Skapande skola 2015

Som ett komplement till kommunernas ordinarie arbete med kultur i skolan finns Skapande skola, ett bidrag från Kulturrådet. Skapandeskola-bidraget syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet och att alla elever ska få tillgång till så många olika konst- och kulturuttryck som möjligt.

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.

I Svedalas skolor strävar vi efter att i enlighet med intentionerna i läroplanen använda kultur som verktyg i det vardagliga skolarbetet och vår ambition är en större samsyn och ett tätare samarbete mellan kultur och skola. I utvärderingssamtalen med eleverna framkommer att de senaste årens kultursatsningar med Skapande skola har tagits emot väl. Skapande skola har visat sig vara ett verktyg i skolornas värdegrundsarbete och har gett ökad lust till lärande inte minst för barn med olika funktionsnedsättningar. Det sociala klimatet och relationer på skolan har också påverkats positivt.

Skapande skola 2015-2016

Våren 2015

Att inspirera åttorna till läsande med Buschwick Book Club Alla åttor läser samma bok,  Eleanor & Park av Rainbow Rowell. Boken är utvald av skolbibliotekarierna som haft i uppdrag att förankra projektet ute på skolorna.

Den 24 februari kl15 bjuds lärare i svenska och de estetiska ämnen, in till inspirationsmöte. Där berättar Kristian Carlsson (författare) och Thomas Teller (musiker) om hur Buschwick Book Club gör evenemang utifrån en bok som alla i publiken läst.

Utifrån tankar, nya idéer, reflektioner, känslor etc som Kristian och Thomas fått när de läser boken, planerar de ett nytt event som eleverna bjuds in till på förmiddagen, den 24 mars. Här får eleverna Thomas och Kristians tolkningar av boken – det kan bli nyskriven musik, nya dikter, filmsnuttar, analyser av citat o s v – ett helt nytt kulturarrangemang med utgångspunkt från boken. I Svedala är det åttorna som läser samma bok som Kristian och Thomas och som sedan blir publik.

Evenemanget är tänkt att inspirera eleverna.  Med stöd av de lärare som var med på inspirationsmötet får eleverna i uppdrag att göra samma sak: att skriva en dikt, göra en monolog, en liten film etc som utgår från de upplevelser var och en fick när dom läste boken.

Slutligen bjuder varje skola in Kristian och Thomas. Vid dessa återträffar får eleverna framföra, berätta – eller på annat sätt tolka bokens innehåll. Varje skola bokar in dessa träffar via sin skolbibliotekarie.

Skolverkets material

Skolverket har tagit fram ett material som är en del av en serie separata teman som alla tar sin utgångspunkt i ett antal exempel där estetik, kultur och skapande har fått en framträdande plats i ämnesundervisningen inom ramen för Skapande skola. Den övergripande rubriken på samtliga teman är Estetik, kultur och skapande i undervisningen.

Med fokus på demokrati, normer och värden
När skolor arbetar med estetik, kultur och skapande hamnar ofta demokrati-och värdegrundsfrågor i fokus. Ett sådant arbete kan erbjuda eleverna möjligheter att diskutera inflytande och delaktighet, etiska problem och dilemman och ge nya sätt att förstå sig själv och andra.

Med fokus på språk, lärande och identitet:
I lärares beskrivningar av hur de arbetar med estetik, skapande och kultur i ämnesundervisningen står ofta språkliga och kommunikativa förmågor i fokus. Att få elever att våga och vilja uttrycka sig och att genom lästa, skrivna eller framförda texter skapa möjligheter till nya perspektiv och ökad förståelse förutsätter språket som verktyg.

Med fokus på digitala verktyg, lärande och kommunikation:
Med digitala verktyg i undervisningen kan eleverna få djupare kunskap om både ett ämne och om hur modern teknik kan användas för att söka kunskap och kommunicera med andra. När eleverna får möjlighet att skapa med digitala verktyg kan det leda till att de utvecklar sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings- och initiativförmåga.

Med fokus på upplevelser, känslor och stämningar:
I skolan kan elever få möta olika former flicka sjunger i mikrofonav estetiska uttryck. En skådespelare, musiker eller författare kan förmedla upplevelser och sinnesintryck som väcker känslor, tankar och ställer frågor. Med utgångspunkt i en kulturupplevelse kan elever ges möjlighet att knyta samman känslor, kunskaper och erfarenheter och själva pröva nya uttryckssätt för att förmedla kunskap och tankar.

Share Button