Scroll To Top

Naverlönnskolan

Professionsutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet måste gå på djupet för att leda till förändring som gör skillnad (Timperley). Genom att ta fram en plan för vad utvecklingsarbetet ska fokusera på och hur arbetet ska utformas och struktureras så skapas förutsättningar för ett framgångsrikt arbete.

“Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning” – Helen Timperley i Lärarnas nyheter.

NAVERLöNNSKOLAN SVEDALA

Mål

Utveckla undervisning som leder till att fler elever lyckas på Naverlönnskolan och utveckla den likvärdiga bedömningen.

I flera av både arbetslags- och ämnesutvärderingarna för att fler elever ska lyckas, framkommer att vi behöver arbeta med att utveckla elevernas motivation och förmåga att ta ansvar. Dessa förmågor kan samlas under begreppet entreprenöriellt lärande som lyfts fram i Lgr11 och av Skolverket.

“Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.” – Skolverket

Parallellt med det kunskapsbildande arbetet med att utveckla elevernas lärande så finns ett behov att utveckla den likvärdiga bedömningen.

En märkbar förbättring av elevernas förmåga att ta lärandet i egna händer, av elevernas förmåga att ta ansvar och förmåga att få syn på och känna engagemang för sitt lärande för ökad måluppfyllelse och bättre resultat i alla ämnen.

Att utveckla elevernas entreprenöriella förmåga

  • Att utveckla elevernas nyfikenhet och initativkraft
  • Att utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar
  • Att utveckla elevernas självtillit och tro på sin förmåga

 

I arbetslagens utvärderingar framkommer en tydlig önskan om att få utveckla det kollegiala lärandet på skolan, att få diskutera, utbyta erfarenheter och för att lära av varandra.

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och förbättrad undervisning (Lärportalen.se).

Kollegialt lärande i arbetslagen

Syftet med arbetslagens arbete:
Att lära oss mer om våra undervisningsmetoder i syfte att engagera eleverna för sitt lärande och utveckla deras förmåga att ta ansvar för och känna tillit till sin förmåga.

Lärmodulsarbetet innebär undersökande och kunskapsbildande samtal. Syftet är att bygga upp kunskap och att förvärva expertkunskap. Genom att arbeta med undersökande och kunskapsbildande cykler gör vi det till en vana att undersöka våra nuvarande övertygelser:

  • Att lyfta fram våra personligt valda teorier om undervisningsmetoder. Att vi tillåts utgå från våra föreställningar om hur saker och ting hänger ihop: Låt oss intressera oss för vad vi tror, hur vi tolkar omvärlden, våra erfarenheter.
  • Att vi stimuleras att fördjupa våra kunskaper inom ett konceptuellt ramverk. Vi skapar en helhet och hänger upp vår nya kunskap på en röd tråd.
  • Att utveckla ett metakognitivt lärande och en förmåga till självlärande. Att vi tar fasta på metakognitiva strategier: Hur lär man sig nya svåra saker?

Under lå 15/16 kommer arbetslagen arbeta med fyra områden:

1) Undervisning som gör skillnad (ht15)
– Lärmodul 1 – Forskningsöversikt och engagera eleverna
– Lärmodul 2 – Mindset och en lektion som engagerar

2) Likvärdig bedömning (ht15)
– Lärmodul 1 – Att läsa kursplanerna
– Lärmodul 2 – Att sätta betyg

3) Entreprenöriellt lärande (vt15)
– Lärmodul 1 – En skola där eleverna vill vara
– Lärmodul 2 – Värdeskapande som pedagogik

4) Inkludering (vt16)
– Lärmodul 1 – Planera för alla
– Lärmodul 2 – Aktivera alla elever

Varje område består av två lärmodulscykler, vilket innebär arbete med fyra lärmoduler under höstterminen och fyra lärmoduler under vårterminen.

Klicka på länkarna för att ta del av höstterminens lärmoduler respektive vårterminens lärmoduler.

KU-dag 7 januari

Gemensam dag för samtliga skolor och fritidshem för erfarenhetsutbyte och lärande mellan enheterna i Svedala kommun.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala