräldrar?
 • Vilka möjligheter och begränsningar med bedömningsmatriser ser ni i er undervisning?
 • Hur kan nationella prov användas för att tydliggöra kunskapskrav och kriterier för framgång, för eleverna?

Planera

Under en egen lektion ska ni göra noteringar. Fokus ska ligga på huruvida syftet med lektionen är tydligt, att eleverna förstår vilken förmåga som ska utvecklas samt hur eleverna får möjlighet att använda exempel (av varierad kvalitet) som stöd för förståelse och som vägledning för dem. Ni kan också välja att låta situationen avgöra vad ni noterar.

 • Bidrar du till positiva förväntningar, nyfikenhet, handlingsberedskap hos eleverna?
 • Sätter du in uppgifter i ett för eleven angeläget sammanhang?
 • Anger du målen för lektionen?
 • Presenterar du aktiviteterna som ska ske under lektionen och syftet med dessa?
 • Sätter du in lektionen i ett större sammanhang, gör en koppling till tidigare lektioner?eller till andra ämnesområden?
 • Ger du lektionen ett logiskt flöde där uppgifter tydligt hör ihop med inledande genomgångar och kunskapsmål?
 • Skapar du överblick och sammanhang?
 • Förklarar du hur enskilda moment och uppgifter hör ihop med lektionens övergripande kunskapsmål eller inledande genomgång?
 • Sammanfattar du olika moment och gör klart för sig att alla elever förstår?
 • Skapar du en balans mellan mer avancerade uttryck och mer vardagsnära språk, mellan abstrakt och konkret?
 • Använder du olika hjälpmedel och/eller exempel från vardagslivet för att förtydliga?
 • Bryter du vid behov ned övergripande mål i hanterliga delmål?
 • Låter du någon elev inför hela klassen eller elever gruppvis summera kontentan?
 • Avslutar du lektionen på ett planerat sätt?
 • Gör du en sammanfattning av lektionsinnehållet?
 • Gör du en anknytning till nästa lektion?
 • Anknyter du till något annat relevant sammanhang?

Efter lektionen skriver du kortfattat ner dina noteringar. Ta med anteckningarna till nästa gemensamma träff.

Ett alternativ till att göra noteringar på en egen lektion är att besöka och notera under en kollegas lektion eller att be ett par elever vara ”observatörer” och hjälpa dig att göra noteringar. Det är naturligtvis lättare att iaktta och notera under en lektion där man inte själv är aktiv.

Moment C - aktivitet

Genomför lektionen och notera enligt era diskussioner.

Moment D - gemensam uppföljning

Diskutera, förutom det ni själva har noterat

 • Vilka effekter såg ni av undervisningen? Vad var bra? Vad behöver bli bättre? Vad tar ni med er till nästa gång?
 • I vilken mån överensstämde undervisningen med det tänkta syftet med lektionen?
 • På vilket sätt blev undervisningen tydligare för eleverna?
 • Hur kan ni veta om undervisningens syfte var tydligt för eleverna?
 • Hur kan ni arbeta för att låta klasskamraterna fungera som stöd för varandra?
 • Kan ni se andra positiva eller negativa effekter i undervisningen?
 • Hur kan inledning och avslut användas för att förstärka tydligheten?

Sammanfatta

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning.

Share Button

3 reaktioner på ”“Tydliggöra mål och kriterier för framgång” KvUtiS”

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala