Specialpedagogiskt forum

Förskolor och skolor i Svedala kompenserar väl för de olika förutsättningar som barnen har med sig. Vi garanterar en utmärkt utbildning där våra förskolor och skolor presterar på en jämn och hög nivå, varje år.

Från det att eleverna börjar skolan ska de uppnå minst godkända kunskaper och andelen elever som presterar på högre nivå ska vara hög och öka. Alla elever utmanas till att prestera efter sin bästa förmåga.

Specialpedagogiskt forum 8/10-15

Specialpedagogens/-lärarens roll i elevhälsouppdraget för att alla ska lyckas

På vilket sätt kan du stödja lärarna i deras uppdrag för att alla ska lyckas?

resultat

Elevhälsouppdraget i skolan

(enligt Skollag 2011, förarbete, Vägledning för Elevhälsan)

 • Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.
 • Elevhälsans mål är att skapa en positiv lärandesituation för eleven.
 • Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
 • Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot målen.

Dagens frågeställningar

Vad behöver elever i behov av särskilt stöd för färdigheter, förmågor och kompetenser för att lyckas?

 • Ägare av sin funktionsnedsättning
 • Äga sin målsättning, få självkännedom  om sina behov.
 • Självförtroende
 • Vilja
 • Tillit
 • Delaktig i att planera och organisera kring sina åtgärder/insatser
 • Förmåga att få syn på sitt lärande
 • Grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna
 • Sociala färdigheter
 • Fysiska färdigheter

Vad behöver lärarna utveckla för kompetenser, färdigheter och förmågor för att tillgodose elevernas behov?

 • Ökad kompetens i bedömning för lärande
 • Uppmärksamma eleverna och se varje elev
 • Konkreta tips, metoder och didaktiska verktyg
 • Kollegialt lärande och samarbete
 • Att kunna planera undervisning för alla
 • Kunskap om funktionsnedsättningar
 • Kunna skapa balans mellan stress och mål
 • Att skapa struktur och trygghet
 • Att väcka elevernas lust för lärande

Vad behöver du som specialpedagog/-lärare för att hjälpa lärarna att tillgodose elevernas behov?

 • Kollegial handledning, feedback och coachning
 • Konkreta tips, metoder och didaktiska verktyg
 • Intensivmetoder (ex Repulse)

Vad behövs för att skapa förutsättningar för specialpedagoger/-lärare att stödja lärarnas lärande:

 • Egen handledning
 • Möte med pedagoger i ett tidigt skede, främjande (EHM, P-EHT) nya strukturer
 • Gemensamt forum på nätet
 • Mandat
 • Möjlighet att byta skola ibland, byta perspektiv

Till nästa gång – 28 januari 2016

Hur arbetar ni idag på din skola för att stödja lärarnas lärande så att de i sin tur kan stödja eleverna att lyckas?

 

Specialpedagogiskt forum 28 /1-16

Stödja lärarnas lärande genom kollegahandledning

Uppföljning

 • Vad behöver specialpedagoger/-lärare för kompetens, färdighet, resultatförmåga för att stödja lärarnas lärande så att de kan tillgodose elevernas behov?
 • Hur arbetar ni idag på din skola för att stödja lärarnas lärande så att de i sin tur kan stödja eleverna att lyckas?

Mål

Vid specialpedagogiskt forum den 8 oktober framkom ett behov hos specialpedagoger/-lärare  att utveckla kompetens för kollegial handledning, feedback och coachning.

Målet för dagen är:

Att introducera metoden kollegahandledning.

Kollegahandledning i skolan handlar om probleminriktad handledning i grupp och är en arbetsform och ett redskap för utveckling av kompetens, kunskap och praktik i skolan.

Uppgift

I grupper om 6-8 personer ska ni genomföra kollegahandledning utifrån frågeställningen:

Vilka utmaningar och problem upplever du, i din roll som specialpedagog/-lärare, när det gäller att stödja lärarnas lärande på din skola så att de i sin tur kan stödja eleverna att lyckas?

Kollegahandledning

 1. Bestäm vem som är observatör om ni är fler än fem personer.
 2. Bestäm vem som är ledare för omgången. Ledaren har ansvar för att ordet går laget runt, att var och en kan säga pass och att det inte ges möjlighet att ta ordet utanför turordningen (med undantag för korta ouppklarade arbetsformsfrågor).
 3. Var och en tänker en kort stund på sitt ärende. Ledaren förbereder sig genom att gå igenom de olika faserna.
 4. Laget runt; var och en presenterar sitt ärende kort. Ledaren noterar ärendeformuleringarna på tavlan eller blädderblock.
 5. Gruppen väljer ärende genom att gå laget runt och rösta. Ledaren har utslagsröst. Påminn om vilka regler som gäller för tystnadsplikten.
 6. Ärendeägaren, den vars ärende har valts, berättar närmare om sitt ämne. Inget utrymme för frågor ännu.
 7. Frågestund ”laget runt” med korta öppna frågor för att förstå ärendet bättre. Inga följdfrågor, en fråga i taget. Man kan säga pass. Gå flera rundor tills frågorna tar slut eller så länge tiden medger. Ärendeägaren svarar på varje fråga kort och koncist.
 8. Ärendeägaren redogör för vilka lösningsförslag hon/han nu kan se. Ledaren antecknar på blädderblock. Ärendeägaren godkänner formuleringarna.
 9. Rådgivande rundor, ett råd i taget, man kan säga pass. Ledaren skriver upp råden på blädderblock. Gå flera rundor tills alla gett sina råd eller så länge tiden medger.
 10. Ärendeägaren går igenom listan med råd, uppifrån och ned och tänker högt kring dem och väljer ut några som hon bedömer som tänkbara att agera efter och motiverar gärna varför.
 11. En kort summering av ledaren eller observatören. Vilket var problemet? Vilka lösningsförslag kom fram? Eventuellt något att tillfoga?
 12. En kort diskussion (5 – 10 minuter) om själva handledningen:

– Hur upplevde ärendeägaren övningen? Vilket utbyte upplevde hon/han?
– Vad upplevde de övriga deltagarna? Vad lärde ni er?
– Hur fungerade de olika momenten? (Börja med observatörens bild).
– Vad krävs för att detta ska fungera?
Påminn igen om tystnadsplikten, ni kan givetvis prata om själva handledningen men inte innehållet

Läs om kollegahandledning i Samtalskonst i praktiken.

Sammanfattning och avstämning

Diskutera de viktigaste erfarenheterna ni gjorde under denna del och gör en kort sammanfattning:

 • Hur upplevde ni handledningen?
 • Vad lärde ni er?
 • Hur fungerade de olika momenten?
 • Vad krävs för att detta ska fungera?

Till nästa gång – den 12 maj

Till nästa gång ska ni prova på och genomföra en kollegahandledning tillsammans med annan personal på hemmaplan. Erfarenheterna från denna handledning kommer att diskuteras vid nästa specialpedagogiska forum den 12 maj 2016.

 

Share Button

2 reaktioner på ”Specialpedagogiskt forum”

Kommentarer är stängda.