Scroll To Top

Stöd för matematik

Matematiklyftets syfte är att erbjuda lärare verktyg och metoder för att förändra och utveckla sin undervisning samt att hjälpa lärare att få syn på sin egen undervisning och att stärka den kritiska reflektionen kring de egna undervisningsbesluten. Detta skall ske genom kollegialt lärande med stöd av  en lärportal och handledare.

Utifrån aspekterna verktyg, självreflektion, kollegialt lärande och handledning finns här material främst från matematiklyftets moduler som har fått ett brett genomslag hos lärarna i Svedala kommun och som kan komma att anses vara en gemensam nämnare för kommunens matematikundervisning.

1. Förmågor, kunskapskrav, centralt innehåll, bedömning

Förmågor och kunskapskrav

Problemlösning
I verktygsbanken finns följande verktyg:  KLAG-modellen för uttrycksformer, 5-stegsmodellen för givande klassdiskussioner, tabell för att förutse och överblicka elevlösningar, tabell för att förutse, överblicka, välja ut och ordna elevlösningar, handlingar för att främja elevernas delaktighet i lektionens olika faser, frågetyper, nyckelstrategier för formativ bedömning och mall för kamratbedömning samt lektionsplaneringsfrågor

Matematiska uttrycksformer
I syftestexten i kursplanen för grundskolans matematik står det att eleverna skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Här ges hjälp att förstå begreppet uttrycksformer, hur man kan utveckla elevernas förmåga och hur det kan bedömas. Vill man fördjupa sig kan man arbeta med modulen Taluppfattning och tals användning del 5 (åk 1-6) eller del 6 (åk7-9).

Centralt innehåll

Algebra
Algebra är en del av matematiken där man använder uttryck med både tal och variabler. Äldre elever har i land förutfattade åsikter om svårigheterna att räkna med “x och y” istället för ta. Detta kan motverkas genom att eleverna tidigt får erfarenhet av algebra. Texterna nedan är hämtade från algebramodulerna för årskurs 1-6.

Bedömning

Formativ bedömning
Här följer länkar som på ett konkret sätt tar upp formativ bedömning kopplat till matematikundervisning.

 

2. Självreflektion

Noteringar
Utveckla medveten kompetens genom noteringar.
Texten tar upp principen bakom att göra noteringar kring händelser i klassrummet. Att göra noteringar är ett systematiskt arbetssätt för att förstå viktiga mekanismer i sin undervisning.

Didaktisk kontrakt
Artiklar som behandlar begreppet didaktiskt kontrakt. Förändringar i undervisningen får inte alltid det mottagande man förväntat sig eller hoppats på. Begreppet didaktiskt kontrakt hjälper en att förstå varför.

3. Kollegialt lärande

Framgångsrika lärare
Det är framgångsrikt att lära av andra lärare. Det kan man göra genom diskussioner eller gemensamma reflektioner med kollegor på skolan där man arbetar. Man kan också läsa i artiklar, bloggar mm hur andra undervisar.

4. Handledning

Diagnostisk undervisning
Texten ger handledning om hur man kan använda diagnoser för att hitta och arbeta med felföreställningar hos elever.

 

Share Button

En reaktion på ”Stöd för matematik”

  1. Pingback: Skola | Pearltrees

Kommentarer är stängda.

Kvalitet och Utveckling i Svedala