Scroll To Top

SKA-samtal

SKA följs upp i SKA-samtal tre gånger om året.  Samtalen syftar till att följa upp och ha en dialog kring: resultat och prioriterade SKA-mål samt för att säkerställa huvudmannens åtaganden.

SKA-samtalen är 120 minuter långa och deltagare är representanter för huvudmannen (områdeschef och utvecklingsstrateg) samt skolledning (rektor, biträdande rektor + ev. medarbetare som rektor bjuder in).

SKA-samtal 1 september

Fokus på SKA-plan: uppföljning av centrala mål, prioriteringar, analys, mål och aktiviteter.

SKA-samtal 2 februari

Fokus på skolans resultat, avstämning av prioriterade mål samt frågor utifrån huvudmannens behov.

SKA-samtal 3 maj

Fokus på skolans resultat, avstämning av prioriterade mål samt frågor utifrån huvudmannens behov.

SKA-samtal 1 i september

Syftet med samtalet är att:

 • rektor presenterar sin SKA-plan för huvudmannen, med uppföljning av centrala mål, prioriteringar, analys, mål och aktiviteter.
 • huvudmannen utmanar och problematiserar rektors SKA-plan för att säkerställa planens hållbarhet.

Inför SKA-samtal 1

Rektor har:

 • gått igenom skolans resultat kopplat till de centrala målen. I SKA-dokumentet har rektor markerat huruvida respektive område bör prioriteras, ej behöver prioriteras eller kan spridas, samt i skrift utvecklat vilka grunder som rektor har för sin prioritering. Utöver Kunskaper, som alltid är prioriterat, ska rektor prioritera ytterligare minst ett centralt målområde (se Avsluta och påbörja nytt SKA)
 • formulerat prioriterade mål för verksamheten och kopplat dem till de områden som bör prioriteras. Målen är formulerade som tidsbestämda och önskvärda framtida tillstånd, så att de kan utvärderas. Rektor har markerat vilka delar av verksamheten som berörs av det prioriterade målet.
 • gjort en fördjupad analys, där det framgår vilka bakomliggande faktorer som rektor bedömer orsakar utvecklingsbehovet. I analysen beskriver rektor kopplingar till miljö för lärande (fysisk, social, pedagogisk lärmiljö), personalens insikter, kompetens och möjligheter till kompetensutveckling, organisation (både inre organisation och hur den samverkar med andra) samt resursfördelningen.
 • beskrivit de aktiviteter som planeras för att nå målen. Det ska finnas en tydlig koppling mellan aktiviteterna och det mål de ska leda till.
 • prövat sina mål med hjälp av modellen “kärnan”. Fokuserar målen på kärnan, som har störst betydelse för elevernas lärande, eller fokuserar de på mer perifera saker? Kan målen formuleras så att de hamnar närmare kärnan?
 • säkerställt att SKA-planen är möjliga att läsa och förstå för en utomstående som ej är väl insatt i verksamheten.
 • uppdaterat SKA-dokumentet senast fem arbetsdagar innan SKA-samtalet.
 • förberett sig på att presentera SKA-planen.

Huvudmannen har:

 • tagit del av föregående läsårs resultat.
 • läst igenom SKA-dokumentet.
 • förberett frågeställningar för att utmana och problematisera prioriteringar, analys och SKA-plan för att säkerställa planens hållbarhet.
 • förberett eventuella frågeställningar för kontroll och tillsyn utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.

Under SKA-samtal 1

Rektor:

 • går igenom de centrala målen, vilka prioriteringar som gjorts och på vilka grunder.
 • presenterar de prioriterade målen – analys, formulering och aktiviteter.
 • uttrycker utmaningar och möjligheter kring arbetet med de prioriterade målen.
 • summerar vilka ändringar och tillägg som behöver göras i SKA-planen

Huvudmannen:

 • säkerställer att rektor har följt upp, analyserat, satt upp mål och aktiviteter som speglar verksamhetens behov.
 • säkerställer att planen är tydlig för utomstående.
 • agerar kritiskt vän genom att lyssna, ställa frågor, hänvisa till andra erfarenheter.
 • gör hänvisningar till framgångsrikt arbete, material, forskning och modeller som stöd för rektors arbete.
 • summerar trender och tendenser i verksamhetens resultat.
 • ställer frågor utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.
 • lyfter fram utmaningar och möjligheter i verksamhetens SKA-arbete.

Efter SKA-samtal 1

Rektor:

 • gör ändringar och tillägg och fastställer planen inom två veckor efter samtalet.
 • förankrar planen i verksamheten genom att göra medarbetare delaktiga och införstådda skolans analys, mål och aktiviteter.
 • följer löpande upp aktiviteterna i SKA-planen genom att göra daterade noteringar i SKA-dokumentet.

Huvudmannen:

 • sammanställer trender och tendenser i verksamheternas resultat.
 • sammanställer svar utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.
 • bidrar med stöd för skolornas SKA-arbete via Utbildnings avdelning för Kvalitet och Utveckling.

SKA-samtal 2 i februari

Syftet med samtalet är att:

 • rektor redogör för skolans arbete med resultat – förbättringar, avvikelser och åtgärder.
 • rektor redogör för arbetet med prioriterade mål – aktiviteter, effekter, utmaningar, erfarenhet.
 • huvudmannen följer upp arbetet med skolans resultat utifrån höstterminens bedömningar.
 • huvudmannen tar del av arbetet med prioriterade mål för att förstå utmaningar och möjligheter.

Inför SKA-samtal 2

Rektor har:

 • följt upp skolans höstterminsresultat
 • vidtagit nödvändiga åtgärder för att alla elever ska få möjlighet nå målen och utmanas i sitt lärande.
 • följt upp planerade aktiviteter i SKA-planen och löpande gjort noteringar i SKA-dokumentet
 • uppdaterat SKA-dokumentet senast fem arbetsdagar innan SKA-samtalet.
 • förberett sig på att presentera resultat, åtgärder, och avstämning av de prioriterade målen.

Huvudmannen har:

 • tagit del av höstterminens resultat.
 • läst igenom det uppdaterade SKA-dokumentet.
 • förberett frågeställningar för att säkerställa att rektor systematiskt arbetar med att öka måluppfyllelsen för samtliga elever.
 • förberett frågeställningar för att dra lärdomar av arbetet med de prioriterade målen. Vad är framgångsrikt? Vilka utmaningar har ni mött?
 • förberett eventuella frågeställningar för kontroll och tillsyn utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.

Under SKA-samtal 2

Rektor:

 • presentera resultat och vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras att vidtas för att öka måluppfyllelsen.
 • uppmärksammar huvudmannen på avvikelser som huvudmannen kan behöva agera på tex kring oroväckande frånvaro.
 • presenterar arbetet med de prioriterade målen – utmaningar, möjligheter, framsteg och bakslag.
 • summerar vilka tankar, förändringar och åtgärder som behöver vidtas framöver.

Huvudmannen:

 • lyssnar och ställer frågor kring rektors arbete med att öka måluppfyllelsen för samtliga elever.
 • dokumenterar avvikelser som huvudmannen kan behöva agera på, tex kring frånvaro.
 • agerar kritiskt vän genom att lyssna och ställa frågor kring arbetet med de prioriterade målen.
 • gör hänvisningar till framgångsrikt arbete, material, forskning och modeller som stöd för rektors arbete.
 • summerar trender och tendenser i verksamhetens resultat.
 • lyfter fram utmaningar och lärdomar som framkommer i arbetet med de prioriterade målen.
 • ställer frågor utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.

Efter SKA-samtal 2

Rektor:

 • genomför förändringar och åtgärder som behöver vidtas framöver.
 • dokumenterar och följa löpande upp aktiviteterna i SKA-planen genom att göra daterade noteringar i SKA-dokumentet.

Huvudmannen:

 • sammanställer trender och tendenser i verksamheternas resultat.
 • sammanställer svar utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.
 • bidrar med stöd för skolornas SKA-arbete via Utbildnings avdelning för Kvalitet och Utveckling.

SKA-samtal 3 i maj

Syftet med samtalet är att:

 • rektor redogör för skolans arbete med resultat – förbättringar, avvikelser och åtgärder.
 • rektor redogör för arbetet med prioriterade mål – aktiviteter, effekter, utmaningar, erfarenhet.
 • huvudmannen följer upp arbetet med skolans resultat utifrån förväntade resultat.
 • huvudmannen tar del av arbetet med prioriterade mål för att förstå utmaningar och möjligheter.

Inför SKA-samtal 3

Rektor har:

 • en bild av skolans aktuella resultat, och har påbörjat arbete för att förbättra resultaten tillsammans med lärarna på skolan.
 • vidtagit nödvändiga åtgärder för att alla elever ska få möjlighet nå målen och utmanas i sitt lärande.
 • följt upp planerade aktiviteter i SKA-planen och löpande gjort noteringar i SKA-dokumentet
 • uppdaterat SKA-dokumentet senast fem arbetsdagar innan SKA-samtalet.
 • förberett sig på att presentera resultat, åtgärder, och avstämning av de prioriterade målen.

Huvudmannen har:

 • tagit del av relevanta resultat.
 • läst igenom det uppdaterade SKA-dokumentet.
 • förberett frågeställningar för att säkerställa att rektor systematiskt arbetar med att öka måluppfyllelsen för samtliga elever.
 • förberett frågeställningar för att dra lärdomar av arbetet med de prioriterade målen. Vad har varit framgångsrikt? Vilka fallgropar har ni mött?
 • förberett eventuella frågeställningar för kontroll och tillsyn utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.

Under SKA-samtal 3

Rektor:

 • presentera resultat och vilka åtgärder som vidtagits eller som
 • planerar att vidtas för att öka måluppfyllelsen.
 • uppmärksammar huvudmannen vid avvikelser som huvudmannen kan behöva agera på,  tex kring oroväckande frånvaro.
 • presenterar erfarenheter i arbetet med de prioriterade målen – framgångsfaktorer, riskfaktorer, lärdomar, utmaningar.
 • summerar tankar kring vad som behöver göras för att förbättra aktuella resultat.
 • summerar tankar kring vad nästa steg i arbetet med de prioriterade mål är.

Huvudmannen:

 • lyssnar och ställer frågor kring rektors arbete med att öka måluppfyllelsen för samtliga elever.
 • dokumenterar avvikelser som huvudmannen kan behöva agera på, tex kring frånvaro.
 • agerar kritiskt vän genom att lyssna och ställa frågor kring arbetet med de prioriterade målen.
 • gör hänvisningar till framgångsrikt arbete, material, forskning och modeller som stöd för rektors arbete.
 • summerar trender och tendenser i verksamhetens resultat.
 • lyfter fram utmaningar och lärdomar som framkommer i arbetet med de prioriterade målen.
 • ställer frågor utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.

Efter SKA-samtal 3

Rektor:

 • genomför förändringar och åtgärder som behöver vidtas framöver.
 • fortsätter att dokumentera och följa upp aktiviteterna i SKA-planen genom att göra daterade noteringar i SKA-dokumentet.
 • utvärderar de prioriterade målen tillsammans med sin personal,  vid läsårets slut. I utvärderingen bör det framgå huruvida målet är nått, till vilken grad målet är nått, samt vad nästa steg i utvecklingsarbetet är.
 • går vid läsårets slut igenom och utvärderar skolans resultat tillsammans med sin personal, kopplat till centrala målen.
 • färdigställer SKA-dokumentet innan den 1 juli (se Avsluta och påbörja nytt SKA)

Huvudmannen:

 • tar del av verksamheternas resultat och sammanställer trender och tendenser i kommunens resultat.
 • tar del av verksamheternas utvärderingar för att sammanställa en bild av kommande behov kopplat till förutsättningar för genomförande av utbildning: lärmiljö, personal, organisation och resursfördelning.
 • sammanställer svar utifrån huvudmannens behov och systematiska kvalitetsarbete.
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala