Skolinspektionen har kvalitetsgranskat Klågerupskolan och Baraskolan

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Klågerupskolan F-5 och Baraskolan
F-3. Skolinspektionens bedömning är att både Klågerupskolan och Baraskolan håller god kvalitet inom samtliga områden, vilket är den högsta nivån av tre möjliga i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning.

Granskningen genomförs i 40 utvalda skolenheter. I urvalet ingår såväl enskilda som kommunala skolenheter. Den regelbundna kvalitetsgranskningen har syftat till att granska kvaliteten i skolornas arbete inom områdena: undervisning, rektors ledarskap och trygghet och studiero. På Klågerupskolan F-5 har även området bedömning och betygssättning granskats. 

Baraskolan F-3

Skolinspektionen besökte Baraskolan den 10 och 11 oktober 2017. Under besöket intervjuades elever, lärare, elevhälsan och rektorn. Därutöver genomfördes lektionsobservationer.

Baraskolan F3

“i undervisningen ges återkoppling mellan elever och lärare angående undervisningens kvalitet och elevers lärande”
– Skolinspektionen

  • Skolinspektionen bedömer att undervisningen på Baraskolan, utifrån de aspekter som granskningen omfattar, i hög grad främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven.
  • Vidare visar granskningen att rektorn i hög grad har ett aktivt ledarskap som styr och utvecklar verksamheten i skolan.
  • Skolinspektionen bedömer slutligen att utbildningen på Baraskolan i hög grad utformas så att eleverna tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Klågerupskolan F-5

Skolinspektionen besökte Klågerupskolan den 17 och 18 oktober 2017. Under besöket intervjuades elever, lärare, elevhälsan och rektorn. Därutöver genomfördes lektionsobservationer.

Klågerupskolan F-5

“undervisningen är målfokuserad, strukturerad och att den innehåller ett aktivt lärarstöd för eleverna.”
– Skolinspektionen

  • Skolinspektionen bedömer att undervisningen på Klågerupskolan F-5, utifrån de aspekter som granskningen omfattar, i hög grad främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen och kunskapskraven.
  • Skolinspektionen bedömer vidare att rektorn i hög grad har ett aktivt ledarskap som styr och utvecklar verksamheten vid skolenheten.
  • Skolinspektionen bedömer att utbildningen i hög grad utformas så att eleverna tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.
  • Slutligen bedömer Skolinspektionen att lärarna, såvitt framkommer i granskningen, i hög grad gör en allsidig och likvärdig bedömning av elevernas kunskaper.
Share Button