Scroll To Top

Lektorsgruppens praxisgemenskap

“Communities of practice are groups of people who share a concern or a passion for something they do and learn how to do it better as they interact regularly.” – Etienne Wenger

Lektorsgruppens intresseområde

Vår identitet formas av gemensamt intresse, engagemang och kompetens

Intresseområde utmärks av att:

 • Det har ett definierat innehåll som identifierar gruppen
 • Det finns ett gemensamt engagemang för innehållet bland medlemmarna
 • Innehållet innebär en kompetens som urskiljer medlemmarna från andra

I förskolan är lektorsgruppens uppdrag att driva utveckling av undervisning och utbildning på vetenskaplig grund.

I grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är lektorsgruppens uppdrag att driva utveckling av undervisning på vetenskaplig grund.

Intresseområdets två delar

 1. Driva utveckling: Intressera oss för hur vi kan stödja lärares arbete med att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund
 2. Undervisning och utbildning på vetenskaplig grund:
  Intressera oss för vad forskning lyfter fram som framgångsrik undervisning och utbildning

Uppdrag i och utanför intresseområde

 • Undervisning och lärande i fokus
 • Lärare som målgrupp
Exempel
Uppdrag att prioritera Ej prioriterade uppdrag
Alla former av undervisnings-utveckling (även utbildning i förskolan) där lärare är mottagare:

Exempel:

 • utveckla lärares praktik utifrån lärarcentrerad/elevcentrerad undervisning.
 • utveckla didaktik i en digitaliserad undervisning utifrån forskning.
 • ämnesrelaterade uppdrag
 • motivitationspsykologi tex om barns- och elevers mindset
 • forskning kring hur man lär ut GDPR som undervisningsinnehåll, dvs, didaktikutveckling.
Utveckling av undervisning på system och organisationsnivå där rektor är mottagare:

Exempel:

 • hur rektorn kan skapa en röd tråd för långsiktig undervisningsutveckling på en skola. I dessa situationer finns andra stödfunktioner tex utvecklingsstrateg.
 • forskning kring GDPR där personal är mottagare.
Utveckling av elevinflytande i undervisningen. Utveckling av barns inflytande i undervisning och utbildning. Utveckling av elevinflytande på skolan tex genom elevråd och liknande.
Lärares ledarskap i klassrummet. Lärares ledarskap i arbetslag.
Utveckling av klassrumsklimat, grupprocesser och förhållningssätt i klassrummet.
 • Utveckling av verksamhet för att motverka mobbning och kränkningar mellan barn/elever på en enhet.  I dessa situationer finns andra stödfunktioner tex central elevhälsa.
 • Om det istället rör sig om utveckling av arbetskultur och personals förhållningssätt till varandra, är HR det bästa stödet.
I förskolan kan även utveckling av utbildning och icke målstyrd verksamhet vara en del av uppdraget. I skolan är utveckling av rast-verksamhet och håltimmar inte en del av de uppdrag som prioriteras.

Syn på vetenskaplig grund

Utbildning på vetenskaplig grund innebär att vetenskapligt grundad kunskap ska vara en utgångspunkt när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska ligga till grund för arbetet, både när det gäller innehållet i utbildningen och formen för utbildningen. En utbildning på vetenskaplig grund betyder också att det man gör i verksamheten inte ska stå i strid med vetenskap. Det här gäller samtliga skolformer och verksamheter som omfattas av skollagen.
Skolverkets Att ställa frågor och söka svar – samarbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, s.21

Lärares praktiska kunskap och klokhet är grunden för beprövad erfarenhet, men för att en erfarenhet ska anses vara beprövad, fordras att den ska vara dokumenterad, i varje fall på något sätt kommunicerad så att den kan delas med andra. Den ska också i ett kollegialt sammanhang vara granskad utifrån kriterier som är relevanta för erfarenhetens verksamhetsinnehåll.
Skolverkets Att ställa frågor och söka svar – samarbete på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, s.28

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Gemensamt för lektorsgruppen

Struktur som bygger på interaktioner, vilja att dela, gemensamt lärande och tillit

Gemensamt utmärks av att:

 • medlemmarna deltar i aktiviteter och diskussioner.
 • man hjälper varandra och delar information
 • man skapar relationer som innebär att man lär av varandra

Vi vill börja med att definiera vår önskvärda kultur och sedan sätta en struktur som stödjer denna.

Struktur och kultur
Struktur och kultur

Kultur

En kultur som främjar interaktion, vilja att dela, gemensamt lärande och tillit

Tillitsfull kultur:

 • Tjocka väggar och högt i tak.
 • Våga vara sårbara och uttrycka de svårigheter vi upplever i uppdraget.
 • Vara tillåtande och stödjande för varandra.

Vi tar hjälp och stöd av varandra

 • Vi tar hjälp av varandra i olika situationer då vi upplever att någon av de andra har kunskap, insikt, erfarenhet kring sådant vi behöver.
 • Vi delar information och material.
 • Vi arbetar som ett team. Vi rådfrågar, bollar tankar, och intresserar oss för varandras arbete.
 • Vi använder varandra som kritiska vänner och ger varandra feedback.

Vi visar intresse och nyfikenhet för varandras aktiviteter

 • Vi kan delta i varandras aktiviteter.
 • Vi kan observera varandra i olika sammanhang.

Vi ser oss som ett team

 • Vi känner oss stolta över varandras arbete, då det representerar oss som grupp.
 • Vi står upp för vårt tänk utåt. De kritiska diskussionerna tar vi med oss och har i gruppen.

Struktur

En struktur som stödjer interaktion, vilja att dela, gemensamt lärande och tillit

Måndag är gemensam mötesdag och torsdagen ägnas åt kommunlektorsuppdraget.

Lektorsgruppsmöte 

Lektorsgruppsmöte varannan vecka 10-12, men frekvens och längd kan anpassas efter behov. Mötena används för:

 • gemensam information samt avstämning av olika uppdrag
 • lektorsgruppens SKA-arbete, med mål och utveckling.
 • praktikkonferenser som syftar till att stärka den gemensamma praktiken.

Heldagar

Vid terminsstart och terminsavslut samt en gång per läsår.

Digitala plattformar

 • WhatsApp: För snabb kommunikation mellan medlemmar i lektorsgruppen.
 • Trello: För dagordning samt för bilagor, presentationer och liknande som vi tar upp tillsammans.
 • OneNote: För lektorerns systematiskt kvalitetsarbete samt bank för praxisgemenskap.
 • Kvutis: För den information och det material som ska vara tillgängligt utåt.

Lektorsgruppens praktik

Struktur som bygger på interaktioner, vilja att dela, gemensamt lärande och tillit

Gemensamt utmärks av att:

 • medlemmarna deltar i aktiviteter och diskussioner.
 • man hjälper varandra och delar information
 • man skapar relationer som innebär att man lär av varandra

Resurser

Personal:

 • Utvecklingsstrateg
 • Kommunlektor 40% + lektor i förskola 60%
 • Kommunlektor 40% + lektor i grundskola 60%
 • Kommunlektor 40% + lektor gymnasium/vuxenutbildning 60%

Nyckelpersoner:

 • Förstelärare i skola
 • Utvecklingsledare i förskola

Övrigt:

 • Tillgång till vetenskapliga artiklar (affilieringsavtal)
 • Budget

Verktyg

För att räknas till våra gemensamma verktyg har vi:

 • tagit del av dem tillsammans
 • fört samtal om dem samt
 • publicerat en artikel på Kvutis där grunderna för verktyget förklaras

Gemensamma verktyg:

På väg att bli gemensamma verktyg:

 • Trådrullen
 • Forskningsbaserat arbetssätt
 • Utvecklingsprocesser, Susan Wheelan

Erfarenheter

För att räknas till våra gemensamma erfarenheter har:

  • framgångs- och riskfaktorer dokumenterats
  • vi tagit upp dem och delat dem i gruppen

Läs mer om praktik

Ett mäklande förhållningssätt beskriver hur vi praktiskt arbetar för att vår undervisning och utbildning skall utgå från en vetenskaplig grund.
Läs mer
Praktisk yrkesteori är den enskildes föreställningar om praktiken och den samlade handlingsberedskapen för praktisk verksamhet (Lauvås & Handal). Den är både teoribaserad
Läs mer
Communities of practice är en beteckning på verksamhet där det råder en samstämmighet av grundläggande synsätt, attityder, värderingar, uppfattningar et
Läs mer
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala