Scroll To Top

Stöd för SKA

Varför får dessa elever, med denna personal, kompetens och organisation, detta resultat just nu?

Vad behöver min personal för att hjälpa just dessa barn/elever?

Ledarskap för att alla ska lyckas

Resultat under SKA-strategin ledarskap handlar om kultur, överblick över pågående processer och kommunikation. I Svedala arbetar vi för att skapa starka ledare som är tydliga aktörer i arbetet med att alla ska lyckas. Genom pedagogiskt ledarskap arbetar rektorer aktivt för att forma en kultur med höga förväntningar och tydligt fokus på resultat. Genom kommunikation, anställdas kompetens, arbetskapacitet och behörighet skapar den pedagogiska ledaren förutsättningar för att alla ska lyckas.

 • Utbildningskultur med höga förväntningar på att alla ska lyckas
 • Undervisningsutveckling där rektor styr och skapar förutsättningar för lärprocesser utifrån resultat
 • Kommunikation, kompetens, organisation och behörighet som rektors verktyg för att ge förutsättningar för att alla ska lyckas

ledarskap
 
 

Pedagogiskt ledarskap

Hur arbetar du som rektor med resultat, pedagogisk utveckling, ansvar, höga förväntningar och motivation?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat

 • Beskrivning av kultur
 • Beskrivning av lärares lärprocesser kopplat till resultat
 • Beskrivning av hur du kommunicerar och effekterna av detta på kultur och utvecklingsarbete

Utbildningskultur för att alla ska lyckas

 • Hur är förhållningssätt, lärandeklimat, förväntningar?
 • I vilken mån finns höga förväntningar på att alla elever ska lyckas
 • Har skolan en vision? Är den tydlig och känd för alla som arbetar i skolan? Hur präglar visionen skolans arbete?
 • Vilken ledarstrategi har du som fokuserar på att skapa en kultur med normer och värderingar som stimulerar medarbetarna till tydligare engagemang och vilja att utveckla sin kompetens?
 • Hur involverar du medarbetarna och ger förutsättningar för delaktighet och inflytande samt fördelar ansvar och befogenheter till arbetslag och team?
 • Hur leder jag som rektor skolans systematiska kvalitetsarbete, att följa upp och utveckla verksamheten så att vi når de nationella målen för skolan?

Undervisning kopplat till resultat

 • Hur får jag som rektor koll på undervisningen på skolan? Vet jag hur undervisningen fungerar och vilka behov lärarna har?
 • Hur deltar du i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar framgångsrik undervisning?
 • Hur leder jag som rektor kvalitetsarbetet på skolan, analyserar samband mellan skolans undervisning och de kunskapsresultat vi uppnår?

Kommunikation

 • Hur har medarbetare involverats i framtagandet av mål och vision?
 • Hur involveras medarbetare i genomförandet?
 • Hur gör du för att vara tydlig och kommunikativ?
 • Vilka forum och kanaler används för kommunikation? – visioner, mål, information och utveckling?

Analys av resultat

 • Tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten som påverkar och orsakar förhållningssätt, klimat och förväntningar?
 • Vad dessa antaganden bygger på, vad säger forskning och utvärderingar?
 • Om orsakerna tydligt framgår av dokumentationen eller om ytterligare uppföljning eller utvärdering behöver genomföras?
 • Vad har vi gjort eller inte gjort i verksamheten som kan förklara förhållningssätt, klimat och förväntningar?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Undervisningsutveckling

 • Hur väl präglas undervisningen och verksamhet av uppdrag enligt skollag, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner och de övergripande målen?
 • Vilka kunskaper och färdigheter får våra våra barn och elever möjlighet att utveckla och vilka kunskaper och färdigheter behöver vi bli bättre på?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?

Kommunikation

 • Vilken typ av kommunikation arbetar jag mest aktivt med?
 • Vilken typ av kommunikation behöver jag lägga mer tid på?
 • Vilka forum/kanaler för information fungerar väl?
 • Vilka forum/kanaler behöver utvecklas?

Slutsatser och nya åtgärder

Utbildningskultur 

 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: barn och elever, föräldrar, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete.
 • Hur processen ska hållas vid liv?
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras?
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas. Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda?
 • Hur omfattande behöver dokumentationen vara för att den ska var tillräcklig som underlag för analys?
 • Hur och när under året ska olika analyser och bedömningar av måluppfyllelsen göras och dokumenteras och vem ansvarar?

 

Kompetens, behörighet och organisation

Hur använder och utvecklar du som rektor personalens kompetens, behörighet och organisation?

Beskrivning av resultat

Rektors beskrivning av resultat

 • Beskrivning av vilka kompetenser som finns och vilka som behövs, utifrån resultat i övriga SKA-områden.
 • Beskrivning av behörighet och behov utifrån resultat i övriga SKA-områden
 • Beskrivning av organisation: styrkor, svagheter, möjligheter, hot

Utifrån att skapa förutsättningar för personalen att utveckla elevernas kompetenser och förmågor.

 • Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor behöver medarbetare utveckla för att tillgodose elevernas behov?
 • Hur undervisningen är organiserad – arbetssätt och arbetsformer. Hur gruppers storlek och sammansättning ser ut.
 • Hur styrning, ledning och ansvarsfördelning är organiserad.
 • Hur resurser har fördelats och använts utifrån kompetens, behörighet och behov. Hur tillgänglig kompetens används optimalt.
 • Hur personaltäthet och personalsammansättning ser ut.
 • Hur kompetens och behörighet ser ut för att kunna se vilka behov av utveckling som finns.
 • Vilken behörighetsgivande utbildning har medarbetare fått?
 • Vilka större kompetenshöjande satsningar har gjorts? Av vilka skäl har kompetenssatsningar gjorts? Vilka resultat ser du av dessa kompetenshöjande satsningar?

Analys av resultat

 • Var finns utvecklingsbehoven, vilka insatser behövs och vilka effekter förväntar vi oss?
 • Hur har organisering, kompetens och behörighet påverkat resultaten och måluppfyllelsen?
 • Vilka utbildningssatsningar ligger framåt, såväl  kompetens-höjande som behörighetsgivande?
 • Vilken forskning och erfarenhet kan vi ta hjälp av för att inhämta ny kunskap och vidga våra perspektiv?
 • Hur vet vi det vi vet?
 • Vad saknar vi kunskap om och hur vi ska ta reda på mer?
 • Hur kan de ”rimliga” förklaringarna problematiseras i förhållande till relevant forskning?
 • Vilka rekryteringsbehov ser du?

Slutsatser och nya åtgärder

 • Mål i form av vad utvecklingsinsatsen förväntas leda till (”Vad vill vi ska hända?”)
 • Vilka arbetssätt och metoder som ska användas.
 • Vilka kommer att vara delaktiga i processen: elever, vårdnadshavare, medarbetare, funktioner? Hur kan de medverka i uppföljning och dokumentationsarbete.
 • Hur processen ska hållas vid liv?
 • Vilka förutsättningar som krävs på kort respektive lång sikt för att utvecklingsinsatsen ska kunna genomföras?
 • Vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet.
 • Hur insatsen ska följas upp och utvärderas.
 • Vilka planeringar, uppföljningar och beslut behöver finnas dokumenterade och på vilket sätt?
 • Vilken dokumentation finns att använda, till exempel statistiska uppgifter på lärarbehörighet, personaltäthet, elevresultat, individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram?

Läs Skolverkets Kvalitetsarbete i praktiken.

Share Button

Kvalitet och Utveckling i Svedala