Scroll To Top

SKA-dokumentation

För att veta att arbetssätt, arbetsformer och utvecklingsinsatser faktiskt leder till att målen uppnås och ger avsedd effekt behöver arbetet och resultaten följas upp och dokumenteras kontinuerligt.

Dokumentationen ska visa på vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt. Den behövs för att kunna följa en kvalitetsutveckling över tid och för att kunna se effekterna av utvecklingsarbetet. Dokumentationen möjliggör spridning av kunskap och erfarenhet och kan bli ett underlag för beprövad erfarenhet.

Dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet bör ge svar på frågorna:

 • Var är vi? Måluppfyllelsen inom de områden vi följt upp och utvärderat för att få en nulägesbild av verksamhetens kvalitet och likvärdighet.
 • Vart ska vi? Analys av faktorer som påverkat måluppfyllelsen och av förbättringsbehov. Prioriterade områden för förbättringsinsatser för att uppnå de nationella målen.
 • Hur gör vi? Planering av förbättringsinsatser inom prioriterade områden där förväntade effekter, tidsplan och ansvarsfördelning samt former för utvärdering framgår.
 • Hur blev det? Jämförelse med förväntad effekt av respektive förbättringsinsats. Lärdomar som grund för långsiktig säkring eller som utgångspunkt för förnyade insatser.

I skollagen finns ingen detaljerad reglering av hur dokumentationen ska utformas eller vad den ska innehålla, den ska i största möjliga mån utformas efter lokala behov och förutsättningar. Dokumentationen kan utformas på olika sätt till exempel genom loggbok, portfolio, foto eller film. Det viktiga är att man har ett tydligt syfte med dokumentationen och att den görs kontinuerligt.

Inför läsårets start

Dokumentationen innehåller uppföljning av centrala mål, samt prioriterade mål: rektors analys, rektors prioriterade mål, aktiviteter för att nå mål, uppföljning av aktiviteter, utvärdering av mål.
Rektor färdigställer det gångna läsårets SKA-dokumentet senast den 1 juli.

Uppföljning

I samband med att en ny SKA-plan ska upprättas går rektor igenom skolans resultat kopplat till de centrala målen. I SKA-dokumentet markerar rektor huruvida respektive område bör prioriteras, ej behöver prioriteras eller kan spridas, och utvecklar i skrift vilka grunder som rektor har för sin prioritering. Utöver Kunskaper, som alltid är prioriterat, ska rektor prioritera ytterligare minst ett centralt målområde.

Övergripande mål och riktlinjer för grundskola

 1. Normer och värden
 2. Kunskaper
 3. Elevernas ansvar och inflytande
 4. Skola och hem
 5. Övergång och samverkan
 6. Skolan och omvärlden
 7. Bedömning och betyg
 8. Rektorns ansvar

Övergripande mål och riktlinjer för gymnasie

 1. Kunskaper
 2. Normer och värden
 3. Elevernas ansvar och inflytande
 4. Utbildningsval – arbete och samhällsliv
 5. Bedömning och betyg
 6. Rektorns ansvar

Övergripande mål och riktlinjer för vuxenutbildning

 1. Kunskaper
 2. Utbildningsval – arbete och samhällsliv
 3. Bedömning och betyg
 4. Rektorns ansvar

För varje målområde gör rektor en bedömning:

 • Skolans arbete är framgångsrikt och kan spridas
 • Området är ej prioriterat
 • Område bör prioriteras

Rektor klargör också vad bedömningen grundas på – vilken data som används och vad datan visar. De underlag som rektor har som grund för sin bedömning kan vara både kvantitativ och kvalitativ.

Analys

Rektor formulerar prioriterade mål för läsåret och kopplar dem till de områden som rektor anser bör prioriteras. Rektor markerar vilka delar av verksamheten som berörs av det prioriterade målet.

De utvecklingsområden som har identifierats i uppföljningen behöver analyseras. Analys handlar om att försöka förstå vad som orsakar och påverkar resultat och måluppfyllelse och varför det ser ut som det gör.  Rektor gör en fördjupad analys, där det framgår vilka bakomliggande faktorer som rektor bedömer orsakar utvecklingsbehovet. I analysen beskriver rektor kopplingar till miljö för lärande (fysisk, social, pedagogisk lärmiljö), personalens insikter, kompetens och möjligheter till kompetensutveckling, organisation (både inre organisation och hur den samverkar med andra) samt resursfördelningen.

För varje prioriterat mål ska rektor:

 • vilka övergripande mål och riktlinjer som ligger till grund för det prioriterade målet
 • markera vilka delar av verksamheten som omfattas av målet
 • göra en analys av hur förutsättningar för verksamhetens genomförande påverkar valt problemområde –

  Vad är problemet? Vad i lärmiljöerna kan bidra till problemet? Finns det brister gällande personalens insikter, kompetens eller kompetensutveckling som bidrar till problemet? Vad i den inre organisationen bidrar till problemet? Finns det brister i hur resurserna används som bidrar till problemet?

Prioriterade mål och aktiviteter

Analysen ligger till grund för rektors prioriterade mål och för planering av det utvecklingsarbete som behöver ske. Rektor formulerar prioriterade mål för läsåret.  Målen formuleras som tidsbestämda och önskvärda framtida tillstånd, så att de kan utvärderas. prövar sina mål med hjälp av modellen kärnan. Fokuserar målen på kärnan, som har störst betydelse för elevernas lärande, eller fokuserar de på mer perifera saker? Kan målen formuleras så att de hamnar närmare kärnan?

Rektor beskriver de aktiviteter som planeras för att nå målen. Aktiviteterna bör vara konkreta och kan bestå både av åtgärder och processer. Det ska finnas en tydlig koppling mellan aktiviteter och de mål de ska leda till.

Rektor färdigställer SKA-dokumentet senast den 1 juli inför läsårsstarten.

Under läsåret

Löpande uppföljning av aktiviteter

Rektor följer löpande upp aktiviteterna i SKA-planen genom att göra daterade noteringar i SKA-dokumentet.

Rektor säkerställer att SKA-planen är möjliga att läsa och förstå för en utomstående som ej är väl insatt i verksamheten. Rektor uppdaterar SKA-dokumentet senast fem arbetsdagar innan SKA-samtal.

Vid läsårets slut

Utvärdering av målet

Rektor utvärderar läsårets prioriterade mål tillsammans med sin personal, i matris avsedd för detta, samt utvecklat i löpande text. I utvärderingarna bör det framgå huruvida målen är nådda, till vilken grad målen är nådda, samt vad nästa steg i utvecklingsarbetet är.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala