Scroll To Top

SKA-samtal

SKA följs upp fyra gånger om året. I september och februari sker det i form av samtal där rektor, rektors ledningsgrupp, grundskolechef och utvecklingsstrateg deltar. I november och april sker uppföljningen i form av samtal där rektor, grundskolechef och utvecklingsstrateg deltar.

Grundskolechef kommer att följa upp och ha en dialog kring:

 • Nationella mål,
 • Resultat
 • Prioriterade SKA-mål
 • Förutsättningar
Klicka för att förstora bilden

Tiden som avsätts för samtalen är två timmar.

 

SKA-samtal 1 i september

Samtalet tar två timmar i anspråk. Den första timmen deltar grundskolechef och utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektor/-er och skolans ledningsgrupp från skolan. Den andre timmen lämnar skolans ledningsgrupp och samtalet fortsätter med rektor/-er.

Huvudfokus för läsårets första SKA-samtal är skolans preliminära SKA-plan. Planen ska presenteras, problematiseras, utmanas och utvecklas. Två veckor efter samtalet ska planen fastställas och delas med förvaltningen.

Frågor att utgå ifrån

Vad ni har sett

 • Vilka utvecklings-/problemområden har ni identifierat? Vad behöver utvecklas för att uppfylla de nationella målen:

Vilka slutsatser ni har dragit

 • Vad ser ni för orsaker och förklaringar till dessa problemområden och vad har ni för belägg som stödjer era analyser?
  • Hur har arbetssätt och arbetsformer lärandeklimat, och förväntningar påverkat? (det vi gör)
  • Hur har organisering, resursfördelning, kompetens et cetera påverkat? (förutsättningar)
  • Vilka variationer finns och varför? (likvärdighet)
 • Vad förväntas utvecklingsinsatserna leda till, (”Vad vill ni ska hända?”)?

Vilka åtaganden och aktiviteter som planeras

 • Vilka arbetssätt och metoder ska användas?
 • Vilka förutsättningar krävs för att utvecklingsinsatserna
  ska kunna genomföras?
 • Vad lyfter vetenskap och beprövad erfarenhet fram
  som betydelsefullt i genomförandet?
 • Hur ska alla bli delaktiga i processen?
 • Hur ska processen hållas vid liv?
 • Hur ska arbetet följas upp?

 

SKA-samtal 2 i november

Samtalet tar två timmar i anspråk. I samtalet deltar grundskolechef och utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektor/-er från skolan.

Huvudfokus för läsårets andra SKA-samtal är skolans nulägesbedömningar och analyser av dessa. Vi vill samtala om varje elevs väg mot att lyckas, om frånvaro, om flexibilitet i organisationen och om åtgärder och utvärderingar av dessa.

Vi kommer också att stämma av skolans fastslagna SKA-plan – hur den organiserats, aktiviteter och hinder med fokus på att komma fram till lösningar och utveckla vägar framåt.

Frågor att utgå ifrån

Skolans nulägesbedömningar

 • Vilka rutiner finns för nulägesbedömningar av elevernas måluppfyllelse? Hur involveras olika roller/medarbetare i dessa?
 • Hur ser det ut med oroväckande frånvaro? Vilka rutiner och behov finns? Hur involveras olika roller/medarbetare i dessa?
 • Hur ser det ut med extra anpassningar och särskilt stöd? Vilka behov finns? Vilka hanterar ni väl och vilka har ni svårare att hantera? Hur ser det ut med kompetens och behörighet att kunna se vilka behov av utveckling som finns?
 • På vilket sätt tas hänsyn till elever i behov av stöd vid resursfördelning?
 • Hur har resurser fördelats och använts? Hur organiseras specialresurserna?
 • Hur fungerar kommunikationen mellan olika roller/medarbetare?
 • Vad är det som avgör vilken insats man väljer?
 • Hur följer ni upp effekterna av insatta åtgärder?
 • Hur använder ni lokaler, utrustning och miljö?

Avstämning av fastslagen SKA-plan

 • Vilka är de fastslagna målen?
 • Vilka aktiviteter kommer att genomföras? Vilka arbetssätt och metoder ska användas?
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen? Medarbetare, elever, vårdnasahavare?
 • Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter?
 • Hur leder du arbetet som rektor?
 • Vilka förutsättningar skapar du för att utvecklingsinsatserna ska kunna genomföras?

 

SKA-samtal 3 i februari

Samtalet tar två timmar i anspråk. Den första timmen deltar grundskolechef och utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektor/-er och skolans ledningsgrupp från skolan. Den andre timmen lämnar skolans ledningsgrupp och samtalet fortsätter med rektor/-er.

Huvudfokus för läsårets tredje och vårterminens första SKA-samtal är skolans resultat och nulägesbedömningar med fokus på de elever som inte når målen.

Vi kommer också att stämma av skolans fastslagna SKA-plan – förändringar, framgångsfaktorer, riskfaktorer, dokumentation och lärdomar med fokus på att komma fram till lösningar och utveckla vägar framåt.

Frågor att utgå ifrån

Att stödja varje elev till behörighet och måluppfyllelse

 • Hur ser det ut med behörighet och måluppfyllelse på individnivå? Hur ser det ut med oroväckande frånvaro? Vilka rutiner och behov finns?
 • Vilka planer finns för att varje elev ska få behörighet och nå målen? Vad är det som avgör vilken insats man väljer? Hur följer ni upp effekterna av insatta åtgärder?
 • Hur använder ni lokaler, utrustning och miljö för att stödja varje elev?
 • Hur har resurser fördelats och använts och hur organiseras specialresurserna för att stödja varje elev till behörighet och måluppfyllelse?
 • Hur fungerar kommunikationen mellan olika roller/medarbetare? Hur följer ni upp effekten av och ansvar för åtgärderna under terminen?

Avstämning av fastslagen SKA-plan

 • Vad har skett sedan november? Vilka förändringar ser vi och vad hade vi förväntat oss?
 • Vilka förändringar vill vi göra nu och varför?
 • Vad ser ni för framgångsfaktorer respektive riskfaktorer i arbetet?
 • Hur prövas, utvärderas och dokumenteras erfarenheter?
 • Vilka erfarenheter och lärdomar har gjorts?

 

SKA-samtal 4 i april

Samtalet tar två timmar i anspråk. I samtalet deltar grundskolechef och utvecklingsstrateg från förvaltningen och rektor/-er från skolan.

Huvudfokus för läsårets fjärde och vårterminens andra SKA-samtal är att stämma av resultat och frånvaro samt att följa upp och utvärdera skolans årshjul och förutsättningar: goda lärmiljöer, organisation, resursfördelning, personals insikter, kompetens och komptensutveckling.

Frågor att utgå ifrån i SKA-samtal 4

Att stödja varje elev till behörighet och måluppfyllelse

 • Hur ser det ut med behörighet och måluppfyllelse på individnivå? Hur ser det ut med oroväckande frånvaro?
 • Vilka effekter har ni sett av insatta åtgärder och planer för att varje elev ska få behörighet och nå målen? Vilka åtgärder och förändringar kan ni göra de sista veckorna?

God miljö för lärande

 • I vilken grad miljön är säker, trygg och i övrigt god?
 • I vilken grad är elevhälsan är förebyggande och hälsofrämjande?
 • Hur ser det ut med gruppers storlek och sammansättning?

Organisation

 • Hur är styrning, ledning och ansvarsfördelning är organiserad?
 • Hur ser det ut med personaltäthet och personalsammansättning?
 • Hur har lokaler, utrustning och miljö använts? I vilken mån det finns lokaler och utrustning för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas?

Resursfördelning

 • Hur har resurser fördelats och använts?

Personal    

 • I vilken mån lärare och annan personal på skolan har de nödvändiga insikter i skollag, läroplaner och andra föreskrifter som gäller för skolväsendet?
 • I vilken mån lärare, fritidspedagoger och studie-och yrkesvägledare uppfyller behörighetskrav?
 • Tillgången till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av specialpedagogiska, medicinska, psykologiska och psykosociala insatser?
 • Tillgång till personal med kompetens att tillgodose elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet?
 • Personalens möjlighet till en sådan kompetensutveckling att verksamheten kan uppfylla de nationella målen?
Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala