Scroll To Top

Lektorstillsättning

Vid ansökan för tjänst som lektor används följande underlag:

 • Vitsord från rektor/förskolechef/tidigare arbetsgivare utifrån Skolverkets krav
 • Skriftlig ansökan
 • Observation av undervisning/presentation av undervisning.
 • Presentation om syn på, strategier och tillvägagångssätt för att minska gapet mellan forskning och undervisning, att utveckla undervisning på vetenskaplig grund samt att samverka mellan kommun och högskola

Skolverkets krav

För att bli aktuell för tjänst som lektor, måste du

 • vara legitimerad lärare.
 • har avlagt en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen)
 • har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Svedalas kriterier

Lektorer ska arbeta med och främja utbildning och undervisning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att alla ska lyckas. Lektorsuppdraget handlar om att leda och stödja förskolor, skolor, kollegor, skolledare, förstelärare och nyckelpersoner i arbetet att utveckla en utbildning och undervisning på vetenskaplig grund till exempel genom att:

– leda eller stödja praktiknära forskningsmetoder och interaktion.
– agera mäklare åt skolor och ledningsgrupper och stödja andra i den mäklande rollen att använda och koppla praktikens frågor till forskningsresultat
– fortbilda och stödja förstelärare och nyckelpersoner i praktiknära vetenskapligt förhållningssätt, att analysera, formulera problem, dokumentation, prövad erfarenhet etc
– stödja skolledare i att utveckla ett SKA på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vilka kompetenser har lektorn:

 • Att förstå och kunna förhålla sig till forskning
  och vetenskapliga resultat
 • Att kunna använda olika forskningsmetoder,
  samt förstå begränsningarna i dessa
 • Att snabbt kunna skaffa sig en överblick över
  nya kunskapsområden
 • Att ha ett kritiskt tänkande, kunna analysera,
  reflektera och ställa utmanande frågor
 • Att kunna forskningens hantverk, dvs
  uttrycka sig noggrant i text och tal
 • Att vara uthållig, självständigt ta ansvar och
  initiativ

Den som är lektor i Svedala:

 • visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
 • arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kommunen
 • förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
 • vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
 • kan kommunicera och beskriva sitt arbete
 • kan beskriva sin forskarkompetens och hur denne kan bidra till att minska gapet mellan forskning och undervisning i Svedala kommun.

Steg 1 Formella krav och grundläggande lämplighet

Läraren måste kunna uppvisa:

 • legitimation
 • forskarexamen
 • vid extern tillsättning skickas vitsord från tidigare arbetsgivare som styrker att du uppvisat fyra års väl vitsordat arbete med undervisning samt särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen

Dokumenten lämnas till förskolechef/rektor och i steg 2 vidarebefordras dokumentet till ansvarig på förvaltningen.

Steg 2 Lokal prövning

 1. Om förskolechef/rektor bedömer att läraren uppfyller förväntningar och krav för lektorstjänst i Svedala kommun uppmanas läraren att skriva en ansökan (se Lärarens underlag för uppdrag som lektor). Ansökan lämnas till förskolechef/rektor som en del av den lokala prövningen.
 2. Förskolechef/rektor genomför undervisningsobservation med stöd av observationsschema (Observationsschema för skola och Observationsschema för förskolan) med syfte att bedöma huruvida läraren uppvisar undervisningsskicklighet.
 3. Med stöd av iakttagelser under observation och genom läsning av ansökan gör förskolechef/rektor en bedömning av huruvida läraren lever upp till de förväntningar och krav som finns på uppdraget som lektor nationellt och i Svedala. Förskolechef/rektor använder blanketten vitsord för lektor för att dokumentera beslutet.
 4. Efter förskolechefs/rektors bedömning genomförs ett återkopplande samtal där läraren informeras om förskolechefs/rektors bedömning om huruvida läraren uppfyller de krav som ställs på lektorer i Svedala kommun.

Lärarens underlag för uppdrag som lektor

Du ska skriva en ansökan där du dels beskriver din syn på rollen som lektor (1) och dels besvarar sex frågor (2):

 1. Beskriv hur du ser på uppdraget som lektor och på vilket sätt du är lämpad som förebild för andra lärare i kommunen (max 400 ord).
 2. Hur märks det att du har gedigna kunskaper i förskolepedagogik/ det ämne eller ämnesområde som du undervisar i?
 3. Hur märks det att du ser alla barns/elevers behov och får alla barn och elever att utvecklas och anstränga sig för att lära mer?
 4. Du har initierat, drivit eller medverkat i utvecklingsprojekt, som leder till barns utveckling och lärande/elevers förbättrade studieresultat. Berätta om dessa och vilka effekter de fått på ditt arbete?
 5. Du kan kommunicera och samarbeta med såväl barn/elever, vårdnadshavare och kollegor. Hur märks det i ditt arbete?
 6. Du är intresserad av att utveckla din egen professionalism. Hur märks det i ditt arbete?
 7. Du kan anpassa undervisningen efter barnens/elevernas förutsättningar och i samband med detta tillämpa en mångfald metoder och arbetssätt i syfte att stimulera barn till utveckling och lärande/förbättra elevernas studieresultat. Hur märks det i din undervisning?

Steg 3 Central prövning – undervisningsskicklighet

 1. Om förskolechef/rektor beslutar att låta läraren gå vidare med sin ansökan skickas lärarens ansökan, lärarens legitimation, forskarexamen, lärarens schema samt förskolechefs/rektors vitsord till ansvarig på förvaltningen.
 2. Ansvariga för den centrala prövningen bokar tid antingen för:
  a) att genomföra observation av lärarens undervisning. Läraren skickar underlag (pedagogiska planering, information om grupp, plats och sammanhang) inför observation till observatörerna en vecka innan observationen genomförs.
  b) att låta läraren presentera sin undervisning för representanter för skolledare och för förvaltning. Presentationen förväntas ta 45 minuter och följs därefter av 15 minuters frågestund. Till stöd får du använda material/ powerpoint/ filmklipp från undervisning eller liknande.
  Observationer och presentationer utgår ifrån rubrikerna i observationsscheman (Observationsschema för skola och Observationsschema för förskolan) och syftar till att synliggöra lärarens undervisnings- och pedagogiska skicklighet.

Steg 4 Central prövning –  att utveckla en utbildning och undervisning på vetenskaplig grund

 1. Läraren ska förbereda en skriftlig redogörelse samt en muntlig presentation för verksamhetsledningen (VLG) där läraren berättar om hur denne ser på lektorsuppdraget i praktiken. Både redogörelse och presentation ska besvara följande frågor:
  • vilken forskningsinriktning och -kompetens har du som kan användas för att utveckla utbildning och undervisning på vetenskaplig grund i Svedala kommun?
  • hur kan du arbeta med och samverka med högskola på ett sätt som bidrar till att minska gapet mellan högskola och Svedala kommun?
  • på vilket sätt kan du bidra till att verksamheter och lärare utvecklar utbildning och undervisning på vetenskaplig grund?

Den skriftliga redogörelsen lämnas till verksamhetsledningen en
vecka innan den muntliga presentationen. Presentationen
förväntas ta 45 minuter och följs därefter av 30 minuters
frågestund.

2. Ansvariga för den centrala prövningen gör en bedömning av
lärarens kvalifikationer utifrån vitsord, ansökan, observationer
och presentationer.

3. Bedömning och underlag läggs fram som en rekommendation till
beslut för utbildningschef. Utbildningschef beslutar och
förskolechef/rektor informeras om beslut.

4. Förskolechef/rektor informerar läraren om beslut och om
erbjudande om återkopplingssamtal med ansvariga för den
centrala prövningen.

5. Läraren erhåller återkopplingssamtal med ansvariga för den
centrala prövningen.

Länkar

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala