Scroll To Top

Mind the gap – fortbildning för förstelärare och skolledare

Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, heter det, men idag föreligger det ett gap mellan forskning och lärarnas kunskaper om forskning. I Svedala kommun vill  vi överbrygga detta gap genom att spetsa våra förstelärare och skolledare i vetenskapligt tänkande, ge dem kompetens i skolnära forskningsmetoder och utveckla förstelärares förmåga att på olika sätt mäkla mellan praktik och forskning. Ett mäklande uppdrag innebär att man utvecklar sin forskningslitteracitet, det vill säga att man förstår hur forskning är uppbyggd och hur den kan användas. Denna satsning går under namnet Mind the gap. Arbetet sker  på de Mind the gap-träffar som anordnas två gånger per termin. Arbetet utgår i stora drag från hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet beskrivs av Skolforskningsinstitutet och Skolverket vilket sammanfattas i bilden nedan:

På denna sida samlar vi en del av det material som förstelärare och rektorer arbetat med i Mind the gap. Materialet är uppdelat efter de tre kompetensområden som vi vill utveckla:

 • Finna – hur man hittar forskningskanaler som har skolverksamhet som tänkt mottagare.
 • Värdera – hur man med en kritisk blick kan bedöma om forskning är relevant för verksamhetens behov.
 • Tillämpa – hur forskningens metoder, resultat och slutsatser kan omsättas i den egna praktiken.

Nedanstående fyrfältare fungerar som kurskarta för våra träffar.

Länkar

Ingång Google Classroom
Material  i Google Classroom – tillgängligt endast för rektorer och förstelärare i Svedala kommun

 

Plan för att ta fram en vetenskaplig grund för enhetens utvecklingsprojekt

Arbetsgång vetenskaplig grund

Finna forskning

Forskning och översikter

Övriga

Nyheter om forskning

Värdera forskning

Tillämpa forskning

Verktyg

Praktisk yrkesteori och praxistriangeln

Praktisk yrkesteori är den enskildes föreställningar om praktiken och den samlade handlingsberedskapen för praktisk verksamhet (Lauvås & Handal). Den är både teoribaserad (teoretiska kunskaper och insikter)och praxisbaserad (egna erfarenheter samt kännedom om andras erfarenheter).

Praktisk yrkesteori:

 • innehåller inte allt vi vet och kan om yrket, utan endast de kunskaper och värderingar som vi använder oss av i vårt dagliga arbete.
 • utvecklas tidigt i livet, långt innan vi påbörjar en formell utbildning.
 • är både individuell, utifrån mitt sätt att ha och organisera kunskaper, erfarenheter och värderingar i förhållande till min egen historia och kollektiv, då den utvecklats i samspel med omgivningen och påverkas av faktorer som kön, social tillhörighet och sociala erfarenheter.

Den praktiska yrkesteorin kan åskådliggöras med en modell som Handal Lauvås kallar Praxistriangeln (Lauvås, P & Handal, G (2015): Handledning och praktisk yrkesteori). Praxistriangeln är en tankemodell som rymmer tre nivåer. Nivåerna är handlingsnivån, den teoribaserade nivån, samt etisk legitimitet. Handlingsnivån, längst ner i triangeln, beskriver hur vi handlar i olika situationer eller hur vi planerar att handla. I nästa steg i triangeln motiverar vi våra handlingar utifrån den erfarenhet och teoretisk kunskap som vi förfogar över. Den översta delen i triangeln handlar om etisk legitimitet, vilket innebär ett etiskt rättfärdigande av de handlingar som utförs i vårt arbete. Den kunskap, erfarenhet och de värderingar som ligger till grund för våra handlingar har betydelse och kallas för den praktiska yrkesteorin – “den enskildes föreställningar om praktiken och om den samlade handlingsberedskapen för den praktiska verksamheten.”

 • P1 Handling (det vi gör, t ex vår undervisning)
 • P2 Teori (den kunskap och de erfarenheter våra handlingar bygger på): vetenskapliga teorier, erfarenheter och överförd kunskap (information om andras erfarenheter)
 • P3 Etik (våra värderingar, vad vi uppfattar som rätt och fel)

Kunskaper, insikter och uppfattningar på teori- och etiknivåerna är styrande för vad som sker på handlingsnivån

Varje lärare har en praktisk teori om undervisning, och denna teori är subjektivt sett den starkaste faktorn för lärarens egen pedagogiska praktik. I begreppet praktisk yrkesteori innefattas flera olika kunskapsformer som ”tyst kunskap,” där förtrogenhetskunskap över praxisområdet är en del. Påståendekunskap, vilket innebär systematiskt uppbyggda påståenden inom ett visst område, det vi ofta kallar teorier är en annan del. Vi behöver förtrogenhetskunskap för att tillgodogöra oss påståendekunskapen. Den tysta kunskapen är personlig där både påståendekunskap och förtrogenhetskunskap är beroende av varandra och spelar många gånger en viktigare roll än den kunskap som verbaliseras. Problemet är att denna teori ofta ligger dold för oss. På den andra nivån samtalar vi om vad vi anser är lämpligt och effektivt utifrån praktiska och teoretiska utgångspunkter. Det vi grundar våra antaganden på är egna och andras erfarenheter samt teoretiska insikter. Den etiska legitimering som omfattar översta nivån utgår från värderingar där vi gör bedömningar utifrån vad som är rätt eller fel. Detta är subjektiva bedömningar och det kan många gånger vara svårt att förklara varför vi har handlat på detta sätt. Våra värderingar är de som skapar engagemang och lust i arbetet och handlar inte om effektivitet. Vi gör det vi anser rätt och försvarbart oavsett krav på effektivitet. (M. Dahl (2003): Pedagogisk handledning, utmaning eller bekräftelse – en studie kring handledningssamtalet ).

Frågor att fundera över:

 • På vilket sätt har min praktiska yrkesteori aktualiserats i arbetet med mind the gap? Alltså: Vilka förgivettagande i mitt sätt att arbeta har jag fått syn på när jag arbetat med olika metoder och modeller?
 • Vilka diskussioner har olika metoderna och modeller givit upphov till? Vad blev synligt utifrån detta vad gäller vårt sätt att arbeta?

Dubbellogg som stöd för observation

Dubbellogg är en metod för att reflektera. Det är lätt att bli hämmad av prestationskrav när det gäller skrivande. När man skriver för dubbelloggen är det emellertid oviktigt hur det ser ut – huvudsaken är att man på så kort tid som möjligt skriver ner det väsentliga i en händelse och sina reflektioner kring den. Våga ta ut svängarna! En nedskriven dubbellogg kan leda till reflektioner som gör att man ser annorlunda på händelsen.

 • Du behöver en loggbok som du kan skriva i. Dela in sidorna i två spalter.
 • I den vänstra spalten skriver du ner undervisningshandlingar som du observerar. Skriv snabbt ner vad som hände som stöd för minnet.
 • I den högra spalten skriver du ner hur du tolkar och förstår händelsen. Bra frågor att utgå ifrån när du ska skriva i högerspalten kan vara: Hur tolkar jag handlingen? Vilka möjliga skäl tror jag kan ligga bakom handlingen? Vilka hypoteser har jag kopplat till handlingen?

(fritt efter Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund (2006) Samtalskonst i praktiken)

Begrepp

Vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang samt söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant forskning.

Beprövad erfarenhet har ingen exakt definition i skollagen. Skolverket definierar, i likhet med Socialstyrelsen, beprövad erfarenhet som kunskap som är genererad vid upprepade tillfällen över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrad. Att en eller ett fåtal skolor arbetar på ett visst sätt kan därmed inte benämnas som beprövad erfarenhet utan man kan då istället tala om t.ex. lärande exempel. Det finns ingen absolut gräns för hur många skolor eller exempel som ska ligga till grund för beprövad erfarenhet. Allmänt kan dock sägas att beprövad erfarenhet i likhet med forskningsresultat ska vara allmängiltig generaliserbar och därför överförbar mellan olika skolor.

Hur kan då beprövad erfarenhet byggas? Det kan gå till på följande sätt: en idé prövas av en person (erfarenhet). Denna idé prövas sedan av flera kollegor, en grupp, genom gemensam reflektion och dokumentation (prövad erfarenhet). Slutligen prövas samma idé av flera grupper och dokumenteras samt systematiseras för att kunna föras vidare (beprövad erfarenhet).

Evidens är bästa tillgängliga kunskap och kan förstås som den kunskap som för tillfället är mest tillförlitlig. Forskning och beprövad erfarenhet inom utbildningsområdet utvecklas ständigt och det blir därför missvisande att tala om säker eller slutgiltig kunskap. När vi diskuterar och förhåller oss till olika vetenskapliga perspektiv och resultat och försöker omsätta denna kunskap i vår verksamhet kan vi tala om att vi arbetar evidensinformerat.

Oavsett om det är vetenskaplig forskning eller beprövad erfarenhet som ger vägledning för ett visst arbetssätt behöver skolans professionella ha förmågan att bedöma relevansen i det man förväntas ta till sig och att utgå från de behov som finns. För detta behövs ett vetenskapligt förhållningssätt, alltså en undersökande kultur där professionen själva diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar forskningsresultat utifrån sin erfarenhet och det sammanhang man befinner sig i. Detta bidrar till att bygga system som kontinuerligt lär och förbättrar sig, på alla nivåer i systemet, alltifrån huvudmannanivå till klassrum och barngrupp.

Med forskningsbaserat arbetssätt menar vi alltså ett sätt att arbeta som grundas i bästa tillgängliga kunskap. Den kunskapen kan komma från akademisk forskning eller från annan systematiskt dokumenterad kunskap som beprövad erfarenhet. I det forskningsbaserade arbetssättet ingår också att inta ett vetenskapligt förhållningssätt.
– Skolverket.se

Communities of practice är en beteckning på verksamhet där det råder en samstämmighet av grundläggande synsätt, attityder, värderingar, uppfattningar och så vidare (psykologiguiden.se). Communities of practice eller den svenska termen praktikbaserad gemenskap, är en social teori om lärande som ursprungligen presenterades av Lave & Wenger 1991  /—/ och kan ses som ett ramverk för att kunna se lärande i termer av handling eller görande i ett socialt system och som en process av aktivt socialt deltagande.
(Rapport från Centrum för lärande och undervisning 6:2005). Enligt Wenger (1998) finns det tre viktiga dimensioner i en praktikgemenskap. För det första ett ömsesidigt engagemang (mutual engagement), där medlemmarna bygger sin praktikgemenskap men även förhandlar om sitt medlemskap. Ett medlemskap kan variera från centralt till perifert vilket är det samma som att vara mitt i gemenskapen eller i utkanten. Processerna inkludering och exkludering är också något som kan få betydelse för hur medlemskapet kan variera. I det ömsesidiga engagemanget ingår också att förhålla sig till de värden och normer som är utmärkande för hur medlemmarna interagerar. För det andra ingår gemensamma intressen (joint enterprice) vilket förutsätter en kollektiv strävan och medlemmarnas gemensamma förståelse samt ett delat ansvar för vad deras praktikgemenskap står för. Den tredje dimensionen är en delad repertoar (shared repertoire), vilken innehåller gemensamma aktiviteter, symboler, språk och objekt.
(En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter).

Community of practice

 

 

Arbetsuppgifter

ARBETSUPPGIFT 1 – blogganalys med praxistriangeln

Syfte: “Att med stöd i praxistriangeln öka vår medvetenhet och vår förmåga att kunna tala om och reflektera kring egen och andras undervisning”

 1. Inled med en runda där var och en kort presenterar valt blogginlägg för gruppen.
 2. Utgå ifrån kriterierna nedan och välj ut ett av inläggen som gruppen ska arbeta med:
  – Den ska handla om/beskriva lärarens undervisning
  – Välj hellre en kortare än en längre
  – Välj en blogg som intresserar flera.
 3. Fördela huvudansvar för P1, P2 och P3. Varje deltagare får ett analysfokus men kan arbeta med de andra i mån av tid.
 4. Påbörja analys. Läs inlägget och markera undervisningshandlingar, teoretiska och praktiska skäl respektive värdebaserade skäl.
 5. Ta en runda. Berätta vad ni fått syn på och stäm av era tankar och ställ frågor till ”ägaren” av bloggen (förstelärare/rektor).
 6. Sammanfatta – vad blev synligt? Är det någon som ni har pratat om som ni tycker är värt att lyfta?

 

ARBETSUPPGIFT 2 – Min bekvämlighetszon – mina cirklar

Syfte: “Att öka medvetenhet om vilka teorier som påverkar dina undervisningshandlingar.”

Begreppen lärande,utveckling och socialisation har olika innebörder i olika teoretiska perspektiv. Perspektiven kan delas in i olika grupper:

 • Ett behavioristiskt/empiristisktperspektiv – här betraktas lärande, utveckling och socialisation som något som styrs av faktorer utanför människan (stimuli). Lärande ses som nya förbindelser mellan stimuli och respons, där lärandet kan iakttas genom en förändring av yttre observerbara beteenden (respons). Till denna grupp hör teoretiker som I. Pavlov, John B. Watson och
  B.F.Skinner.
 • Ett kognitivistiskt/rationalistiskt/konstruktivistiskt perspektiv– här läggs stor tonvikt vid individens biologiska förutsättningar och mognad. Lärande sker genom insikt och förståelse och genom konstruktion. Mänskliga handlingar ses som en direkt produkt av tänkandet. Till denna grupp hör teoretiker som J. Piaget, N. Chomsky och J. Bruner.
 • Ett situerat/pragmatiskt/sociokulturellt perspektiv – här betraktas lärande, utveckling och socialisation ske i sociala sammanhang utifrån historiska, kulturella och situationella
  förhållanden. Vad vi lär är beroende av var vi är och vilka verktyg som är tillgängliga, dvs. lärandet är situerat. Till denna grupp hör teoretiker som J. Dewey, G.H. Mead, D. Schön, L.S.
  Vygotskij och R. Säljö

– Skolverket, Om ämnet pedagogik

Titta på Det pedagogiska trädet med Ann S Pihlgren (23:38)

 1. Rita de cirklar och det innehåll som du tycker representerar ditt sätt att se på undervisning. Saknas en cirkel? Rita dina egna!
 2. Jämför inom gruppen.
  • Ser ni några likheter eller skillnader? Hur förklarar ni dem?
  • Hur har era bekvämlighetszoner bildats? Vad påverkar dem nu?

Länkar

 

ARBETSUPPGIFT 3 – Observation för att synliggöra praxisteori

Skolvis ska ni genomföra observationer för att synliggöra och skapa medvetenhet kring de praxisteorier som ligger till grund för undervisningen.

 1. Planera
  – Etiska överväganden?
  – Vad skall observeras? (inledning, instruktion, genomgång etc.)
  – Vad skall ni uppmärksamma och varför?
 1. Organisera
 2. Observationsprotokoll (dubbellogg)
  Skall innehålla:
  – Instruktioner utifrån planeringen
  – Undervisningshandlingar
  – Hypoteser om teorier och värderingar
 1. Intervjuprotokoll
  Skall innehålla:
  – Frågor (utgå från frågorna nedan)
  – Slutsatser (använd praxistriangel och översikt över pedagogiska     teorier som stöd.

Frågor att utgå ifrån i intervju
Undersökande frågor
– Vad fick dig att göra som du gjorde?
– Vad var dina förhoppningar?
– Varför tror du att det hände?
– Varför tror du att det gick som det gick?
– Vilka är fördelarna? Nackdelarna?
– Vad vill du först och främst ska hända?

Sammanfattande frågor
– Om jag förstår dig rätt så menar du att….
– Det jag hör dig säga är….. -…..tycks vara mycket viktigt för dig

Länkar

ARBETSUPPGIFT 4 – Ett mäklande förhållningssätt

Förstelärare – hur bidrar jag till att:

 • vi på skolan väljer ett bra innehåll för vårt gemensamma utvecklingsarbete av undervisningen på skolan?
 • utvecklingsarbetet får en teoretisk grund?
 • vi använder metoder för att utveckla och följa upp skolans undervisning i klassrummen?

Rektor – vilka förutsättningar och sammanhang har mina förstelärare idag för att bidra med att:

 • vi på skolan väljer ett bra innehåll för vårt gemensamma utvecklingsarbete av undervisningen på skolan?
 • utvecklingsarbetet får en teoretisk grund?
 • vi använder metoder för att utveckla och följa upp skolans undervisning i klassrummen?

ARBETSUPPGIFT 5 – Behovet av forskning

Läs artikel/ markerat utdrag från Anders Jönsson och fundera på:

AJ pratar om att det finns forskning som skulle kunna ge generell kunskap som kan vägleda läraren. Vad för slags forskning skulle du vara hjälpt av?

1.Berätta för varandra om er ”önskeforskning”.

2.Inom vilka områden finns era behov? (pedagogisk, metodisk, kognition etc.)?

3.Kan ni se några generella drag hos era behov av forskningsstöd?

4.Sammanfatta i presentationen ”Behov av forskning”

Länkar

ARBETSUPPGIFT 6 – Bygg en vetenskaplig grund

Använd mallen från Malmö Universitetsbibliotek och länksamlingen. för att göra en överblick över den vetenskapliga grunden bakom läxor.

1. Skriv rubrik/nyckelmening samt avsändare från någon relevant forskning som du/ni hittat om läxor och redovisa på menti.com.

Exempel: Läxor innebär ökad arbetsbelastning för lärare
Skolforskningsinstitutet

Länkar

 

ARBETSUPPGIFT 7 – Värdera forskning

Hemspråksundervisning har en gedigen vetenskaplig grund. Man hur ser den grunden ut? Använd forskningsöversikt och rapport från skolverket för att fördjupa dig i hur den vetenskapliga grunden är uppbyggd.

 • Vilka samband beskrivs? (kausalitet, korrelation, signifikans mm)
 • Finns det referenser?
 • Vilken omfattning* har forskningen?
 • Vedertagen teori eller ”ny” teori?
 • Finns det strukturella eller kulturella skillnader
  som kan förklara resultatet?

*Om ni har tid – kolla upp någon av de studier som refereras till.

Länkar

Greppa flerspråkigheten – Skolverket

Med annat modersmål – Skolverket

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala