Scroll To Top

RollUp – Ledningsstruktur och -kultur

Utbildnings verksamhetsidé är att alla ska lyckas. Barn, elever, medarbetare och chefer omfattas av denna verksamhetsidé och den innebär en kultur där höga förväntningar och övertygelse att alla ska lyckas råder.

Olika former av ledarskap finns på alla organisationsnivåer och positioner. Inom Utbildning i Svedala kommun är ledarskap avgörande i arbetet med att skapa en verksamhet av god kvalitet där alla har möjlighet att lyckas. Ledarskapet förutsätter mod, engagemang, öppenhet och hållbarhet. En god ledare vågar leda och fatta beslut, är transparent och kommunikativ samt organiserar och förbättrar verksamheten. Ledare engagerar medarbetare, skapar en god tillitsfull arbetsmiljö och ger möjligheter för ett hållbart arbetsliv.

Utbildning har höga förväntningar på ledarskap för att alla ska lyckas. Ledarskap utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och en ledare är medveten om och tar ansvar för det avtryck denne gör på individer och verksamhet.

Ledare tar ansvar för att utvecklas i sitt ledarskap. Ledare får också andra människor att utvecklas och ta ansvar och bidrar till att utveckla nya ledare. Det är attraktivt och möjligt att bli och växa som ledare inom Utbildnings verksamheter.

Vår ledningsorganisation

Bakgrund

”RollUp” initierades som en åtgärd för att besvara farhågor som uttryckts av lärarfacken angående arbetsmiljö i samband med en organisationsförändringen där skolor gick från delat rektorskap, till en organisation med rektor och biträdande rektorer. Syftet med åtgärden var att tydliggöra ledningsstruktur och roller samt att utveckla en gemensam syn på ledningsstrukturen på förskolor och skolor.

Arbetet genomfördes både i verksamhetsledningsgruppen och i förskolan och skolans ledningsgrupper. Satsningen inleddes med att verksamhetsledningen identifierade och synliggjorde befintliga bruksteorier för biträdande rektorer inom förskola och skola, styrning och ledning av administrationen samt kultur- och fritids ledningsgrupp. Arbetet fortsatte sedan genom att belysa fler roller i Utbildnings ledningsstruktur. Under arbetets gång har följande roller och funktioner tydliggjorts: biträdande rektor inom förskola och skola, ekonom-, verksamhetscontroller-, utvecklingsstrategrollen samt rollerna som områdeschef för förskola och områdeschef för skola.

Utöver arbetet som skett i verksamhetsledningen har både förskolans ledningsgrupp och skolans ledningsgrupp arbetat med att klargöra roller och funktioner. Förskolans ledning har fokuserat på att tydliggöra biträdande rektors roll, arbetslagledar- samt utvecklingsledarrollen. Skolans ledning har arbetat med att tydliggöra biträdande rektorsrollen och utveckla förstelärarrollen. Dessutom har lektorsrollen setts över för samtliga skolformer.

Gemensamma idéer och värden

Ledarskap utgör ett styrsystem av största vikt. Ledning är av så stor betydelse att den måste vara sammanhållen genom hela organisationen.

Utbildnings bärande idéer och värden ska genomsyra organisationens ledningskultur och ledningsstruktur. Som en del av Utbildnings ledningsorganisation, som chef eller ledare i vår verksamhet eller en del i något av organisationens ledarforum är det ditt ansvar att följa dessa idéer och värden och att säkerställa att de påverkar och får konsekvenser för kultur, struktur, forum och roller.

Dessa idéer och värden är viktiga för att säkerställa att vi arbetar mot vår gemensamma verksamhetsidé och våra gemensamma mål.  De ska vara grunden för vårt ledarskap och riktlinje för vårt beslutsfattande och vår verksamhet. Genom att följa dessa idéer och värden ska vi skapa en hållbar och långsiktig verksamhet där alla lyckas.

Höga förväntningar

Att ställa höga förväntningar är att tillskriva andra möjligheter och utveckling. En chef måste förutsätta att andra människor vill och kan. Genom höga förväntningar ger du andra ansvar. Ansvar leder i sin tur till ökad självkänsla och förbättrat resultat.

Strategiskt, operativt och distribuerat ledarskap

En ledare måste alltid arbeta både strategiskt och operativt. Långsiktiga strategiska mål måste kommuniceras och delegeras för att kunna möjliggöra handlingsutrymme för de som ska fullfölja arbetet. För att kunna delegera rätt uppgift till rätt medarbetare behöver en ledare ha förståelse för det operativa arbetet och dess inverkan på de strategiska frågorna.  Distribuerat ledarskap förutsätter att du ger andra ansvar och befogenheter och även accepterar att det inte blir som om du själv genomfört arbetet.

Halvledarskap och ansvar

En ledare kan inte halvleda, utan kan bara leda eller inte leda. En ledare måste ha hela uppdraget och fulla befogenheter för att kunna ta ansvar. Ett helomfattande ledarskap skapar tydlighet, gör att beslut kan fattas och att ansvar kan utkrävas. Det praktiska och operativa arbetet kan dock delegeras.

Agenda och initiativrätt

En ledare måste vara en aktiv agendasättare och styra frågorna så att kontinuerlig förbättring och utveckling kan åstadkommas. Bestäm vad, vem och i vilka forum du ska leda. Ta kontroll över agendan. Ta initiativ, sammanfatta och kommunicera beslutet! Det är viktigt att ledaren bestämmer vilken grupp hen ska leda och att vara tydlig med det. Det är viktigt att avgöra vad man inte leder och vad man väljer att delegera. Att styra över planering, tid och frågor är ett sätt att styra agenda och prioriteter mellan olika frågor. Du avgör vad som ska diskuteras och vad som är ditt beslut.

Skapa ledningsyta

Som chef och ledare behöver du skapa handlingsutrymme genom mandat och förtroende, skapa likvida och solida medel, skapa fallhöjd för egna misstag. Som chef och ledare kan du ofta se att förutsättningar inte motsvarar förväntningarna. Om förutsättningarna enligt din bedömning behöver förändras ansvarar du för att påverka dessa.

Tydlig ledningsstruktur

En otydlig ledningsstruktur leder ofta till outtalade förväntningar och otydlighet vad gäller ansvar och beslutsfattande. En ledningsstruktur ska vara rak och tydlig i delegation och ansvar. Alla ledarskapsroller i organisationen ska vara tydligt definierade och godkända av högre ledning. Chefer får inte skapa egna ledarroller. Extra noggrannhet krävs i införande av roller som exempelvis tillförordnad, biträdande eller andra funktioner som innebär ett ledarskap.

Ledningskultur

Viktiga egenskap i ett gott ledarskap är prestigelöshet, öppenhet för provtänkande i grupper, lojalitet, tillsammansarbete och långsiktighet i arbetet. Det innebär att en ledare inte kan låta sin egen status eller personliga vinning komma i förgrunden. Ledare måste vara beredda att lyssna på andras idéer och perspektiv, att stå bakom de beslut som tas av ledningen, att arbeta tillsammans och att ha tålamod och arbeta långsiktigt för att uppnå mål.

Kommunikativt ledarskap

Kommunikativt ledarskap handlar om att skapa en gemensam riktning och förståelse för vad som är viktigt för organisationen genom att sända samma budskap i alla kommunikationskanaler och på alla nivåer i organisationen. Kommunikationen ska vara enkel att förstå för mottagarna. Det krävs också medvetenhet om hur man talar om andra och det krävs att man som ledare visar respekt och omtanke i alla sammanhang.

Struktur och organisation

En god struktur och organisation handlar om att skapa en gemensam riktning och att få olika grupper att samarbeta mot gemensamma mål. En viktig del är att ha forum med tydligt syfte där olika frågor och ämnen kan tas upp på ett strukturerat sätt, genom att använda begreppen ledning av första, andra och tredje ordningen.

Uppdrag och roller

I ledarskapet ingår att lägga tyngdpunkten på funktion istället för person. Tydlighet krävs vad gäller vem som gör vad samt vilka syften och uppdrag olika grupper och funktioner har. Helheten behöver stärkas genom att uppdrag och sammanhang kopplas ihop och genom att skapa gemensamma och tydliga uppdrag för grupper och funktioner. Det skapar gemensam förståelse för vad som är viktigt och hur man ska arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål, och skapar en stark och hållbar organisation.

Resultat

Genom RollUP-arbetet har ledarskapsstrukturen och de olika rollernas funktioner och ansvarsområden tydliggjorts. Arbetet har bidragit till utvecklingen av en gemensam syn på förskolors och skolors ledningsstrukturer och generat att bärande idéer har synliggjorts. Arbetet har skapat en stabilare grund för ledarskap och organisation på förskolor och skolor, vilket kommer medföra en positiv inverkan på arbetsmiljön.

Biträdande rektors är en viktig position som innebär ekonomiskt ansvar, ledningsansvar och arbetsmiljöansvar. Som biträdande rektor är det viktigt att vara villig att stödja rektor och kunna biträda rektor i hela rektors uppdrag. Huvudansvaret ligger dock alltid på rektor och biträdande rektor är en avlastning för denne. En biträdande rektor ska ha lojalitet till rektor och vara ett stöd och komplement till dennes arbete.

Biträdande rektor inom förskolan var en roll som två av åtta rektorer hade tillgång till och är nu en roll som vi valt att ta bort från förskolans organisation. På dessa två enheter var de biträdande rektorerna ett stöd till rektor och en del av rektors ledningsgrupp tillsammans med arbetslagsledare och utvecklingsledare. De biträdande rektorerna hade ett chefsuppdrag över barnskötarna, vilket skapade en obalans i arbetslagen då rektor hade chefsuppdraget för förskollärarna. Utifrån att det i en ganska liten organisation fanns flera olika roller med ledningsansvar såsom; rektor, biträdande rektor, arbetslagsledare och utvecklingsledare, var utrymmet för litet för den biträdande rektorn att bedriva sitt ledarskap fullt ut. För att en sådan roll ska fungera optimalt behöver organisationen förändras.

Rollerna Arbetslagsledare och Utvecklingsledare inom förskolan är två uppdrag som är viktiga stödfunktioner till rektor i sitt uppdrag. Utvecklingsledarnas uppdrag är att driva utvecklingsprocesser på enheterna för att utveckla undervisningen och är ett viktigt stöd till rektor i sitt uppdrag kring det pedagogiska ledarskapet. För att lyckas i rollen ställs det stora krav på ledarskapet då det handlar om att leda och förflytta sina kollegor. Utvecklingsledaren behöver vara pedagogiskt skicklig i sin undervisning och vara en förebild i att bedriva en undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utvecklingssledarrollen innebär att vi har en karriärmöjlighet där dessa medarbetare i sitt uppdrag får möjlighet att utveckla sitt ledarskap och har ansvar att vara en del av helheten. Arbetslagsledarna i förskolan är del av rektors ledningsgrupp och är ett viktigt stöd till rektor. Arbetslagsledarna blir rektors förlängda arm ut i verksamheten och är ett led mellan första och andra ordningen. För att organisationen med arbetslagsledare ska vinna framgång behövs en tydlighet i vilket uppdrag som arbetslagsledarna har, både för arbetslagsledarna själva och övriga medarbetare i verksamheten. Även arbetslagsledarrollen innebär att vi har en karriärmöjlighet där dessa medarbetare i sitt uppdrag får möjlighet att utveckla sitt ledarskap och har ansvar att vara en del av helheten.

I arbetet med förstelärare framkom ett antal utmaningar: att förstelärare behöver få en aktivare roll i kopplat till utveckling av undervisning på skolorna, att kriterierna behöver uppdateras och att rekryteringen anpassas därefter, samt vilken roll bloggandet ska ha framgent. Efter beslut i VLG ersätter vi våra tidigare kriterier mot de krav som Skolverket har – med större betoning på intresse för skolutveckling och förbättrade resultat. Bloggandet ska gå från att innebära ett individuellt ansvar för bloggarna till att skolor ansvarar för bloggandet. Dessutom vidgar vi bloggbegreppet till att även infatta andra medium så som poddar, filmade föreläsningar et cetera.

Lektorsrollen delas in i två roller: lektor på kommunnivå och lektor på enhet. Lektor på kommunnivå behåller samma roll som lektorer haft i Svedala kommun tidigare, vilket innebär 40% för kommunövergripande uppdrag och 60% som lektor på enhet. För lektor på enhetsnivå gäller i stället 100% som lektor på enhet. Den nya rollen som lektor på enhet, möjliggör för rektorer att kunna tillsätta lektorer, på samma sätt som vi tillsätter förstelärare.

Resultat i sammanfattning

  • Roll Up-arbetet har tydliggjort ledarskapsstrukturen och skapat en stabilare grund för ledarskap och organisation på förskolor och skolor.
  • Biträdande rektor i skolan är en viktig stödfunktion inom skolledningen med ekonomiskt, lednings- och arbetsmiljöansvar. En biträdande rektor stöttar och avlastar rektorn i dennes arbete, medan huvudansvaret alltid ligger på rektor.
  • Biträdande rektor inom förskolan är en roll som har tagits bort
  • Rollerna Arbetslagsledare och Utvecklingsledare inom förskolan är två uppdrag som är viktiga stödfunktioner till rektor i sitt uppdrag.
  • Förstelärare behöver få en aktivare roll i kopplat till utveckling av undervisning och bloggansvaret ska övergå till skolorna.
  • Lektorsrollen delas in i två roller: lektor på kommunnivå och lektor på enhet, vilket möjliggör för rektorer att tillsätta lektorer på enhet.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala