SKL:S MATEMATIKSATSNING MED FOKUS PÅ STYRNING OCH LEDNING – PISA 2015

Missiv
Läs Svedalas missiv om höga förväntningar

Svedala medverkar i SKL:s satsning med fokus på styrning och ledning inom området matematik. 

Utbildning i Svedala har nu arbetat med PISA 2015 SKL i tre år. I vår genomfördes PISA-testen och det är nu som resultatet av arbetet bör kunna skönjas. Under hösten är avsikten att granska, följa upp och utvärdera de åtaganden och förändringar som redan gjorts, med särskilt fokus på höga förväntningar på elever och övriga.

Terminens missiv består av ett antal frågor som besvaras på varje nivå.

  1. Hur tolkar ni begreppet höga förväntningar?
  2. Hur arbetar kommunen med att ha höga förväntningar på att alla i organisationen ska lyckas – elever, lärare, rektor och förvaltningsrepresentanter?
  3. Hur arbetar kommunen med höga ambitioner med skolan som helhet?
  4. Hur arbetar kommunen aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar?

Läs Svedalas missiv.

Lokala PISA-nätverket

Det lokala nätverket förbereds underlag till de regionala nätverksträffarna samt bearbetar den återkoppling i form av kritik och förslag som kommit fram där. I det lokala nätverket ingår:

Politiskt nivå
Daniel Pedersen (ordf. utbildningsnämnden)
Sebastian Svärdebrandt (1:e vice ordf. utbildningsnämnden)
Jesper Sennertoft (2:a vice ordförande)

Förvaltningsnivå
Johan Lundgren (utbildningschef)
Michael Rystad (utvecklingsstrateg) – kontaktperson

Rektorsnivå
Marie Andreasson (rektor)
Fredrik Aksell (rektor)
Kerstin Pettersson-Brodda (rektor)

Lärarnivå
Björn Persson (lärare)
Malin Sjöberg (lärare)
Caroline Åkesson (lärare)

Share Button