Scroll To Top

Särskilda insatser – arbete för att ta fram standards

Mål för arbetet

Utveckla och förbättra vår förmåga att erbjuda utbildning och undervisning för elever i behov av särskilt stöd.

Steg 1 (vt21) Förberedelser och kartläggning
Steg 2 (ht21) Arbete för att ta fram standards
Steg 3 (2022) Sammanställa framgångsrikt arbete

Syfte med dagen

 • Introducera begreppet standards i skolan.
 • Påbörja arbete med att ta fram standards inom ramen för elever i behov av särskilt stöd för att skapa likvärdighet, samsyn och för att stödja kvalitetsutvecklingen.

Dagordning

8.30   Inledning
10.00  Kaffe
10.30   Arbete i grupper
12.00  Lunch
13.00  Avstämning och fortsatt arbete i grupper
14.30  Kaffe
15.00   Återkoppling till SLG
16.00  Avslutning

Klicka här för att öppna presentation (PDF)

Standards

En standard är en norm som gäller för alla aspekter av en sak och som syftar till förbättrad kvalitet och ska bidra till att vi:

 • agerar så nära styrdokumenten som möjligt
 • skapar transparens och professionaliserar vår verksamhet
 • skapar tydlighet kring likvärdighet och friutrymme

Exempel på standards i förskolan

Biträdande rektor

Biträdande rektor har ett uppdrag inom driftsorganisationen, så att rektor kan utöva pedagogiskt ledarskap. Biträdande rektor har chefsansvar för barnskötare i organisationen.

Biträdande rektorer rekryteras med utgångspunkt från att vara en presumtiv rektor, och genomgå rektorsutbildning och ingå i förskolans ledningsgrupp. De biträdande rektorstjänsterna blir därmed successionstjänster, som kan övergå till rektorstjänster när behov av nyanställning uppstår.

Antal medarbetare per chef

I enlighet med Svedala kommuns Skolplan 2018-2023 (rev2019) attraherar vi kompetenta chefer som genom ett rimligt antal medarbetare och med tillräckligt stöd, utövar ett nära ledarskap. Det ska bidra till en god arbetsmiljö och hög måluppfyllelse. Enligt nationella styrdokument ska rektor utöva ett pedagogiskt ledarskap, vilket också kräver ett nära ledarskap.

Områdeschef i förskolan har som ambition att en rektor i förskolan inte bör ha mer än 35 medarbetare. När antalet medarbetare överstiger riktlinjen, är målet att en biträdande rektor tillsätts som ansvarar för medarbetare anställda som barnskötare. Härigenom bibehålls tillräckliga ekonomiska förutsättningar och kontinuitet i ledningsorganisationen. Utbildning strävar efter så hög kontinuitet som möjligt inom organisationen, vilket gör att omorganisationer sker mer sällan.

Teoretiskt ramverk och praxisteori

I Svedala kommun baserar förskollärarna undervisningen på vetenskaplig grund i samarbete med kommunens lektorer. Exempel på teoretiskt ramverk kan vara;

Flerstämmig undervisning (Wallberg-Roth)

 • utvecklingspedagogik
 • variationsteori
 • pragmatism
 • poststrukturalism

Förutsättningar för lärande

 • Kärnämnen i förskolan för att följa barnens lärande och skapa förutsättningar för utveckling och lärande , Bruce och Riddersporre
 • Barndomspsykologi, Dion Sommer

Barngrupp

Skolverkets riktmärke för barn som är 1-3 år är för barngruppers storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

I Svedala kommun består barngrupperna av 11-16 barn. Under dagen delas barnen in i mindre eller större undervisningsgrupper beroende på vad som passar undervisningen bäst.

Exempel på befintliga riktlinjer för skola i Svedala kommun

 • Barn- och elevhälsoguide
 • Matematikguide
 • Närvarandeguide
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Rutiner och tidsplan för överlämning och samverkan
 • Språkutvecklingsguide
 • Utvecklingsplan för studie-och yrkesvägledning
 • Välkomstplan för nyanlända
 • Avslutningar eller andra firanden
 • Barn som inte blir hämtat
 • Klagomålshantering
 • Obehöriga på skola
 • Barn och elever som försvinner
 • Tillbuds-skaderapportering
 • Dokumentation av elever kunskaper
 • Egenvård
 • Agerande vid misstanke om alkohol, droger, tobak och dopning
 • Beredskap vid störningar i skolskjutstrafiken
 • Kommunikationsplan
 • Kompetensstöd från elevhälsans psykologer
 • Ordningsregler i samband med skolskjuts
 • Placering i särskild undervisningsgrupp
 • Registrering av åtgärdsprogram mm i SCB-statistik
 • Regler för skolskjutsar
 • Rutiner för polisanmälan
 • Krishanteringsplan
 • Hygienrutiner förskola fritidshem
 • Pedagogisk måltid
 • Arbetsgång vid anmälningar i individärenden

Guide för att ta fram standard

 1. Vad ingår i standarden?
  Definiera standardens träffyta och vad som ska vara
  gemensamt och vad som ska vara friutrymme.
 2. Utgå ifrån styrdokument och framgångsrikt arbete*
  Vi ska agera så nära styrdokumenten som möjligt. Vad står det i skollag och allmänna råd och hur ska vi tolka det? Kontakta Skolverket vid behov, titta i förarbeten och utgå ifrån framgångsrikt arbete tex Skolinspektionens rapporter, juridisk vägledning, forskning etc
 3. Definiera ord/begrepp
  Vilka ord/begrepp finns i styrdokument eller i forskning som kan användas för att hjälpa oss tex i beslut? Ge förklarande exempel.
 4. Vilka stadier/skolformer berörs av standarden?
  Berör standarden alla eller några?

*vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Exempel – “Standard för förstelärare”

1.Vad ingår i standarden?
Krav/kriterier, avtal för förordning, rekrytering internt och externt, uppföljning, ett stärkt läraruppdrag och krav på bloggande och gemensam fortbildning, är en del av standarden. Det lokala uppdraget utformas av rektor och tillhör friutrymmet.

2.Utgå ifrån styrdokument och framgångsrikt arbete
Skolverkets webbsida ”Förstelärarens uppdrag”, ”Arbeta som förstelärare och lektor”, ”Förordning (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare”, ”Skolverkets föreskrift om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (SKOLFS 2020:89)”

3.Definiera ord/begrepp:
Skolverket har tagit fram kriterier för förstelärare, begreppen: särskilt yrkesskicklig lärare, pedagogisk skicklighet, samt undervisningsskicklighet.

4.Vilka stadier/skolformer berörs av standarden?
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning

 

Exempel – “Standard för vetenskaplig grund”

1.Vad ingår i standarden?
En gemensam tolkning av Skollagens skrivning om utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

2.Utgå ifrån styrdokument och framgångsrikt arbete
Skollagen, Skolverkets ”Att ställa frågor och söka svar”, Skolverkets webbsida ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, Skolinspektionens ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – förutsättningar och arbetsformer i grundskolan”

3.Definiera ord/begrepp:
Utbildning på vetenskaplig grund (vad vi utgår ifrån) innebär att vetenskapligt grundad kunskap ska vara en utgångspunkt när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska ligga till grund för arbetet, både när det gäller innehållet i utbildningen och formen för utbildningen. En utbildning på vetenskaplig grund betyder också att det man gör i verksamheten inte ska stå i strid med vetenskap. Det här gäller samtliga skolformer och verksamheter som omfattas av skollagen.

Lärares praktiska kunskap och klokhet är grunden för beprövad erfarenhet (hur vi arbetar), men för att en   erfarenhet ska anses vara beprövad, fordras att den ska vara dokumenterad, i varje fall på något sätt   kommunicerad så att den kan delas med andra. Den ska också i ett kollegialt sammanhang vara granskad utifrån   kriterier som är relevanta för erfarenhetens verksamhetsinnehåll.

4.Vilka stadier/skolformer berörs av standarden?
Samtliga skolformer.

Grupparbete

Grupp 1 “Arbetsplan för särskilt stöd”

Ta fram standards för vägen till beslut om särskilt stöd, dokumentation av extra anpassningar, pedagogisk utredning – hur lång tid får den ta, ansvar, vh delaktighet, roller, när, var, hur, nya utredningar/ kartläggningar vid stadiebyte, förvaring av dokument, skolbyte.

HH, MA, SÅ, LN

 1. Vad ingår i standarden? Varje begrepp ska mynna ut i en standard.
 2. Läs i styrdokument och ta stöd av framgångsrikt arbete
 3. Definiera ord/begrepp och förklara med exempel.
 4. Vilka stadier/skolformer berörs av standarden?

Grupp 2 “Undervisningsformer”

Ta fram standars för enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, prioriterad timplan, individuell studieplan. Vad krävs för att det ska räknas som SU-grupp? När ska dessa begrepp användas, när kan alternativ användas? Finns det fler begrepp? Tydliggör tid, ansvar, roller, när, var, hur etc.

AD, AM, KL, MR

 1. Vad ingår i standarden? Varje begrepp ska mynna ut i en standard.
 2. Läs i styrdokument och ta stöd av framgångsrikt arbete.
 3. Definiera ord/begrepp och förklara med exempel.
 4. Vilka stadier/skolformer berörs av standarden?

Grupp 3 “Roller, samarbete och ansvar”

Ta fram standars för när olika professioner och aktörer ska samverka, samarbeta och samordna sitt arbete – mellan personal, skolformer, andra verksamheter, vårdnadshavare, socialtjänst, hälso- och sjukvård etc. Ta fram standards för elevassistenters roll, resurspersoners* roller och titlar kopplat till arbetsuppgifter.

AS, AT, LF, AJ

 1. Vad ingår i standarden? Varje begrepp ska mynna ut i en standard.
 2. Läs i styrdokument och ta stöd av framgångsrikt arbete.
 3. Definiera ord/begrepp och förklara med exempel.
 4. Vilka stadier/skolformer berörs av standarden?

Källförteckning

 

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala